PhDr. Martin Jindra (*1973)

Historik

Kontakt

+420 221 008 237

martin.jindra@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • České církevní dějiny v letech 1938–1989
 • Perzekuce a odboj křesťanů v době nacismu a komunismu
 • Dějiny Církve československé husitské

Výzkumné projekty

 • 2019–2021 Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století
 • 2014–2019 Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním
  Československu 1948–1953
 • 2009–2020 Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)
 • 2009–2018 Paměť a dějiny totalitních režimů – projekt orální historie (rozhovory s pamětníky) – prioritní témata: perzekuce a odbojová činnost věřících, protikomunistický odboj

Vzdělání

 • 2018 Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická (Kulturní dějiny) – státní rigorózní zkouška
 • 1997–2003 Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2014 Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské
 • od 2009 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2005–2014 Církev československá husitská – správce Archivu Pražské diecéze CČSH a Knihovny Oldřicha Víta
 • 2002–2004 Církev československá husitská – pastorační asistent
 • 1998–2000 ZŠ K Dolům, Praha-Modřany, osobní asistent handicapovaných dětí
 • 1994–1997 ZŠ K Dolům, Praha-Modřany, vychovatel

Bibliografie

Monografie

 • JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, s. 698.
 • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. ÚSTR, Praha 2015, 375 s.
 • JINDRA, Martin: Z milosti trpět pro Krista. Životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2011, 379 s.
 • JINDRA, Martin: Strážci lidskosti. Dvanáct příběhů příslušníků CČS(H) vězněných po únoru 1948. Blahoslav ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2007, 163 s.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640.
 • JINDRA, Martin (ed.): Poutník Božím humorem. Sborník věnovaný 90. výročí narození emeritního patriarchy Církve československé husitské Josefa Špaka. CČSH v edici Blahoslav, Praha 2019, s. 120.
 • JINDRA, Martin – NYTROVÁ, Olga (eds.): Víra a umění Františka Bílka. Sborník projevů pronesených na konferenci k 70. výročí úmrtí umělce. ÚR CČSH, Praha 2012, s. 133.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • JINDRA, Martin: František Bílek a jeho rodina v Církvi československé. In: LARVOVÁ, Hana (ed.): František Bílek (1872-1941). GHMP, Praha 2022, s. 218–241. ISBN 978-80-7010-170-4
 • JINDRA, Martin: Životní drama jednoho z hrdinů protinacistického odboje na Táborsku Františka Novotného. Husitský Tábor, roč. 26, 2021, s. 46-102. ISBN 978-80-87516-74-4, ISSN 0231-6080
 • JINDRA, Martin: Před patnácti lety odešel MUDr. Jan Mička. In: Podbrdsko, roč. XXVIII/2021, s. 194–207.
 • JINDRA, Martin: Tůmo, nezabíjej mě! Dobrodružný život a tragická smrt odbojáře Františka Novotného. Paměť a dějiny, 2021, roč. 15, č. 1, s. 78–91.
 • JINDRA, Martin: Umění a umělci v Církvi československé husitské. (Méně známé kapitoly z vývoje umělecké tvorby v CČSH se zaměřením na 30. a 40. léta 20. století). In: Církev československá husitská 1920–2020: nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty. Sborník přednášek k 100. výročí CČSH. (Uspořádali Tomáš Novák a Tomáš Butta). CČSH v edici Blahoslav, Praha 2020, s. 77–87.
 • JINDRA, Martin: „Moravák si musí vrznout, i kdyby měl zmrznout!“ Z korespondence principála a kněze. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2020, s. 92–102.
 • JINDRA, Martin: Před 110 lety se v Milíně narodil Karel Šobr, pozdější národněsocialistický politik a politický vězeň. Podbrdsko, 2020, roč. 27, s. 314–320.
 • JINDRA, Martin: Křesťanské církve proti nacismu a zrod ekumenismu v nacistických koncentračních táborech, věznicích a káznicích. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta: Katolická církev v Československu. Kardinál Josef Beran a jeho doba. ÚSTR – Katolický týdeník, Praha 2020, s. 101–112.
 • JINDRA, Martin: Vliv státu na průběh V. řádného sněmu Církve československé. Revue církevního práva, 2020, č. 3, s. 85–107.
 • JINDRA, Martin: Macešský život hostií podle návrhu Františka Bílka v Církvi československé husitské. Theologická revue, 2020, roč. 91, č. 1, s. 70–79.
 • JINDRA, Martin: Zastavení činnosti Církve československé (husitské) na Slovensku. In: SYRNÝ, Marek (ed.): 1939. Rok zlomu. Múzeum SNP, Banská Bystrica 2019, s. 447–454.
 • JINDRA, Martin: Podivný průvod. Dobrodružná záchrana Husova pomníku. Dějiny a současnost, 2019, č. 8, s. 26–28.
 • JINDRA, Martin: Husovy protektorátní oslavy v roce 1939. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 55–67.
 • JINDRA, Martin: Pionýr českého pravoslaví. Biskup Gorazd (Matěj Pavlík) v nadlidském zápase o reformaci římskokatolické církve a pravoslaví. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1, s. 72–79.
 • JINDRA, Martin: Ilegální tiskoviny pod Svatou Horou. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 78–94.
 • JINDRA, Martin: Převaděčská trasa Františka Zahrádky. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 133–134.
 • JINDRA, Martin: Nezapomenutelný frajer František Zahrádka. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 122–123.
 • JINDRA, Martin: Historie Církve československé (husitské) ve Lnářích a okolí. In: ČERVENKA, Vladimír a kol.: Lnáře 1318–2018. Kapitoly z historie. Obec Lnáře – Blatenská tiskárna, Lnáře 2018, s. 147–164.
 • JINDRA, Martin: Kritické momenty Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. In: Církev československá husitská ke 100. výročí republiky. Sborník přednášek. CČSH, Praha 2018, s. 31–38.
 • JINDRA, Martin: Persecution and Resistance Activity of Czech Orthodox Church Believers during the Nazi Occupation. Sobornost incorporating Eastern Churches Review, 2018, Volume 40, Issue 1, s. 31–59.
 • JINDRA, Martin: Výtvarné umění v liturgickém prostoru Církve československé (husitské). In: Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů. Fakulta stavební ČVUT v Praze a CČSH, Praha 2018, s. 65–76.
 • JINDRA, Martin: Samorost Erwin Kukuczka a samizdatová edice Louč. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Bezčasí. Československo v letech 1972–1977. ÚSTR a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2018, s. 45–53.
 • JINDRA, Martin: Poválečná obnova Církve československé (husitské) na Slovensku. In: JAKUBČIN, Pavol (ed.): Skryté působení církví na Slovensku v letech 1948–1989. Ústav Pamäti národa, Bratislava 2018, s. 131–144.
 • JINDRA, Martin: Dějinné kotrmelce Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. Theologická revue, 2018, roč. 89, č. 4, s. 488–496.
 • JINDRA, Martin: „Střežte mi církev“. Neúspěšná válečná volba nového patriarchy Církve československé (husitské). Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 18–28.
 • JINDRA, Martin: Věřící Církve čs. husitské internovaní ve Svatobořicích. In: KUX, Jan: Internační tábor Svatobořice. Onufrius, Brno 2017, s. 218–­220.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na Jaroslava Habra (Halbhubera) a jeho službu v Církvi československé. Podbrdsko, 2017, roč. 24, s. 275–277.
 • JINDRA, Martin: Rehabilitace v Církvi československé (husitské). In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2017, s. 217–224.
 • JINDRA, Martin: Cesta k zákazu Církve československé (husitské) na Slovensku v roce 1939. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta – PAVLÍKOVÁ, Lenka a kol.: „Tu stojím, inak nemôžem“. Reformacia od počiatkov do súčasnosti. Státní archiv v Bratislavě – ÚSTR, Bratislava – Praha 2017, s. 275–292.
 • JINDRA, Martin: Přátelství Karla Farského s duchovním tvůrcem Františkem Bílkem. In: Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé (husitské). CČSH v edici Blahoslav, Praha 2017, s. 129–137.
 • JINDRA, Martin: Stavba sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách. Podbrdsko, 2016, roč. 23, s. 174–198.
 • JINDRA, Martin: „Buržoazní pisálek“ Metoděj Cyril Metelka. Podzemní noviny Svobodný národ vydávané pod hlavičkou třetího odboje. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 2, s. 101–114.
 • JINDRA, Martin: Jan Parkán, farář CČS(H) odsouzený na smrt. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Církev za totality – lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. ÚSTR, Praha 2016, s. 160–166.
 • JINDRA, Martin: Bohoslovecká výchova v Církvi československé (husitské) se zaměřením na léta 1939–1945. Theologická revue, 2016, roč. 87, č. 4, s. 462–499.
 • JINDRA, Martin: Nacistický a komunistický vězeň Ladislav Král. Sborník Národního muzea v Praze, 2016, č. 3–4, s. 41–48.
 • JINDRA, Martin: Příbramská náboženská obec Církve československé (husitské) v době nacistické okupace. Podbrdsko, 2015, roč. 22, s. 91–111.
 • JINDRA, Martin: Církev adventistů sedmého dne v době zastavení činnosti a po jejím obnovení. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2015, s. 374–383.
 • JINDRA, Martin: Kamarád československých letců. Život vojenského duchovního CČS(H) Karla Vítězslava Víta. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 2, s. 15–26.
 • JINDRA, Martin: Spravedliví musí trpět. Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 25–36.
 • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945. Securitas Imperii, 2014, roč. 25, č. 2, s. 10–39.
 • JINDRA, Martin: Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice v komunistickém Československu. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2014, s. 142–160.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na Miloně Zemena, českokrumlovského faráře „od sv. Martina“. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2014, roč. 51, č. 1, s. 45–52.
 • JINDRA, Martin: Perzekuce Církve československé (husitské) po únoru 1948. In: KUBÍN, Petr (ed.): Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Karolinum. Praha 2013, s. 94–109.
 • JINDRA, Martin: Kalich, srp a kladivo? Zneužití institutu národní správy na příkladu Církve československé (husitské) v komparaci s poválečným děním v České pravoslavné eparchii. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 24–38.
 • JINDRA, Martin: Nepostradatelná úloha domácích podporovatelů operace Anthropoid. Kaplan ThDr. Vladimír Petřek a jeho známí i neznámí spolupracovníci. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 33–47.
 • JINDRA, Martin: Otisk Mádrovy víry na stránkách osobního vězeňského spisu. Teologické texty, 2012, roč. 23, č. 1, s. 36–38.
 • JINDRA, Martin: František Bílek a jeho rodina v Církvi československé. In: JINDRA, Martin – NYTROVÁ, Olga (eds.): Víra a umění Františka Bílka. Sborník projevů pronesených na konferenci k 70. výročí úmrtí umělce. ÚR CČSH, Praha 2012, s. 35–75.
 • JINDRA, Martin: Životní příběh faráře Václava Mikuleckého na pozadí V. řádného sněmu Církve československé (husitské). Securitas Imperii, 2011, č. 19/2, s. 44–109.
 • JINDRA, Martin: Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. In: JINDRA, Martin – BUTTA, Tomáš: Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí umělce. ÚR CČSH, Praha 2011, s. 8–39.
 • JINDRA, Martin: Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín. Terezínské listy, 2010, č. 38, s. 89–102.
 • JINDRA, Martin: Jan Lomoz, jeden ze sabotérů České ligy proti bolševismu. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 79–92.
 • JINDRA, Martin: Církev československá (husitská) v období komunistické totality. In: KUČERA, Zdeněk – BUTTA, Tomáš (eds.): 90 let Církve československé husitské. CČSH ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2010, s. 91–117.
 • JINDRA, Martin: Případ olomouckého faráře Církve československé Augustina Jünglinga. In: Sborník k mezinárodní konferenci Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 331–338.
 • JINDRA, Martin: Nikdy jsem se nechtěl postavit proti státu a národu. Nástin životního příběhu jednoho z členů národněsocialistické „politické šestky“ JUDr. Františka Račanského. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s. 30–39.

