Aktuální informace o rekonstrukci sídla ÚSTR v Siwiecově ulici v Praze

9. listopadu 2018 – V procesu rekonstrukce budovy ÚSTR v Siwiecově ulici došlo k dalšímu posunu, o kterém informujeme v následujících odstavcích. Podrobnější informace o důvodech rekonstrukce a dosavadních krocích najdete ve zprávě zveřejněné na webu Ústavu 22. srpna 2018.

Podoba celkové rekonstrukce

Na jaře 2018 se konalo výběrové řízení na autora architektonické studie, které bylo uzavřeno v na konci června 2018. Vítěz výběrového řízení doc. Ing. arch. Radek Kolařík z ateliéru RKAW vypracoval a v říjnu 2018 odevzdal studii celkové rekonstrukce, která posuzuje různé varianty rekonstrukce budovy. Klíčovou přitom byla otázka, jak opravit stávající nosnou ocelovou konstrukci tak, aby odpovídala současným normám. Studie došla k závěru, že oprava stávající konstrukce by byla z řady důvodů technicky na hraně proveditelnosti a zároveň by byla nákladnější než výměna nosné konstrukce za novou, železobetonovou. Výměna skeletu znamená postavit značnou část budovy znovu, vzhledem k závažnosti situace proto nechal Ústav vypracovat oponenturu výše zmíněné studie v podobě znaleckého posudku, jehož autorem je prof. Ing. arch. Petr Hájek. Závěry tohoto znaleckého posudku, dodaného na konci října 2018, se plně ztotožňují se závěry studie a doporučují postupovat při rekonstrukci tím způsobem, že se stávající nosná ocelová konstrukce nahradí novou železobetonovou konstrukcí. Tento navrhovaný postup jsme konzultovali s příslušným stavebním úřadem tak, aby byly naplněny všechny zákonné požadavky pro rekonstrukci. Tyto požadavky je Ústav schopen splnit.

Další vývoj

Smluvní vztah se stávajícím zhotovitelem stavby bude ukončen. Původní zakázka je ukončena ve fázi demontáže opláštění a likvidace azbestu, což jsou kroky, které by bylo nutné provést při každé podobě rekonstrukce. Po převzetí staveniště zajistí Ústav zakrytí budovy tak, aby neohrožovala své okolí. Zároveň bylo v návaznosti na provedenou studii vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projekčních prací. Jeho vítěz v příštím roce vypracuje projekt, který bude podkladem pro stavební řízení a dále pro výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Postup v tuto chvíli stále odpovídá harmonogramu celkové rekonstrukce, která by podle našich předpokladů mohla být ukončena na konci roku 2021.

  Ondřej Matějka, náměstek ředitele ÚSTR