Ohrazujeme se proti otevřenému dopisu Aviezera Tuckera senátoru Jiřímu Drahošovi

13. srpna 2019 – Z důvodu zvyšování kvality výzkumné činnosti Ústavu jsme se rozhodli dobrovolně podstoupit nezávislé hodnocení naší odborné činnosti. Pravidla Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR 2008-2018 byla převzata od Akademie věd ČR, která jej ze stejného důvodu provádí pravidelně každých pět let. První fáze evaluace začala v červnu 2018 a trvala do dubna letošního roku. Ihned poté byla zahájena fáze druhá. Aviezer Tucker byl jedním z členů hodnotící oborové komise v rámci druhé fáze hodnocení, ostatní členové komise byli renomovaní a mezinárodně uznávaní historici. Komisi jako celek jmenovala Vědecká rada ÚSTR.

Pan Tucker jako člen komise v průběhu hodnocení učinil několik kroků, které ohrozily věrohodnost evaluačního procesu. Proto se Vědecká rada ÚSTR jednomyslně rozhodla raději oborovou komisi jako celek odvolat a tuto fázi hodnocení s nově obsazenou komisí zopakovat.

Pan Tucker 5. srpna 2019 zveřejnil „Otevřený dopis Jiřímu Drahošovi k situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů“. Tento text obsahuje množství nepravdivých či zcela absurdních tvrzení a obvinění. Pan Tucker tímto neprofesionálním a nekorektním způsobem poškozuje nejen Ústav, ale také své kolegy z oborové komise.

Níže najdete společné vyjádření ostatních členů hodnotící oborové komise k nastalé situaci.

Vyjádření k „Otevřenému dopisu Jiřímu Drahošovi k situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů“

9. 8. 2019

Otevřený dopis Dr. Tuckera zásadně deformuje skutečnost, obsahuje množství urážek a nepravd. Dr. Tucker ve svém dopise uvádí mnohá tvrzení, ale nevyjadřuje se ke skutečné příčině konfliktu, který vznikl mezi ním a hodnotící oborovou komisí: ještě před jednáním, na kterém měla proběhnout vlastní práce komise a kde měla komise vést rozhovory s vedením i zaměstnanci Ústavu, sepsal Dr. Tucker návrh podrobného hodnocení ÚSTR. Tento text zaslal e-mailem vedení Ústavu a jednomu členovi Rady ÚSTR, která je nejvyšším orgánem Ústavu. Vedení Ústavu je však také předmětem hodnocení, proto samozřejmě nesmí být v průběhu hodnocení předem informováno o možných výsledcích hodnocení. Tento princip je zcela evidentní, ať už je to podchyceno smluvně či nikoliv. Dobrý či špatný úmysl osoby, která způsobila únik informací, není podstatný. Obvyklým postupem by bylo zahájit kroky k vyloučení osoby odpovědné za únik informací.

Předseda oborové komise to v případě Dr. Tuckera bezprostředně nepožadoval. Dr. Tucker nemá profesorskou pozici ani není stálým zaměstnancem univerzity a nemá téměř žádnou zkušenost s aktivní účastí na jakémkoliv hodnocení. Komise se proto na svém jednání pokusila prodiskutovat nastalou situaci a obnovit vzájemnou důvěru a spolupráci. V průběhu diskuse Dr. Tucker nejprve nabídl z vlastní iniciativy, že zašle předsedovi komise dopis s ujištěním, že bude při další práci komise zacházet se získanými informacemi jako s důvěrnými. Tento slib však během další diskuse sám zpochybnil, takže nakonec všichni členové komise s výjimkou Dr. Tuckera došli k závěru, že již není možné dále spolupracovat. Z tohoto důvodu oborová komise zkontaktovala Koordinační radu pro hodnocení a požádala ji, aby v této věci rozhodla. Na základě toho Koordinační rada navrhla Vědecké radě ÚSTR rozpuštění stávající oborové komise a sestavení nové komise. Vědecká rada ÚSTR tak učinila.

Dr. Tucker uvádí mnoho nepravdivých obvinění, omezíme se pouze na opravu několika z nich.

Předseda oborové komise se nesešel s náměstkem ředitele ÚSTR ani s jinou osobou z vedení Ústavu před samotným jednáním komise, aby projednal další postup. Všechna rozhodnutí v této věci učinila výlučně sama oborová komise.

Na Dr. Tuckera samozřejmě nikdo během jednání nekřičel. Bylo spíše nutné jej opakovaně vyzývat, aby neustále neskákal ostatním do řeči během jednání.

Dr. Tucker naznačuje, že náměstek ředitele ÚSTR požadoval vynechat některé části diskuse oborové komise ze záznamu z jednání. To je rovněž nepravdivé.