Anotace, recenze

 • JINDRA, Martin. Recenze. ŠUSTEK, Vojtěch: Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů, svazek 3. Český zápas, 2020, č. 40, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Recenze. LARVOVÁ, Hana: Nový bedekr o Bílkově domě. Český zápas, 2020, č. 35, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Recenze. MYSLÍN, Pavel: Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941. Český zápas, 2020, č. 21, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Anotace. KOCOUREK, Milan: Upálení Pavla z Kravař v St. Andrews L. P. 1433. Český zápas, 2020, č. 5, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Recenze. PŘIBÁŇ, Michal a spol.: Český literární samizdat 1949–1989. Český zápas, 2019, č. 23, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Anotace. PADEVĚT, Jiří: průvodce stalinistickou Prahou 1948–1956. Český zápas, 2019, č. 8, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Recenze. BEZDĚK, Ctibor: Dobro a zlo. Úvahy zakladatele Etikoterapie o podstatě zla a o boji se zlem. Hlas pravoslaví, 2017, č. 2, s. 29–30.
 • JINDRA, Martin. Recenze. HEMELÍK, Martin: Nemám již snad žádného, s kým bych o věcech nebeských mluvil… životní příběh a dílo zakladatele novodobého českého mozaikového umění Viktora Foerstera. Český zápas, 2016, č. 6, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Recenze. ŽĎÁRSKÝ, Václav: Poděkování za knihu. Český zápas, 2014, č. 14, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Recenze. ŠAFAŘÍK, Alois: Můj docela stručný životopis (edice pamětí). Český zápas, 2011, roč. 91, č. 6, s. 3.
 • JINDRA, Martin. Recenze. VAŠKO, Václav: Dům na skále 3. Církev vězněná 1950–1960. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 2, s. 130–131.
 • JINDRA, Martin. Recenze. VAŠKO, Václav: Dům na skále 3. Církev vězněná 1950–1960. Teologické texty, 2009, roč. 20, č. 4, s. 217–218 [převzato z PaD].

