2022


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022


Údaje za rok 2022 podle § 18 InfZ:
  1. V roce 2022 Ústav obdržel celkem třináct žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). V sedmi případech byla informace poskytnuta, ve třech případech bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jedna žádost byla odložena, v jednom případě se nejednalo o žádost podle InfZ a v jednom případě byla žádost částečně odmítnuta (a část informací byla poskytnuta).
  2. Během roku 2022 nedošlo k žádnému rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a stejně tak nebyla udělena žádná výhradní licence.
  3. Ústav v roce 2022 obdržel jednu stížnost podanou podle § 16a InfZ, ve které žadatel poukazoval na nedostatečný rozsah poskytnutých informací. Rada Ústavu, jakožto nadřízený orgán, stížnost zamítla a rozhodnutím potvrdila postup povinného subjektu.
  4. Ústavu jako nadřízenému orgánu podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb. a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebylo postoupeno žádné odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek, jakožto povinného subjektu a orgánu prvního stupně, ani žádná stížnost na jeho postup při vyřizování žádostí o informace.

Na základě žádostí o informace, zaslaných v průběhu roku 2022, Ústav poskytl tyto odpovědi: