Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení).

Při zpracování osobních údajů postupuje Ústav pro studium totalitních režimů v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky a v souladu se svými vnitřními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů, se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3, IČ: 75112779 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, svůj souhlas mohu kdykoli odvolat v souladu s článkem 7 Nařízení.  Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle čl. 12 – 23 Nařízení.  Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 5 Nařízení jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány zaměstnanci správce výhradně pro účely zajištění akce a následné zasílání informací o činnosti správce, zejm. informací o akcích a dostupných pomůckách, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované anonymizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.