Popularizace

 • JINDRA, Martin: Legionář a odbojář v taláru František Procházka. Legionářský směr, 2021, č. 1, s. 48.
 • JINDRA, Martin: Před 80 lety nacisté zastavili Husitské Podbrdsko. Kahan, 2021, duben, s. 23.
 • JINDRA, Martin: Život člověka je přípravou na věčnost. Universum, 2021, č. 1, s. 24–25.
 • JINDRA, Martin: Emeritní plzeňský biskup Milan Semilský odešel na věčnost. Český zápas, 2021, č. 12, s. 3.
 • JINDRA, Martin: S parkinsoniky na Říp. Český zápas, 2021, č. 11, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Zapomenutá historie dramatického odboru Karel Havlíček Borovský. Český zápas, 2021, č. 7, s. 8–9.
 • JINDRA, Martin: Církevní symbol. Český zápas, 2021, č. 7, s. 5.
 • JINDRA, Martin: Dělník Č(č)eského zápasu Erwin Kukuczka. Český zápas, 2021, č. 4, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Kostel azylem vrahů. Štvavá kampaň proti české pravoslavné církvi v létě 1942. Aktuálně.cz (online), 30. srpna 2020 (cit. 14. 4. 2021). Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kostel-azylem-vrahu-stvava-kampan-proti-ceske-pravoslavne-ci/r~d4b1c670e56b11ea8972ac1f6b220ee8/.
 • JINDRA, Martin: Hlasatelna v Husově sboru na Vinohradech. Český zápas, 2020, č. 19, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Až my nebudeme, bude mluvit toto kamení. Český zápas, 2020, č. 18, s. 1.
 • JINDRA, Martin: Němci zničili Rozhlas. Ale Češi vysílat nepřestali. Mladá fronta DNES, 6. května 2020, s. 1 a 6.
 • JINDRA, Martin: Znovuzrození hostií podle Bílkova návrhu po 85 letech. Český zápas, 2020, č. 15, s. 8–9; č. 16, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Záhada transportu KL 3. Mladá fronta DNES, 11. dubna 2020, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Významný křtinský rodák František Hloušek. Křtinský zpravodaj, 2020, č. 1, s. 40–43.
 • JINDRA, Martin: Zesnul tiše, v pokoji a s úsměvem na tváři. Český zápas, 2020, č. 11, s. 1–2.
 • JINDRA, Martin: Potřebný služebník Miroslav Čepelka. Český zápas, 2020, č. 10, s. 4.
 • JINDRA, Martin: Stavba chrámu Václava Žďárského. Český zápas, 2020, č. 7, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Macešský život hostií podle návrhu Františka Bílka v Církvi československé husitské. Theologická revue, 2020, roč. 91, č. 1, s. 70–79.
 • ŠIMÁČEK, Jiří – LASTOMÍRSKY, Ján: Článek II. Druhé město a Fakulta výtvarných umění VUT v Brně. Brno 2019. (Doslov Martin Jindra)
 • JINDRA, Martin: S farářem Danem Majerem k roku 1989. Český zápas, 2019, č. 46, s. 7–8.
 • JINDRA, Martin: Zbabělý výstřel. Poslední dny Jana Opletala. Mladá fronta DNES, 11. listopadu 2019, s. 1 a 4.
 • JINDRA, Martin: Svědek krve Rudolf Babula. Český zápas, 2019, č. 41, s. 7–8.
 • JINDRA, Martin: Josef Kosinka. Blahoslav 2020, Praha 2019, s. 89–96.
 • JINDRA, Martin: Evakuace Husa před nacisty do Hlinska. Mladá fronta DNES, 27. července 2019, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Bílkova stopa v Husově sboru v Rudné u Prahy (Hořelici). Zprávy Společnosti Františka Bílka, 2019, č. 42, s. 18–23.
 • JINDRA, Martin: Držela hladovku s Janem Zajícem. Mladá fronta DNES, 2. března 2019, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Solidarita s Palachovým činem. Nepřekonatelná hořkost. Mladá fronta DNES, 2. března 2019, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Zastavení činnosti Církve československé (husitské) na Slovensku. In: SYRNÝ, Marek (ed.): 1939. Rok zlomu. Múzeum SNP, Banská Bystrica 2019, s. 447–454.
 • JINDRA, Martin: Podivný průvod. Dobrodružná záchrana Husova pomníku. Dějiny a současnost, 2019, č. 8, s. 26–28.
 • JINDRA, Martin: Husovy protektorátní oslavy v roce 1939. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 55–67.
 • JINDRA, Martin: Pionýr českého pravoslaví. Biskup Gorazd (Matěj Pavlík) v nadlidském zápase o reformaci římskokatolické církve a pravoslaví. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1, s. 72–79.
 • JINDRA, Martin: Pietní setkání v Mauthausenu. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 1, s. 135.
 • JINDRA, Martin: „Moravák si musí vrznout, i kdyby měl zmrznout!“ Z korespondence principála a kněze. Voknoviny, 2018, č. 18, s. 42–45.
 • JINDRA, Martin: Od narození Matěje Pavlíka (biskupa Gorazda) uběhlo již 140 let. Blahoslav 2019, Praha 2018, s. 55–59.
 • JINDRA, Martin: Situace církve po Mnichovu. Český zápas, 2018, č. 39, s. 2.
 • JINDRA, Martin: O dvou laických platformách CČS(H). Český zápas, 2018, č. 23, s. 8.
 • JINDRA, Martin: Nepostradatelný pomocník sedmi statečných parašutistů Vladimír Petřek. Hlas pravoslaví, 2018, č. 4, s. 10–12.
 • JINDRA, Martin: Věčný optimista Karel Metyš. Český zápas, 2018, č. 20, s. 2.
 • JINDRA, Martin: Inspirativní otevřenost věřících CČS(H) k pronásledovaným Židům. Český zápas, 2018, č. 17, s. 1 a 3; č. 18, s. 2; č. 20, s. 2 a 3.
 • JINDRA, Martin: Nad odchodem Jaroslava Meda a Alfréda Kocába. Český zápas, 2018, č. 16, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Nad odchodem Jaroslava Meda a Alfréda Kocába. Protestant, 2018, č. 4, s. 7.
 • JINDRA, Martin: Výtvarné dílo Františka Bílka jako kázání o nejzákladnějších vztazích člověka. Český zápas, 2018, č. 3, s. 7–8.
 • JINDRA, Martin: Ilegální tiskoviny pod Svatou Horou. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 78–94.
 • JINDRA, Martin: Převaděčská trasa Františka Zahrádky. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 4, s. 133–134.
 • JINDRA, Martin: Nezapomenutelný frajer František Zahrádka. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 122–123.
 • JINDRA, Martin: Historie Církve československé (husitské) ve Lnářích a okolí. In: ČERVENKA, Vladimír a kol.: Lnáře 1318–2018. Kapitoly z historie. Obec Lnáře – Blatenská tiskárna, Lnáře 2018, s. 147–164.
