2014

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014


Ústav jakožto povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), obdržel v roce 2014 celkem 88 žádostí o poskytnutí informací. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu o téměř 390 %. Nárůst agendy spojené s InfZ se však neodráží v pouhém růstu počtu žádostí, ale také v tom, že téměř každá žádost obsahovala několik desítek dotazů, jejichž zodpovězení si vyžádalo náročné vyhledávání požadovaných informací (některé žádosti byly podány na několika desítkách stran). Bez zajímavosti jistě není, že 90 % žádostí bylo podáno pouze dvěma osobami. Ústav se jako povinný subjekt snažil veškeré žádosti vyřídit s maximální vstřícností vůči žadatelům.


Údaje za rok 2014 podle § 18 InfZ:
  1. V roce 2014 Ústav obdržel celkem 88 žádostí o poskytnutí informací a vydal 40 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, přičemž většinou se jednalo o částečné odmítnutí poskytnutí informací.
  2. Ústav obdržel 15 odvolání proti rozhodnutí ve smyslu §15 InfZ týkajících se žádostí podaných v roce 2014.
  3. Ústav v roce 2014 neobdržel žádné rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  4. Ústav neposkytl v roce 2014 žádnou výhradní licenci.
  5. Ústav v roce 2014 obdržel 4 stížnosti podané podle § 16a InfZ. Ve dvou případech se jednalo o stížnost na úhradu za poskytnutí informace. Tyto stížnosti byly odvolacím orgánem odmítnuty jako neoprávněné, protože v obou případech byla úhrada požadována dle InfZ a platného sazebníku zveřejněného na webových stránkách povinného subjektu. Další dvě stížnosti se týkaly údajného nevyřízení žádostí. Jednalo se o žádosti, které byly zaslány elektronicky do datové schránky povinného subjektu, avšak z důvodu přítomnosti počítačového viru nemohly být přijaty (elektronický systém spisové služby takové žádosti nepřijme a adresáta pouze upozorní, že zasílaný dokument není v pořádku a nelze jej zaevidovat). I v těchto případech odvolací orgán potvrdil postup povinného subjektu.
  6. Ústav, jako věcně a místně příslušný odvolací orgán podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád správní řád, vyřídil v roce 2014 celkem 9 odvolání proti rozhodnutí a 6 stížností na postup Archivu bezpečnostních složek coby povinného subjektu a orgánu I. stupně, což představuje nárůst agendy oproti roku 2013 o 650 %.