Reakci si nezaslouží přezíravý výrok Dr. Tuckera, že pouze on sám byl jediným členem oborové komise s větším množstvím mezinárodně uznávaných publikací. Je snadné se přesvědčit o opaku. Ani se nebudeme vyjadřovat k urážlivému tvrzení, že členové oborové komise jsou „totalitními“ historiky.

Dr. Tucker obvinil náměstka ředitele Ústavu Ondřeje Matějku z xenofobie. Přitom opak je pravdou, pan Matějka je velmi otevřen mezinárodní spolupráci, kterou aktivně podporuje v rámci svého působení na ÚSTR. Dr. Tucker dále tvrdí, že se předsedovi oborové komise Martinu Schulze Wesselovi nezamlouvá Yad Vashem. Přitom je tomu opět naopak, prof. Schulze Wessel v červnu 2018 strávil celý den v tomto muzejním a památkovém komplexu a považuje jej za jedinečný a hluboce působivý.

V dodatku k „Otevřenému dopisu Jiřímu Drahošovi“ publikoval Dr. Tucker své vlastní hodnocení práce ÚSTR, které zdánlivě odpovídá pojmu „evaluace“. Jeho hodnocení je extrémně negativní a ze všech nastalých problémů a pochybení viní vedení Ústavu a zejména náměstka ředitele.

Je zjevné, že takto negativní hodnocení práce a vedení Ústavu nevychází z uvážlivého posouzení, nýbrž spíše emocionálního zaujetí. Dr. Tucker se snaží pomstít vedení Ústavu – avšak za skutky, za něž odpovídá jen on sám. Je to evidentní  při srovnání prvního návrhu hodnocení, který Dr. Tucker napsal ještě jako člen oborové komise, a nyní publikovaného dokumentu, tedy dodatku k dopisu Jiřímu Drahošovi. Až na několik podobností, např. hodnocení publikační strategie,  jde o podstatně odlišné texty.

V prvním návrhu, tj. před rozpuštěním oborové komise, Dr. Tucker ještě hodnotí Ústav a jeho vedení značně kladně. V pasáži týkající se Oddělení vzdělávání to formuloval takto: „Uvedené cíle výzkumu jsou příhodné a důležité“. Vedení Ústavu hodnotí ve svém textu výslovně kladně takto: „Pětiletý plán zahrnuje ony důležité oblasti, které mají být v centru pozornosti.“ K převážně kladnému závěru došel rovněž u čtyř chronologicky zaměřených oddělení Ústavu. U oddělení zabývajícího se obdobím 1938–1945 píše, že bylo založeno nedávno a nelze jej zatím hodnotit. U oddělení, která se zabývají obdobím 1945–1989, nachází dobré podmínky pro výzkum socialistické diktatury: „Oddělení se zabývá hlavními tématy totalitního období: strukturami moci a represe, opozicí a exilem, každodenními zkušenostmi s totalitou i zkušenostmi uvnitř společnosti“.

Ve svém „hodnocení“, které Dr. Tucker zveřejnil nyní sám společně s „otevřeným dopisem“, je však uvedeno něco zcela jiného. Tento dokument popírá, že se Ústav zabývá otázkami totalitarismu. Zatímco v prvním návrhu dochází k závěru, že vedení Ústavu formulovalo správné výzkumné cíle a zaměstnalo mladé badatele zaměřující se na správné výzkumné otázky, nyní tvrdí, že Ústav se „mění v instituci národního zapomnění“ a že – dle tohoto nepřiměřeného a nepodloženého obvinění – se stává „obráncem neototalitarismu“.

Zatímco první návrh výslovně potvrzuje dosažené úspěchy vedení Ústavu, druhý text tvrdí, že pod novým vedením „se problémy zhoršily“ a rozšířil se „provincialismus a izolace“.

Je nepochybné, že Ústav se musí zabývat zkoumáním autoritářských a totalitních režimů, a to včetně jejich násilných praktik. Je však též nepochybné, že tyto režimy jsou ukotveny ve společnosti, je tedy nutné zkoumat i dějiny každodennosti. Libovůli „hodnocení“ od Dr. Tuckera ukazuje rovněž skutečnost, že v prvním návrhu požaduje výzkum politických dějin i dějin každodennosti, avšak ve zveřejněném hodnocení pak výzkum totalitních režimů a výzkum každodennosti staví do vzájemného protikladu. Z našeho pohledu je zcela nepochybné, že ke komplexnímu pochopení diktatur 20. století vede pouze studium politické moci a společnosti v jejich vzájemné provázanosti.