 • JINDRA, Martin: Kritické momenty Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. In: Církev československá husitská ke 100. výročí republiky. Sborník přednášek. CČSH, Praha 2018, s. 31–38.
 • JINDRA, Martin: Persecution and Resistance Activity of Czech Orthodox Church Believers during the Nazi Occupation. Sobornost incorporating Eastern Churches Review, 2018, Volume 40, Issue 1, s. 31–59.
 • JINDRA, Martin: Výtvarné umění v liturgickém prostoru Církve československé (husitské). In: Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů. Fakulta stavební ČVUT v Praze a CČSH, Praha 2018, s. 65–76.
 • JINDRA, Martin: Samorost Erwin Kukuczka a samizdatová edice Louč. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Bezčasí. Československo v letech 1972–1977. ÚSTR a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2018, s. 45–53.
 • JINDRA, Martin: Poválečná obnova Církve československé (husitské) na Slovensku. In: JAKUBČIN, Pavol (ed.): Skryté působení církví na Slovensku v letech 1948–1989. Ústav Pamäti národa, Bratislava 2018, s. 131–144.
 • JINDRA, Martin: Dějinné kotrmelce Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. Theologická revue, 2018, roč. 89, č. 4, s. 488–496.
 • JINDRA, Martin: Spolek přátel církve československé ve Vídni. Blahoslav 2018, Praha 2017, s. 73–77.
 • JINDRA, Martin: Otto Rutrle – profesor přísné tváře a citlivého srdce. Blahoslav 2018, Praha 2017, s. 55–57.
 • JINDRA, Martin: Nalezený hrob Jana Parkána. Český zápas. 2017, č. 50, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: První farářská štace Františka Božovského v Kasejovicích. Kasejovické noviny, 2017, č. 11, s. 6; č. 12, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Samorost Erwin Kukuczka. Voknoviny, 2017, č. 14, s. 36–39.
 • JINDRA, Martin: Přátelství Karla Farského s Františkem Bílkem. Český zápas, 2017, č. 31, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: První studentky v Bohoslovecké koleji CČS v roce 1945. Český zápas, 2017, č. 20, s. 7.
 • JINDRA, Martin: „Střežte mi církev“. Neúspěšná válečná volba nového patriarchy Církve československé (husitské). Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 2, s. 18–28.
 • JINDRA, Martin: Věřící Církve čs. husitské internovaní ve Svatobořicích. In: KUX, Jan: Internační tábor Svatobořice. Onufrius, Brno 2017, s. 218–­220.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na Jaroslava Habra (Halbhubera) a jeho službu v Církvi československé. Podbrdsko, 2017, roč. 24, s. 275–277.
 • JINDRA, Martin: Rehabilitace v Církvi československé (husitské). In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Jaro ’68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968–1971. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2017, s. 217–224.
 • JINDRA, Martin: Cesta k zákazu Církve československé (husitské) na Slovensku v roce 1939. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta – PAVLÍKOVÁ, Lenka a kol.: „Tu stojím, inak nemôžem“. Reformacia od počiatkov do súčasnosti. Státní archiv v Bratislavě – ÚSTR, Bratislava – Praha 2017, s. 275–292.
 • JINDRA, Martin: Přátelství Karla Farského s duchovním tvůrcem Františkem Bílkem. In: Karel Farský. Sborník věnovaný 90. výročí modernistického kněze, učitele a patriarchy Církve československé (husitské). CČSH v edici Blahoslav, Praha 2017, s. 129–137.
 • JINDRA, Martin: Stavba sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách. Podbrdsko, 2016, roč. 23, s. 174–198.
 • JINDRA, Martin: „Buržoazní pisálek“ Metoděj Cyril Metelka. Podzemní noviny Svobodný národ vydávané pod hlavičkou třetího odboje. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 2, s. 101–114.
 • JINDRA, Martin: Jan Parkán, farář CČS(H) odsouzený na smrt. In: DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Církev za totality – lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. ÚSTR, Praha 2016, s. 160–166.
 • JINDRA, Martin: Bohoslovecká výchova v Církvi československé (husitské) se zaměřením na léta 1939–1945. Theologická revue, 2016, roč. 87, č. 4, s. 462–499.
 • JINDRA, Martin: Nacistický a komunistický vězeň Ladislav Král. Sborník Národního muzea v Praze, 2016, č. 3–4, s. 41–48.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka k 130. výročí narození otce Josefa Rezka. Hlas pravoslaví, 2016, č. 10, s. 17–20.
 • JINDRA, Martin: Odbojář v taláru Josef Mojžíš. Český zápas, 2016, č. 45, s. 8.
 • JINDRA, Martin: Hledání dobra sestry farářky Zdenky Schubertové. Český zápas, 2016, č. 37, s. 9–10.
 • JINDRA, Martin: Hrdina Pražského povstání. Český zápas, 2016, č. 19, s. 1.
 • JINDRA, Martin: Ondřej Šik – život ve stínu světla. Český zápas, 2016, č. 6, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Příbramská náboženská obec Církve československé (husitské) v době nacistické okupace. Podbrdsko, 2015, roč. 22, s. 91–111.
 • JINDRA, Martin: Církev adventistů sedmého dne v době zastavení činnosti a po jejím obnovení. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo v letech 1954–1962. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2015, s. 374–383.
 • JINDRA, Martin: Kamarád československých letců. Život vojenského duchovního CČS(H) Karla Vítězslava Víta. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 2, s. 15–26.
 • JINDRA, Martin: Vojenská duchovní služba CČS(H). Český zápas, 2015, č. 47, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Poděkování za službu bratra biskupa. Český zápas, 2015, č. 34, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Kamarád československých letců. Český zápas, 2015, č. 22, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Kamarád československých letců. Český zápas, 2015, č. 21, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Husitské synagogy. Český zápas, 2015, č. 20, s. 7.
