Securitas Imperii 25 (02/2014)

Pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii přináší dvě studie, které vztahují se k protinacistickému odboji a nacistické perzekuci v době druhé světové války (Martin Jindra: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945, Vladimír Černý: Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči opatství augustiniánů na starém Brně a následné soudní spory), dále pokračování historicko-politologické analýzy Petra Placáka (Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Poznámky k povaze ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu) a text zaměřený na historii ukrajinského nacionalismu (David Svoboda: Tenkrát na Volyni. Dilemata a činy ukrajinských nacionalistů pod německou okupací v letech 1941–1943). Rubriku studie uzavírá obsáhlý text Libora Bílka Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v letech 1948–1950. V rubrice dokumenty přibližuje Martin Nekola vyšetřování českého exulanta Huberta Ripky americkým Kongresem v roce 1954 v rámci kampaně proti ohrožení komunismem a Václava Jandečková píše o nově získaných poznatcích ve věci falešných státních hranic zřizovaných Státní bezpečností za účelem boje proti lidem, kteří se rozhodli opustit komunistické Československo. Číslo dále obsahuje rozhovor Jana Cholínského s historikem Václavem Veberem (Dějiny Sovětského svazu, český protikomunistický odboj a cesty historiografie), diskuzní a recenzní příspěvky a zprávy.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Rozhovory / Interview

Diskuze / Discussions

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 25 (02/2014) vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Jitka Míšková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Předseda redakční rady: Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. | Členové redakční rady: PhDr. Lukáš Babka, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Jan Kalous, Ph.D., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., PhDr. Stanislav Kokoška, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc., PhDr. Zlatuše Kukánová, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Jerguš Sivoš, Ph.D., doc. PhDr. Václav Veber, CSc., PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. | Tajemník redakční rady: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. | Anglická redakce: OLDSCHOOL, s.r.o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Příspěvky do Securitas Imperii jsou vybírány v oboustranně anonymním odborném recenzním řízení (peer review), které odpovídá požadavkům Rady vlády pro vědu a výzkum. Více informací o zasílání příspěvků a průběhu recenzního řízení naleznete na www.ustrcr.cz/cs/securitas-imperii. | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | | info@ustrcr.cz | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.