Dosáhnout poznání v takto důležité věci nelze, pokud je tak významná instituce jako ÚSTR permanentně zatahována do politických debat. Dr. Tucker tak bohužel činí.

Soudit jakýkoliv ústav kladně či záporně podle něčích nálad a přitom tvrdit, že hodnocení je vědecké, není seriózní. Takový postup Ústav i českou historiografii poškozuje.

Hodnotící oborová komise bohužel nemohla dokončit svůj úkol kvůli tomu, že Dr. Tucker porušil elementární zásady hodnotící práce. Nicméně debata na prvních jednáních a stávající předběžné hodnocení pod vedením prof. Frommera vyznívají jasně: Ústav je díky svému vedení na správné cestě. Považujeme za správné, že vedení Ústavu zaměstnalo mnoho kvalifikovaných mladých badatelů, kteří provádějí inovativní výzkum v oblasti politické a sociální historie v období 1938–1989. Kladně hodnotíme také vytvoření oddělení, v nichž lze soustředěně zkoumat období nacistické vlády a komunistické vlády. Vzdělávací koncepce ÚSTR je přesvědčivá. V několika posledních letech se ÚSTR stal výzkumnou institucí s mezinárodním renomé, a to pod vedením současného ředitele Mgr. Zdeňka Hazdry, Ph.D. a jeho zástupce Mgr. Ondřeje Matějky. Tato skutečnost se jistě odrazí v rostoucím počtu mezinárodních projektů a publikací.

Tento dopis jsme formulovali společně nejen jako bývalí členové oborové komise, ale také jako akademici, kteří i přes rozdílnou národnost a institucionální zázemí sdílejí společné stanovisko k celé záležitosti.

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.

Doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Dr. hab. Piotr Maciej Majewski

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D

Dr. Jörg Skriebeleit

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel

Statement on Otevřený dopis Jiřímu Drahošovi k situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů

August 9, 2019.

Dr. Tucker’s open letter grossly distorts reality, it contains insults and falsehoods. In his letter, Dr Tucker makes a number of assertions, but he does not address the actual cause of the conflict between him and the Evaluation Committee: Before the meeting, in which the actual work of the committee, the questioning of the institute management and the staff by the evaluation committee should take place, Dr. Tucker had already written a detailed evaluation of the ÚSTR as a draft and sent this text as an email to the institute management and also to a member of the ÚSTR Council, the supervisory body of the Institute. However, the Institute’s management is the subject of the evaluation and must of course not be informed in advance about possible results of the evaluation. This rule is self-evident – whether contractually stipulated or not. Even the good or bad intention of the person who caused the leak is irrelevant, only the fact itself. Normally, a procedure would be set in motion immediately, leading to the exclusion of the person responsible for the leak.

In Dr. Tucker’s case, the chairman of the Committee did not immediately make such a request. Dr. Tucker does not hold a professorship or permanent position at his university, and he has little or no experience of actively participating in an evaluation. An attempt was therefore made to restore a basis of trust and cooperation for further evaluation during the Committee meeting in discussion with him. During this discussion, Dr. Tucker initially offered on his own initiative to send a letter to the Chairman of the Evaluation Committee promising confidentiality for the further work of the Committee. These commitments were, however, questioned again by him himself in the course of the further discussion, so that in the end all members of the Committee (besides Dr. Tucker) came to the conclusion that there was no longer any basis for joint work. For this reason, the Evaluation Committee contacted the Coordination board of the evaluation and asked it to take a decision on the matter.  On this basis, the Coordination board proposed to the Academic council of ÚSTR to dissolve the Evaluation committee and to build a new committee. The Academic council of ÚSTR agreed on this procedure.

Dr. Tucker makes a number of incorrect allegations. We confine ourselves to correcting just a few false allegations.

The Chairman of the Evaluation Committee did not meet with the Deputy Director of the ÚSTR – or any other person from the Institute’s management – before the meeting to discuss the procedure. Decisions on the matter were taken exclusively by the Evaluation Committee itself.

Of course, Dr. Tucker was not yelled at during the meeting. Rather, it was repeatedly necessary to ask him not to interrupt others again and again in the session conducted in English.

Dr. Tucker insinuates that the deputy director of ÚSTR wanted to prevent certain contents of the evaluation committee’s discussion from being recorded in the minutes. This is also fictitious.

We do not go into Mr Tucker’s disparaging claim that only he himself had an international publication list among the members of the Evaluation Committee. It is easy to see the opposite. Nor do we respond to the insulting assertion that the members of the Evaluation Committee are „totalitarian“ historians.