 • JINDRA, Martin: Jan Parkán – farář odsouzený na smrt. Český zápas, 2015, č. 19, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Kamarád československých letců. Český zápas, 2015, č. 19, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Bojovník od Tobrúku. Český zápas, 2015, č. 18, s. 4 a 5.
 • JINDRA, Martin: Jan Parkán – farář odsouzený na smrt. Český zápas, 2015, č. 18, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Oběti heydrichiády – Jan Novotný a Josef Mlčoch. Hlas pravoslaví, 2015, č. 7, s. 15–16.
 • JINDRA, Martin: Oběti heydrichiády – Jan Sonnevend. Hlas pravoslaví, 2015, č. 5, s. 15–17.
 • JINDRA, Martin: Oběti heydrichiády – Václav Ornest. Hlas pravoslaví, 2015, č. 3, s. 20–21.
 • JINDRA, Martin: Neumlčený hlasatel Zdeněk Mančal. Národní Osvobození, 2015, č. 16, s. 6.
 • JINDRA, Martin: Spravedliví musí trpět. Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 2, s. 25–36.
 • JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945. Securitas Imperii, 2014, č. 25 (2), s. 10–39.
 • JINDRA, Martin: Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice v komunistickém Československu. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2014, s. 142–160.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na Miloně Zemena, českokrumlovského faráře „od sv. Martina“. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2014, roč. 51, č. 1, s. 45–52.
 • JINDRA, Martin: Malá pevnost Terezín – místo života i smrti. Evangelický kalendář 2015, Praha 2014, s. 49–52.
 • JINDRA, Martin: Nedožité 100. výročí narození Rudolfa Horského. Český zápas, 2014, č. 49, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Křesťan a sportovec Oldřich Richter. Český zápas, 2014, č. 42, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Pohled na církve vzešlé z jednoho kmene trochu jinak. Český zápas, 2014, č. 32, s. 6.
 • JINDRA, Martin: I naše církev měla své Wintony či Pittry. Český zápas, 2014, č. 15, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Davidovsky neohrožené srdce Františka Janků. Český zápas, 2014, č. 12, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Život psaný na kolenou. Český zápas, 2014, č. 1, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na sbormistra Antonína Kuchaře. Hlas pravoslaví, 2014, č. 3, s. 27–28.
 • JINDRA, Martin: Otakar R. Hoffmann. Vzpomínka na jednoho z Gorazdových žáků. Hlas pravoslaví, 2014, č. 7, s. 10–12.
 • JINDRA, Martin: „Vyslankyně“ v curyšském Husově sboru Daniela Rajmonová. Blahoslav 2015, Praha 2014, s. 45–48.
 • JINDRA, Martin: Perzekuce Církve československé (husitské) po únoru 1948. In: KUBÍN, Petr (ed.): Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Karolinum. Praha 2013, s. 94–109.
 • JINDRA, Martin: Kalich, srp a kladivo? Zneužití institutu národní správy na příkladu Církve československé (husitské) v komparaci s poválečným děním v České pravoslavné eparchii. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2, s. 24–38.
 • JINDRA, Martin: Vzpomínka na otce Josefa Leixnera. Hlas pravoslaví, 2013, č. 4, s. 18–19.
 • JINDRA, Martin: Přispěl ke změně netečného světa. Národní Osvobození, 2013, č. 22, s. 2.
 • JINDRA, Martin: Bude-li redaktorem dr. Zdeněk Trtík, nebude mít státní správa pro Náboženskou revue papír. Blahoslav 2014, Praha 2013, s. 48–53.
 • JINDRA, Martin: Farář Linhart Hodík, jenž netrpěl a nezemřel zbytečně. Blahoslav 2014, Praha 2013, s. 80–83.
 • JINDRA, Martin: Život psaný na kolenou. Český zápas, 2013, č. 52, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: „Nikdo mně ještě nepřiblížil Boha tak jako Tuháček“. Český zápas, 2013, č. 26, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Vlož na Hospodina břímě své. (Připomínka smutného výročí popravy JUDr. Milady Horákové). Český zápas, 2013, č. 25, s. 1.
 • JINDRA, Martin: „Věčný kritik“ farář František Houska. Český zápas, 2013, č. 14, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Nepostradatelná úloha domácích podporovatelů operace Anthropoid. Kaplan ThDr. Vladimír Petřek a jeho známí i neznámí spolupracovníci. Paměť a dějiny, 2012, roč. 6, č. 2, s. 33–47.
 • JINDRA, Martin: Otisk Mádrovy víry na stránkách osobního vězeňského spisu. Teologické texty, 2012, roč. 23, č. 1, s. 36–38.
 • JINDRA, Martin: František Bílek a jeho rodina v Církvi československé. In: JINDRA, Martin – NYTROVÁ, Olga (eds.): Víra a umění Františka Bílka. Sborník projevů pronesených na konferenci k 70. výročí úmrtí umělce. ÚR CČSH, Praha 2012, s. 35–75.
 • JINDRA, Martin: Ladislav Kopal a vojenská duchovní služba CČS(H) (2). Český zápas, 2012, č. 32, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Ladislav Kopal a vojenská duchovní služba CČS(H) (1). Český zápas, 2012, č. 31, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (5). Český zápas, 2012, č. 30, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (4). Český zápas, 2012, č. 29, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (3). Český zápas, 2012, č. 28, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (2). Český zápas, 2012, č. 27, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Rozměr víry a vojenská operace Anthropoid (1). Český zápas, 2012, č. 26, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Jaroslav Bendl – svou svobodu budeme hájit životem. Blahoslav 2013, Praha 2012, s. 103–107.
 • JINDRA, Martin: „Nesu vám všem své hanácké srdce. Přijměte je s láskou!“ Poválečné putování moravského biskupa PhDr. Bohumíra Cigánka. Blahoslav, 2012, s. 109–118.
 • JINDRA, Martin: Radostná víra faráře Františka Božovského. Podbrdsko, 2012, roč. XIX, s. 291–298.
