ZPRÁVA: Závěrečné stanovisko vedení ÚSTR

Dne 15. března 2023 devatenáct zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů spustilo dezinformační kampaň, jejímž výsledkem bylo poškození dobrého jména instituce. Prostřednictvím médií zveřejnilo text, v němž uvedlo informace, které se nezakládaly na pravdě, a jimiž uvedlo v omyl širokou veřejnost.

Jejich postup byl zcela nekorektní a obcházející běžná pravidla. Namísto toho, aby tito zaměstnanci vše nejprve projednali se svými nadřízenými, obrátili se přímo na média, čímž porušili standardní postupy řešení nespokojenosti zaměstnanců na pracovišti. Pokud byli nespokojeni s některými nadřízenými, měli postupovat podle hierarchického principu, což je mimochodem i obsahem platného pracovního řádu Ústavu pro studium totalitních režimů, speciálního vnitřního předpisu, vydaného na základě zákoníku práce. Stížnost na údajný bossing, cenzuru apod., neměla být tedy zaslána médiím, ale interním postupem nadřízeným (čl. 24 Pracovního řádu), což je v případě ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Rada ÚSTR.

Zcela nepravdivě těchto 19 zaměstnanců obvinilo vedení Ústavu pro studium totalitních režimů, že zapříčinilo zastavení projektů Dějepis+ a HistoryLab. Opak je pravdou, současné vedení naopak druhý z projektů přihlásilo do prestižní soutěže Technologické agentury – do programu SIGMA. Taktéž je nepravdivé tvrzení, že odvoláním jednoho vedoucího oddělení z mnoha, dojde k zastavení činnosti oddělení vzdělávání, a znamená to konec výuky dějepisu na školách v České republice.

Oddělení vzdělávání se rušit nebude. Jediné, co současné vedení chce, je pouze to, aby více spolupracovalo s dalšími výzkumnými odděleními v rámci Odboru výzkumu a vzdělávání a jejich edukační materiály se kromě didaktiky a metodologie, zabývaly i konkrétními případy z období nacistické okupace a komunistického režimu.

Na základě výzvy vedení měli uvedení zaměstnanci předložit důkazy pro svá tvrzení. Po seznámení se s písemností, která měla doložit tvrzená závažná obvinění, lze konstatovat pouze to, co vedení Ústavu pro studium totalitních režimů již sdělilo ve své tiskové zprávě ze dne 15. března 2023: tj. jejich tvrzení se nezakládají na pravdě.

Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů k nepravdivému obvinění, uvádí následující. Nikdo z podepsaných zaměstnanců nikdy nepodal svému nadřízenému ani Radě Ústavu pro studium totalitních režimů oficiální stížnost, v níž by si stěžoval na tzv. bossing či cenzuru. Proti nyní mediálně prezentovaným obviněním z bossingu či cenzury se vedení Ústavu pro studium totalitních režimů důrazně ohrazuje, neboť se takového jednání vůči zaměstnancům nikdy nedopustilo. Požadované komunikaci a diskuzím s vedoucími oddělení se vedení Ústavu pro studium totalitních režimů nikdy nevyhýbalo, ba právě naopak.

Každý týden probíhají pravidelné porady vedení. Každý náměstek ředitele a ředitel odboru koná pravidelné porady se svými vedoucími a každý vedoucí má povinnost předat informace svým podřízeným. Nadto se zpravidla každý měsíc konají pravidelné porady ředitele, prvního náměstka a ředitele Odboru výzkumu a vzdělávání se všemi vedoucími Odboru výzkumu a vzdělávání.

Obvinění z cenzury se týkalo „zákazu“ distribuce a propagace knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea a „zákazu“ účasti oddělení vzdělávání na akci v Bruselu. Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů nebrání distribuci ani propagaci knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea: kniha je, stejně jako ostatní publikační výstupy Ústavu pro studium totalitních režimů, v běžné distribuci a oddělení vzdělávání ji propaguje v rámci své činnosti, což lze také doložit. Ředitel ÚSTR pouze sdělil, že on sám se nebude osobně účastnit propagace daného výstupu, jelikož se s ním nemůže ztotožnit, a i nadále je přesvědčen o tom, že projekty typu Muzeum dělnického hnutí v 21. století (jehož hlavním výstupem je výše uvedená kniha) nepatří na půdu Ústavu pro studium totalitních režimů ani takové projekty nevycházejí z jeho zákonného poslání, na což má jako ředitel této instituce samozřejmě plné právo.

Není pravda, že oddělení vzdělávání nemohlo prezentovat pomůcku HistoryLab v Bruselu. Na místo odvolaného vedoucího, který se s ohledem na existenci překážek v práci účastnit akce ze zákonných důvodů nemohl, byl vedením Ústavu vyslán jiný zástupce zaměstnavatele, a to také zaměstnanec daného oddělení, o čemž existuje písemná dokumentace.

Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů bude řešit celou záležitost interně, v souladu se standardními postupy dle zákoníku práce a dalších právních předpisů.