Soutěž: Příjemce služby

Ústav pro studium totalitních režimů sleduje trendy v produkci učebnic dějepisu. Pracovníci ÚSTR vyvíjejí učební materiály, které jsou založeny na metodách moderní didaktiky a inspirují se zahraničními přístupy k tvorbě učebnic. Na základě těchto zkušeností a inspirací vytvořilo Oddělení vzdělávání Koncept inovativní učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ, který osvětluje didaktické principy a postup práce při produkci učebnic dějepisu, jež by odpovídaly moderním trendům v didaktice a zohlednily technologické inovace v přístupu k pramenům. Širší souvislosti návrhu shrnuje publikace Promýšlet dějepis v 21. století, která je dostupná online: https://historylab.cz/metodika/. ÚSTR chce tento Koncept formou soutěže nabídnout zájemcům z řad nakladatelství, jež se věnují produkci učebnic dějepisu.

Co nabízíme:

Předání Konceptu inovativní učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ umožňující rozvoj historické gramotnosti a podporu při redakční přípravě učebnice. Koncept učebnice kombinuje tradiční papírový formát s digitální platformou. Je výsledkem dlouholetého výzkumu a zkušeností Oddělení vzdělávání ÚSTR a jeho odborných partnerů a zohledňuje zahraniční zkušenosti s formátem učebnice a multimédii při výuce o minulosti.

Plnění ze strany ÚSTR:

Koncept obsahuje:

 • vymezení vzdělávacích cílů a jejich funkční provázání s metodickými postupy zasazenými do RVP; zasazení těchto cílů do rubrik modelové dvoustrany učebnice
 • principy layoutu učebnice (typy rubrik, způsob práce s obrazovým materiálem)
 • struktura obsahu (členění kapitol a tematických dvojstran)
 • komentář ke způsobu výběru pramenů
 • vstupní data pro implementaci prostředí HistoryLab.cz
 • 200 hodin konzultací odborných pracovníků Oddělení vzdělávání ÚSTR

Podmínky plnění ze strany ÚSTR:

Ústav pro studium totalitních režimů předpokládá kontrolu nad implementací Konceptu a podíl na redakční přípravě samotné učebnice, který bude zajištěn členstvím pracovníků ÚSTR v redakční radě učebnice. Dále předpokládá využití digitálního prostředí HistoryLab.cz (případně jeho hlavních principů a základního korpusu cvičení) provozované na infrastruktuře příjemce služby.

Kvalifikační kritéria a informace požadované od uchazečů:

 1. Vydavatel učebnic pro ZŠ se zkušeností s akreditačním řízením, které je v době soutěže platné.

Způsob prokázání: doklady k proběhlému a platnému akreditačnímu řízení a příslušná učební pomůcka.

 1. Zkušenost s digitálními platformami – (nejen) pdf verze učebnic, platforma pro sdílení digitálních učebních materiálů, využití interaktivních prvků.  

Způsob prokázání: text popisující zkušenosti s digitálními učebními pomůckami s popsanými relevantními příklady a odkazy (maximálně 500 slov a tři ukázky).

 1. Aktivní získávání zpětné vazby (zkušenost s testováním nových učebních materiálů).

Způsob prokázání: text popisující zkušenosti s relevantními prvky vývoje předchozích učebních materiálů obsahujícími získávání zpětné vazby od cílových skupin (maximálně 500 slov a až tři ukázky).

 1. Spolupráce s odbornými institucemi.

Způsob prokázání: komentovaný soupis nejdůležitějších institucí či individuálních spolupracujících odborníků relevantních pro oblast Člověk a společnost s komentářem k jejich roli (maximálně 500 slov).

 1. Plán implementace včetně popisu získávání zpětné vazby (implementace nejdéle do roku 2023).

Způsob prokázání: rámcový plán implementace obsahující jednotlivé kroky vedoucí k uvedení učebnice na trh a jejich načasování. Obsahuje způsob zapojení zpětné vazby od klientů (maximálně 2000 slov).

 1. Skica modelové dvoustrany podle dodaných podkladů.

Způsob prokázání: skica rozvrhu dvoustrany budoucí učebnice.

Posuzování: Přihlášky do soutěže posoudí odborná soutěžní komise složená z didaktiků, historiků a učitelů dějepisu.

Harmonogram

Vyhlášení (a obeslání zájemců):     7. 11. 2018

Lhůta pro položení dotazů:            26. 11. 2018

Uzávěrka:                                            6. 12. 2018

Posuzovací lhůta:                              7. 12.–21. 12. 2018

Pokládání a zodpovídání dotazů

Detailnější informace lze získat položením dotazu e-mailem na sekretariat@ustrcr.cz

Dotazy a příslušné odpovědi budou k dispozici online ve lhůtě do pěti pracovních dnů od položení dotazu.

Dotaz:

a) Mezi informacemi požadovanými od uchazečů uvádíte bod 6, tedy skicu dvoustrany „podle dodaných podkladů“. Nejsme si jisti, zda máme očekávat další podklady ze strany ÚSTRu – zcela sdělení nerozumíme. Prosím v tomto bodu o objasnění.

b) Bod 5 téhož seznamu předpokládá plán implementace nové učebnice. Zde bych se rád zeptal, jak podrobný tento plán má být? Jde nám o to, že přesnější postupy zavádění nových titulů na trh jsou interním know-how nakladatelství, troufáme si tvrdit, že v tomto směru jdeme poněkud jinou cestou. Postačí tedy zpracovat tento bod pouze rámcově?  ​

Odpověď:

a) Zájemci o veřejnou soutěž na příjemce služby obdrží poštou DVD Obrazy války z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů. Tato výuková pomůcka obsahuje didakticky upravené materiály (filmové ukázky, fotografie a dobové dokumenty) k tématu mnichovské krize 1938. Zájemci obdrží instrukci, na jejímž základě zpracují materiály ve formě skici modelové dvoustrany učebnice.

b) Plán implementace inovativní učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ nemusí zacházet do detailů, jež nakladatelství vnímají jako interní know-how. Postačí rámcový časový plán a základní vymezení klíčových fází tvorby učebnice, jejího testování a implementace do školní praxe.

Dotaz:

Máme podklady posílat v elektronické formě na Vaši mailovou adresu? Anebo vytištěné poštou?

Odpověď:

Odevzdat přihlášku je možné alespoň jedním z následujících způsobů:

a) elektronickou poštou na adresu sekretariat@ustrcr.cz (maximální velikost přílohy 25 MB)

b) osobně na podatelnu

c) datovou schránkou (ID datové schránky: dbzaa4r)