 • JINDRA, Martin: Životní příběh faráře Václava Mikuleckého na pozadí V. řádného sněmu Církve československé (husitské). Securitas Imperii, 2011, č. 19 (2), s. 44–109.
 • JINDRA, Martin: Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. In: JINDRA, Martin – BUTTA, Tomáš: Šlépěje Františka Bílka v Církvi československé husitské. K 70. výročí úmrtí umělce. ÚR CČSH, Praha 2011, s. 8–39.
 • JINDRA, Martin: Nečekaná životní cesta faráře Jiřího Bauera (3). Český zápas, 2011, č. 18, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Nečekaná životní cesta faráře Jiřího Bauera (2). Český zápas, 2011, č. 16, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Nečekaná životní cesta faráře Jiřího Bauera (1). Český zápas, 2011, č. 15, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín. Terezínské listy, 2010, č. 38, s. 89–102.
 • JINDRA, Martin: Jan Lomoz, jeden ze sabotérů České ligy proti bolševismu. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 79–92.
 • JINDRA, Martin: Církev československá (husitská) v období komunistické totality. In: KUČERA, Zdeněk – BUTTA, Tomáš (eds.): 90 let Církve československé husitské. CČSH ve spolupráci s NO CČSH Praha 1 – Staré Město, Praha 2010, s. 91–117.
 • JINDRA, Martin: Případ olomouckého faráře Církve československé Augustina Jünglinga. In: Sborník k mezinárodní konferenci Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. ÚSTR, Praha 2010, s. 331–338.
 • JINDRA, Martin: Pane, za všechno díky, (farář Rostislav Valušek). Husita, 2010, č. 3, s. 6–9.
 • JINDRA, Martin: Jubileum sestry farářky Marty Jurkové. Husita, 2010, č. 2, s. 10–14.
 • JINDRA, Martin: On musí růst, já však se menšit. Životní příběh Zdenky Schubertové. Husita, 2010, č. 1, s. 14–17.
 • JINDRA, Martin: Pomocné technické prapory a CČSH. Český zápas, 2010, č. 40, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Životní příběh jednoho z terezínských vězňů, faráře Karla Vodičky. Český zápas, 2010, č. 31, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (4). Český zápas, 2010, č. 22, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (3). Český zápas, 2010, č. 21, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (2). Český zápas, 2010, č. 20, s. 3.
 • JINDRA, Martin: Odbojová činnost a perzekuce příslušníků CČS(H) v době okupace (1). Český zápas, 2010, č. 19, s. 1.
 • JINDRA, Martin: Život s Ježíšem zvítězil nad smrtí, (PhDr. Eva Mádrová). Český zápas, 2010, č. 2, s. 1 a 3.
 • JINDRA, Martin: Nikdy jsem se nechtěl postavit proti státu a národu. Nástin životního příběhu jednoho z členů národněsocialistické „politické šestky“ JUDr. Františka Račanského. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s. 30–39.
 • JINDRA, Martin: Naplnění lidství jednoho z našich bratří, (MUC. Jan Opletal). Český zápas, 2009, č. 45, s. 3.
 • JINDRA, Martin: „Člověk nesmí být na sebe měkký“, (Eva Soukalová, rozená Čížková). Husita, 2009, č. 3, s. 12–17.
 • JINDRA, Martin: Metoděj Cyril Metelka. Věrni zůstaneme, 2008, č. 2, s. 2–4.
 • JINDRA, Martin: JUDr. František Račanský. Masarykův lid, 2008, č. 2, s. 5–7.
 • JINDRA, Martin: Člověk, jenž byl hoden svého jména. Český zápas, 2004, č. 12, s. 2.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2020 Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů. Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT a Církev československá husitská, Praha spoluautor výstavy.
 • 2014 Sviťte jako hvězdy. Osobnosti Církve československé (husitské) v období dvou totalit 20. století. Archiv Pražské diecéze CČSH ve spolupráci s ÚR CČSH – autor koncepce výstavy a portrétů osobností.
 • 2013 Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji. Archiv Pražské diecéze CČSH ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH Praha-Vršovice – autor výstavy.
 • JINDRA, Martin – FRÝDL, David: Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji. Katalog ke stejnojmenné výstavě, NO CČSH Praha-Vršovice a Vinohrady, Praha 2013, s.
 • 2012 Atentát na Heydricha. Sedmdesát příběhů Paměti národa. Post Bellum – spolupráce na portrétech pamětníků.
 • 2012 Historie Církve československé husitské. Archiv Pražské diecéze CČSH, Mladá Boleslav – autor výstavy realizované v rámci projektu Noc kostelů.
 • 2012 Králové Šumavy. ÚSTR a Prachatické muzeum, Prachatice – spoluautor výstavy.
 • 2012 Sochař František Bílek. Historie Náboženské obce CČSH Příbram. Archiv Pražské diecéze CČSH, Příbram – autor výstavy realizované v rámci projektu Noc kostelů.
 • 2010 Od Husa k církvi husitské. NO CČSH v Čelákovicích a Městské muzeum v Čelákovicích, Čelákovice – spolupráce na portrétech duchovních prezentovaných na výstavě realizované při příležitosti vzniku Náboženské obce CČSH v Čelákovicích a založení Husova sboru.
 • 2010 Historie Církve československé husitské a Náboženské obce CČSH Rudná u Prahy. Archiv Pražské diecéze CČSH. Rudná u Prahy – autor výstavy realizované při příležitosti 90. výročí CČSH a 87. výročí slavnostního otevření prvního nově postaveného sboru CČSH v Hořelici (Instalace: Rudná u Prahy).
 • 2009 My jsme to nevzdali. Příběhy 20. století. Městská část Praha 1, Post Bellum a ÚSTR, Praha – spolupráce na portrétech pamětníků prezentovaných na výstavě realizované při příležitosti 90. výročí CČSH a 87. výročí slavnostního otevření prvního nově postaveného sboru CČSH v Hořelici (Instalace: Rudná u Prahy).
 • 2008 Perzekuce církví 1948–1989 v klášteře Teplá – stálá výstava. KPV, Národní archiv a Klášter premonstrátů Teplá, Teplá – spolupráce na portrétech nekatolických kněží.
 • 2007 Příběhy bezpráví z vězeňských spisů. Projekt společnosti Člověk v tísni vytvořený ve spolupráci s Národním archivem, Praha – spoluautor výstavy.

