Paměť a dějiny 3/2015

Helsinské konference (1973–1975) a jejich vliv na Československo jsou hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny. Jednání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě dospěla v roce 1975 k řadě úmluv známých jako Helsinské smlouvy, které měly nově uspořádat a vylepšit vztahy mezi Východem a Západem. Na základě těchto smluv se také očekávalo „oteplení“ poměrů v nedemokratických režimech střední a východní Evropy, neboť jejich představitelé se podpisem dohod zavázali k dodržování lidských práv. Obecně je podpis „Helsinek“ vnímán jako začátek konce komunistických režimů, reálně ale po roce 1975 k žádným výrazným změnám nedošlo, jak se dozvíte například ve studii Jana Rychlíka Závěrečný pakt z Helsinek a cestování československých občanů do zahraničí nebo v textu Prokopa Tomka Rodiny rozdělené železnou oponou a Helsinský proces. Na padesátá léta v Praze a šedesátá léta v New Yorku vzpomíná v rozhovoru slavná fotografka Eva Fuková. Představujeme také slovenského disidenta Marcela Strýka a zároveň popisujeme, jaký postoj ke Strýkovi zaujala StB a jakou pozornost mu věnovala. Jan Horník se věnuje útěku z jáchymovského lágru Nikolaj, Jaroslav Rokoský se zabývá osudem Josefa Chalupy, strážmistra SNB, který se obrátil proti komunistům. Ani ve třetím čísle roku 2015 nechybí další pravidelné rubriky jako Galerie, Recenze a anotace ad.

Editorial

Studie a články

Rozhovor

Struktury moci

Dokumenty

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

Objektivem

Galerie

V paměti

Aktuality

  • Štěpán Černoušek: Rebel v Praze. Do České republiky zavítal sovětský disident Michas Kukobaka, který protestoval proti invazi v roce 1968
  • Jiří Padevět: Gross-Rosen. Z bývalého koncentračního tábora se stalo muzeum
  • Jan Dvořák: Naši popravení. Uctění památky čs. obětí na memoriálovém hřbitově v Sandarmochu

Výstavy a konference

  • Petr Blažek: Ruský pohled z polské perspektivy
  • Kamila Kožichová: Konference Život ve stínu šibenice
  • Jan Vondryska: Praha objektivem tajné policie v Muzeu okupace v Tallinnu

Recenze a anotace

  • Matěj Bílý: Andrej Zubov (ed.), Dějiny Ruska 20. století, 1940–2007, Argo, Praha 2015, 769 s.
  • Jiří Padevět: Libor Pařízek, US mise Velichovky 1945. Američtí vojáci ve Velichovkách 8. května 1945, Centrum české historie o. p. s., Praha 2015, 65 s.
  • Martin Dolejský: Keith Lowe, Zdivočelý kontinent. Evropa po druhé světové válce, Paseka, Praha – Litomyšl 2015, 424 s.
  • Jiří Padevět: Vladimír Bružeňák, Ve stínu Krušných hor, Svět křídel, Cheb 2015, 296 s.

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IX, 2015/03 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Milan Bárta (předseda), Libor Svoboda (místopředseda), Petr Blažek, Petr Dvořáček, Jan Gebhart, Michal Hroza, Juraj Kalina, Jan Kalous, Ivan Malý, Jiří Padevět, Petr Placák, Prokop Tomek, Patrik Virkner, Pavel Zeman | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Dálnice, 1958. Foto Eva Fuková |