Securitas Imperii 17 (02/2010)

Nové číslo časopisu Securitas Imperii nabízí opět pestrý výběr studií, dokumentů, anotací a recenzí. Ladislav Kudrna se zabývá existencí dokumentu, který měl dokazovat údajná tajná jednání mezi československými komunisty a sovětským velvyslancem v Praze v létě 1939 ohledně sovětské strategie vůči nacistickému Německu. Jiří Plachý se věnuje pohnutým poválečným osudům bývalého vojáka československé zahraniční armády na Západě Jana Smudka. Kamil Nedvědický navázal na svoji studii z předcházejícího čísla a pokusil se z pohledu právníka analyzovat únor 1948 jako počátek instalace nedemokratického režimu v tehdejším Československu. Petr Cajthaml popisuje aktivity československé Státní bezpečnosti na úseku tzv. vlivové politiky (šíření aktivních opatření a dezinformací) v období po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Příspěvek Ondřeje Cinkajzla je teoretický, autor se snaží do českého odborného povědomí uvést důležitý a poměrně kontroverzní směr současných diskusí o fašismu a jeho významu jako společenskovědního konceptu (tzv. „nový konsenzus“), který se v posledních letech prosadil v anglosaském prostředí a je spojen s osobou britského historika Rogera Griffina. V pravidelné edici historických dokumentů nám historik Petr Blažek a bývalý československý exulant a publicista James V. Jakoubek zpřístupňují dokumenty americké provenience týkající se smrti Pavla Wonky. V závěru aktuálního čísla naleznete recenze, anotace a zprávy.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

  • PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří a kolektiv: Okupace, kolaborace, retribuce
  • HOLEČKOVÁ, Marta Edith: Cesty českého katolického samizdatu 80. let
  • GOTT, Richard: Kuba: Nové dějiny

Zprávy / Reports

  • Radka Šustrová: Výstava „Od té doby věřím na osud…“ Transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 1941–1942
  • Martin Tichý: Seminář Český polistopadový antikomunismus
  • Markéta Doležalová: Odborná konference při příležitosti 90. výročí narození Jana Buly. Výstava Život a smrt kněze Jana Buly (1920–1952)
  • Martin Tichý: Seminář Dějiny bezpráví: Komunistické právo v Československu
  • Markéta Doležalová: Seminář Československo a polská krize 1980–1982
  • Martin Tichý: Konference Od svobody k nesvobodě 1945–1956
  • Petr Blažek: Mezinárodní vědecká konference Svět a Solidarita

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 17 (02/2010) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Libor Svoboda | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Zuzana Michálková | Sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.cz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.