Aktivní účast na konferencích

 • Památník Lidice, Lidice, 2. 12. 2019: konference Cesta za svobodou – příspěvek Nevšední příběh vojenského kaplana Karla Vítězslava Víta.
 • Státní oblastní archiv v Praze – Filozofická a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Arcibiskupství pražské, Olomouc, 10.–12. 9. 2019: mezinárodní konference Spoutané církve – příspěvek Vliv státu na průběh V. řádného sněmu Církve československé (husitské).
 • ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 29.–30. května 2019: mezinárodní konference Československo v letech 1986–1989 – příspěvek Cesta Václava Žďárského za kazatelnu a do Skupiny XXVI.
 • ÚSTR – Arcibiskupství pražské, Praha, 16.–17. 5. 2019: mezinárodní konference Katolická církev v Československu ve 20. století. Kardinál Josef Beran a jeho doba – příspěvek Křesťanské církve proti nacismu a zrod ekumenismu v nacistických koncentračních táborech, věznicích a káznicích.
 • Senát Parlamentu ČR – Historický ústav Akademie věd ČR – ÚSTR – Múzeum Slovenského národného povstania – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Banská Bystrica, 23.–25. 4. 2019: mezinárodní konference Rok 1939 – Čekání na válku. Československá státnost v ohrožení a naději – příspěvek Zastavení činnosti Církve československé (husitské) na Slovensku.
 • ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 30.–31. 5. 2018: mezinárodní konference Československo v letech 1978–1985 – příspěvek „Moravák si musí vrznout, i kdyby měl zmrznout!“. Z korespondence principála a kněze.
 • Husitská teologická fakulta, Praha, 23.–24. 5. 2018: konference Proměny teologie a církve v letech 1918–2018 – příspěvek Dějinné kotrmelce Církve československé (husitské) v letech 1938–1945.
 • Státní archiv v Bratislavě – ÚSTR – Ústav politických věd Slovenské akademie věd, Bratislava, 7.–8. 11. 2017: mezinárodní konference „Tu stojím, inak nemôžem…“příspěvek Cesta k zákazu Církve československé (husitské) na Slovensku v roce 1939.
 • ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 17.–18. 5. 2017: mezinárodní konference Československo v letech 1972–1977 – příspěvek Samorost Erwin Kukuczka a samizdatová edice Louč.
 • ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 25.–26. 5. 2016: mezinárodní konference Československo v letech 1968–1971 – příspěvek Rehabilitace v Církvi československé husitské.
 • Ústav pamäti národa, Bratislava (Slovenská republika), 3.–4. 11. 2015: mezinárodní konference Skryté působení církví na Slovensku v letech 1948–1989 – příspěvek Poválečná obnova Církve československé (husitské) na Slovensku.
 • Národní památník na Vítkově, Praha, 10. 9. 2015: konference Život ve stínu šibenice – příspěvek Nacistický a komunistický vězeň Ladislav Král.
 • Klášter premonstrátů v Teplé, 4.–5. 9 2014: mezinárodní konference Církev za totality – lidé a místa – příspěvek Jan Parkán, farář CČS(H) odsouzený na smrt.
 • ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 21.–22. 5. 2014: mezinárodní konference Československo v letech 1954–1962 – příspěvek Církev adventistů sedmého dne v době zastavení činnosti a po jejím obnovení.
 • ÚSTR – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 17.–18. 4. 2013: mezinárodní konference Rok 1953 v Československu – příspěvek Rok 1953 jako jedno z přelomových období v církevní politice v komunistickém Československu.
 • Ústřední rada Církve československé husitské (ÚR CČSH), Praha, 2011: konference Víra a umění Františka Bílka – příspěvek František Bílek a jeho rodina v Církvi československé.
 • ÚSTR, Praha, 2010: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě – příspěvek Případ olomouckého faráře Církve československé Augustina Jünglinga.
 • Památník Terezín, Terezín, 2010: Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1940–1945 – příspěvek Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín.
 • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2009: Pronásledování římsko-katolické církve v Československu 1948–1960 – příspěvek Perzekuce Církve československé (husitské) po únoru 1948.
 • Ústřední rada Církve československé husitské (ÚR CČSH), 2011: Víra a umění Františka Bílka – příspěvek František Bílek a jeho rodina v Církvi československé.
 • ÚSTR, Praha, 2010: Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě – příspěvek Případ olomouckého faráře Církve československé Augustina Jünglinga.
 • Památník Terezín, 2010: Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1940–1945 – příspěvek Duchovní Církve československé (husitské) věznění v Malé pevnosti Terezín.
 • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009: Pronásledování římsko-katolické církve v Československu 1948–1960 – příspěvek Perzekuce Církve československé (husitské) po únoru 1948.