Velké a malé příběhy moderních dějin – rok 1968

Projekt „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ má sloužit jako určitý modelový příklad užití metody orální historie v pedagogické praxi. Hlavním úkolem je především konfrontace „velké historie“, prezentované v učebnicích dějepisu, a tzv. malých dějin, tedy dějin osobních, které se dotýkají konkrétních rodinných příběhů a míst, k nimž člověka váže nějaké specifické pouto. Studenti získali možnost vžít se do rozmanitých příběhů vlastní rodiny a nalézat v nich témata a události, které je často zprostředkovaně ovlivnily a v nichž se odráží právě velké dějiny, jichž jsme nedělitelnou součástí. Historická fakta tak dostávají konkrétní rozměr, který často chybí pro jejich lepší pochopení. Prezentované výstupy jsou vlastně jakousi genealogickou výsečí příběhu celé rodiny. Pevně věříme, že tento projekt může oživit zájem studentů o výuku dějepisu, potažmo moderních dějin, které mohou často odradit svojí faktografickou náročností. Domníváme se, že si studenti na svém vlastním okolí uvědomí, jak se naše nedávná minulost promítala do konkrétních osudů lidí.

STRUKTURA PROJEKTU:

Hlavním historickým tématem celého projektu „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ bylo autentické zachycení událostí a nálad roku 1968 (Pražské jaro, srpnová invaze a její reflexe) včetně procesu počínající normalizace. Dotazovaní pamětníci (často rodinní příslušníci) figurují jako anonymizované osoby, u nichž je uveden pouze věk, pohlaví, původ, vzdělání, zaměstnání, nikoliv vlastní personálie. U každého výstupu byl zajištěn formální souhlas pamětníka. Samotné otázky se týkaly několika základních okruhů:
  • Politická zkušenost pamětníka (míněno v širším smyslu, obecně reflexe 50. a 60. let): třídní původ, vzat k režimu, jeho politická angažovanost, apolitičnost, orientace na rodinu atd.
  • Události roku 1968 – „nálada Pražského jara“ (fragmenty vzpomínek): nástup Dubčeka k moci, Akční program, zrušení cenzury, rezignace Novotného na post prezidenta, Vaculíkova výzva 2000 slov, otevřená kritika komunistické minulosti (např. revize procesů 50. let)
  • Jak se obrodný proces projevil v jejich okolí: jak se obrodný proces dotkl jejich pracoviště, jak se obrodný proces dotkl jejich rodiny, co rodina v této době zažívala, změnili se nějak přátelé, existuje nějaká věc (artefakt), který pro ně symbolizuje rok 1968?
  • Co pamětníka nejvíce zaujalo: jaká událost pro něj byla symbolem obrodného procesu, jakému politikovi nejvíce důvěřoval, zdali byli garantem procesu politici, média, kulturní činovníci…, jaká byla jejich očekávání?
  • Invaze: existoval všeobecný předpoklad, že by mohlo dojít k invazi sovětských vojsk, co dělali v okamžiku invaze a jak bezprostředně reagovali, jak se na celý proces dívají dnes s odstupem čtyřiceti let?
  • Normalizace: jaký byl zážitek normalizace, jak vnímali nové vedení KSČ, dotkly se jich kádrové prověrky, dostali se do nepříjemné situace, co pro ně symbolizuje normalizace, byli nuceni deklarovat svoje „pomýlení“?

Projekt má velmi jednoduchou strukturu, která umožňuje, aby se do něho mohla zapojit jakákoli škola. Výhodou je, že činnost jednotlivých škol není vázána na ostatní. Případné návštěvníky webové stránky žádáme o jistou shovívavost vzhledem k jednotlivým výstupům. Pro mnohé studenty byla práce na tomto projektu jejich prvotní zkušeností s metodou orální historie. Dané příspěvky tudíž nenaplnily ve všech případech zcela přesně zadání, což ovšem nijak nesnižuje jejich výpovědní hodnotu a autenticitu, která je pro zpracovávané téma nesmírně podnětná a důležitá. Některé materiály bylo třeba upravit z čistě technických důvodů. Projektu se zúčastnily tyto školy:

Děkujeme všem studentům, kteří se do projektu „Velkých a malých příběhů moderních dějin“ zapojili, doufáme, že i pro ně samotné byla práce podnětná a zajímavá. Dále děkujeme pedagogům, kteří tomuto projektu v přípravné fázi věnovali svůj čas a energii.