Securitas Imperii 20 (01/2012)

Dvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je zaměřeno na legendární polské nezávislé odborové hnutí Solidarita, ale přináší i další sondy do polských soudobých dějin. Úvodní studie politologa Josefa Mlejnka představuje Solidaritu a její ideové zázemí v kontextu protikomunistické rezistence a teoretických úvah o možnostech liberalizace komunistického režimu. Následující texty se zabývají obdobím (od srpna 1980 do prosince 1981) existence Solidarity jako legální masové organizace nepodléhající komunistickému direktivnímu centralismu. Łukasz Kamiński dokládá nesmlouvavý postoj členů sovětského politbyra vůči Solidaritě, ale zároveň jejich překvapivě rozhodné odmítnutí vojenského zásahu. Tomáš Vilímek a Petr Blažek popisují situaci v sousedních, komunisty ovládaných státech – tedy v NDR a v ČSSR. Tomáš Zahradníček doplňuje dobový exkurz Petra Blažka do Československa analýzou zpravodajství reprezentativního komunistického deníku. Grzegorz Majchrzak mapuje intenzivní působení polské tajné policie, která vedla proti legální Solidaritě intenzivní boj. V poslední studii dokumentuje Slawomir Cenckiewicz spolupráci, respektive registraci (od prosince 1970 do dubna 1976) jako tajného agenta, dělníka Lecha Wałęsy. Číslo dále obsahuje recenze, anotace a zprávy.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Úvod / Introduction

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

  • KOVÁCS, István: Piłsudski… Katyň… Solidarita. Klíčové pojmy polských dějin 20. století. Barrister & Principal, Brno 2010, 308 stran
  • KISIELEWSKI, Tadeusz A.: Sikorski – spiknutí. Na stopě vrahů polského generála. Jota, Brno 2009, 390 stran 161
  • CENCKIEWICZ, Sławomir: Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskovy Polski Ludowej 1943–1991 (wprowadzenie do syntezy) Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011, 534 stran
  • NOWAK, Andrzej: Impérium a ti druzí. Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno 2010, 263 stran
  • WILLIAMSON, David G.: Zrazené Polsko. Nacistická a sovětská invaze v roce 1939. JOTA, Brno 2010, 268 stran
  • JINDRA, Martin: Z milosti trpět pro Krista. Životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého. Blahoslav ve spolupráci s náboženskou obcí CČSH v Praze 1 – Staré Město, Praha 2011, 379 stran

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 20 (01/2012) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Jan Cholínský | Jazyková redakce: Marie Bernardová | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: OLDSCHOOL s. r. o. | Grafická úprava: Jaroslav Ježek | Sazba: Jaroslav Ježek | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Unipress, s. r. o., Turnov | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.cz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.