Dr. Tucker accuses Deputy Director Ondřej Matějka of xenophobia. The opposite is true: Mr. Matejka is very open-minded about international scientific cooperation and promotes it in his management function in the ÚSTR.

Dr. Tucker claims that the chairman of the committee Martin Schulze Wessel has an aversion against Yad Vashem. Again, the opposite is true: Prof. Schulze Wessel visited Yad Vashem in June 2018 and spent there a whole day. He considers Yad Vashem a deeply impressive and unique museum and memorial complex.

As a supplement to the „Otevřený dopis Jiřímu Drahošovi“, Dr. Tucker has published his own assessment of the work of the ÚSTR, which seemingly corresponds to an „evaluation“. His assessment leads to extremely negative judgments, with all alleged grievances and misguided developments being blamed on the management of the institute and especially on the deputy director.

Obviously, this negative evaluation of the Institute’s work and management is not the result of a pondering evaluation, but is driven by passion. Dr. Tucker tries to retaliate at the institute’s management – for steps for which only he is responsible. The comparison of the first evaluation draft, which Dr. Tucker wrote as a member of the Evaluation Committee, with the now published document is revealing. There are some similarities, for example with regard to the evaluation of the publication strategy, but essentially there is a significant contradiction between Dr. Tucker’s two „evaluations“.

In the first draft, i.e. before the dissolution of the evaluation committee, Dr. Tucker still evaluates the Institute and its management quite positively. With regard to the „Education“ department, he formulated it as follows: „The stated research goals as worthy and important.“ He implicitly gives the institute’s management a positive assessment when he writes: „The five years plan covers the main areas where the section should focus its effort.“ He also comes to a predominantly positive conclusion with regard to the four chronologically oriented departments. From the section covering the period from 1939 to 1945, he writes that it was recently established and cannot yet be evaluated. In the departments covering the period from 1945 to 1989, he finds good conditions for research into the socialist dictatorship: „The section focuses on the main topic of the totalitarian era: structures of power and repression, opposition and exile, the experience of totalitarianism in every day and among society“.

In the „evaluation“ which Dr. Tucker has now published on his own together with the „open letter“, this sounds quite different. It is denied that the Institute is concerned with questions of totalitarianism. While he implies in the first draft that the institute’s management has formulated the right research goals and hired young researchers for the right research questions, Dr. Tucker now claims that the institute is „turning into an institution of national oblivion“, and that – according to the immoderate and unfounded accusation – it is becoming a „defender of neo-totalitarianism“.

If the first draft implicitly certifies positive achievements of the institute’s management, it now says that under the new leadership „the problems had worsened“ and that „provincialism and isolation“ had spread.

In our opinion, fundamental discussions about the concept of totalitarianism are not suitable for promoting the Institute. Undoubtedly, the Institute must be concerned with researching the rule of authoritarian and totalitarian regimes, including the violent practices of the regimes. Undoubtedly, however, these regimes are anchored in society. So it must also be a matter of researching everyday history.

The arbitrariness of Dr. Tucker’s „evaluations“ is finally also expressed in the fact that he demands the combination of political history and everyday history in the first evaluation draft, but then polemically plays off the research of totalitarian regimes and everyday life against each other in the published evaluation. For us it is beyond question that a comprehensive understanding of the dictatorships of the 20th century can only succeed if political power and society are examined in their mutual interdependencies.

Achieving such an important cognitive goal requires that an important institute like the ÚSTR is not permanently drawn into political debates. Unfortunately, Dr. Tucker does the opposite.

To judge an institute positively or negatively depending on one’s mood claiming the scientific authority of an evaluation is not serious. Such a procedure is detrimental to the Institute and to Czech historiography as a whole.

Unfortunately, the Evaluation Committee was not able to complete its task due to Dr. Tucker’s violation of the rules. However, the state of discussion at the first meetings and the present pre-evaluation under the direction of Prof. Frommer seemed to imply the following: The Institute is on the right track with the course set by the Institute’s management. It was right to recruit a number of highly qualified young researchers to carry out innovative research in the field of political and social history between 1938 and 1989. It was right to create departments in which the periods of Nazi rule and communist rule could be researched in concentrated form. The educational concept of the ÚSTR is convincing. In recent years, the ÚSTR has developed into an internationally renowned research institute under the current leadership of the director Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D., and his deputy Mgr. Ondřej Matějka. This fact will certainly be reflected in the increasing number of international cooperations and publications.

We have formulated this letter together not only as former members of the Evaluation Committee, but also as individual academics who, in spite of their different national and institutional backgrounds, share a common position on the whole matter.

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.

Doc. PaeDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Dr. hab. Piotr Maciej Majewski

Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D

Dr. Jörg Skriebeleit

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel