ZPRÁVA: Daňová kontrola FÚ prokázala nezákonnosti v 2019

Dne 3. dubna 2023 bylo Ústavu pro studium totalitních režimů oznámeno ukončení daňové kontroly, jejímž účelem bylo prověření skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů při výdeji peněžních prostředků rozpočtu ČR. Kontrola se týkala grafických návrhů, zlomů či předtiskových korektur jednotlivých publikací a pořádání konference „Demokratická revoluce 1989 třicet let poté“.

Daňová kontrola byla zahájena na základě závěrů z veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky v období let 2018 až 2019, provedené Ministerstvem financí, které dospělo kontrolou k závěru, že Ústav při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nepostupoval v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a svých interních směrnic. Rozdělením zakázky na více menších objednávek v rozporu s ustanovením svých interních směrnic a nedodržení zásad transparentnosti a přiměřenosti vzniklo podezření na porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, které činí částku 443 949 Kč.

Správce daně na základě předložených dokumentů konstatoval, že Ústav rozdělil zakázky na více menších objednávek souvisejícího plnění tak, aby bylo dosaženo limitu daného plnění do 50 000 Kč. Tímto jednáním Ústav nedodržel zásady transparentnosti a přiměřenosti při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které si stanovil ve své interní směrnici. Dále také tímto nesprávně zvoleným postupem došlo k tomu, že smlouvy nedosáhly limitu pro uveřejnění v registru smluv a nebyly v něm tedy uveřejněny. Provedením výdaje finančních prostředků státního rozpočtu v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků, a tím k porušení rozpočtové kázně ve výši 443 949 Kč ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.

Za nezákonné dělení veřejných zakázek, jehož se dopustilo předchozí vedení, Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydá Ústavu pro studium totalitních režimů platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu v částce 443 949 Kč. Zároveň bude Ústav povinen zaplatit penále v zákonné výši, a to až do výše samotného odvodu.

Zpracovalo TISKOVÉ ODDĚLENÍ