2012


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012


Ústav pro studium totalitních režimů, který je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), obdržel v roce 2012 celkem 10 žádostí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky.

  1. Dne 12. 1. 2012 obdržel Ústav žádost K. J. o poskytnutí všech dostupných informací k osobě prokurátora JUDr. Josefa Urválka, zdali je JUDr. Urválek otcem JUDr. Heleny Urválkové předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze a informace jakými zákonnými právními prostředky lze napadnout rozsudky učiněné soudci, kteří byli v KSČ. V žádosti byly požadovány informace, které nespadaly do působnosti Ústavu, proto byla žádost ve smyslu ust. § 14 odst. 5 písm. c) odložena. Ústav v odpovědi žadateli doporučil obrátit se s dotazem na Ministerstvo spravedlnosti ČR. (USTR 28/2012)
  2. Dne 28. února 2012 obdržel Ústav žádost S. P. o poskytnutí informací. Ústav žadateli vyhověl a ve stanovené lhůtě dotazy zodpověděl. (USTR 151/2012)
  3. Dne 2. dubna 2012 obdržel Ústav žádost od pana V. Š., týkající se poskytnutí informací: ad a) z jakých důvodů u odpíračů vojenské služby v době komunismu, kteří dle názoru žadatele naplňovali podmínky §2 a §3 odstavec (4), Ústav vydává odborné stanovisko, že příslušníkům některých náboženských společností či církví Osvědčení účastníka odporu proti komunismu nepřísluší, ad b) které náboženské přesvědčení podle našeho názoru naplňuje postoj odporu proti komunismu a které náboženské přesvědčení odpor proti komunismu nenaplňuje. Ústav v dané věci vydal rozhodnutí, kterým ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, s odkazem na ust. § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 žádost odmítl. Následně obdržel Ústav dne 18. dubna 2012 dopis formulovaný jako odvolání a nová žádost o poskytnutí informací. Ústav vyhodnotil dopis jako novou žádost, žadateli vyhověl a informaci poskytl. (USTR 227/2012, USTR 227-4/2012, USTR-S 24/2012)
  4. Dne 4. 4. 2012 byla Ústavu doručena žádost J. Š., týkající se poskytnutí seznamu zdravotnických pracovníků ve věznici Ruzyně počátkem roku 1970. Ústav žádost ve smyslu ust. 14 odst. c) InfZ odložil a doporučil žadateli obrátit se s žádostí na Archiv bezpečnostních složek v režimu zákona č. 499/2004 Sb. (USTR-S 240/2012)
  5. Ústav dne 27. dubna 2012 obdržel žádost o poskytnutí informace od pana V. Š., ohledně poskytnutí odborných stanovisek v režimu zákona č 262/2011 Sb., k záležitostem členů „Církve Adventistů sedmého dne“ a „Římskokatolické církve“. Vzhledem k tomu, že Ústav danými stanovisky nedisponoval, žádosti nemohl vyhovět. (USTR-S 281/2012)
  6. Dne 9. července 2012 obdržel Ústav žádost pana T. P., o poskytnutí informací. Ústav po posouzení obsahové stránku podané žádosti dospěl k rozhodnutí, že se ve smyslu ust. § 2 odst. 4 jedná o dotaz na názor, proto ve smyslu ust. §15 odst. 1 InfZ rozhodl o odmítnutí žádosti. (USTR-S 404/2012).
  7. Ústav dne 16. července 2012 obdržel žádost společnosti C.D. s.r.o ohledně poskytnutí informací zda a kdy přibližně Ústav pro studium totalitních režimů plánuje vypsání veřejné zakázky týkající se některé z následujících oblastí: nástrojů Business Intelligence, manažerského informačního systému, datového skladu, reportingových a analytických systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace a vizualizace dat, popřípadě jestli už podobné zakázky byly vypsány a daná výběrová řízení již proběhla. Ústav žádosti vyhověl a požadované informace poskytl. (USTR S 407/2012)
  8. Ústav dne 7. září 2012 obdržel žádost pana D. B., kterou požadoval poskytnutí informací k vyřizování odborných stanovisek v rámci zákona č. 262/2012 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Ve lhůtě na vyřízení žádosti žadatel písemně sdělil, že netrvá na poskytnutí informací.
  9. Dne 21. září 2012 obdržel Ústav žádost pana T. P., o poskytnutí kopií všech přihlášek k účasti na symposiu na téma Válečný rok 1942 – Československý odboj a atentát na Reinharda Heydricha a sdělení, kteří z přihlášených zájemců nebyli do programu zařazeni. Ústav žádosti vyhověl a přihlášky poskytl v anonymizované podobě. (USTR-S 559-2/2012, USTR-S 559/2012-příloha)
  10. Dne 17. prosince 2012 obdržel Ústav žádost R. K., o poskytnutí informací i v elektronické podobě ohledně platů vedení Ústavu a odměn vedení Ústavu a zaměstnanců Ústavu. Ústav v dané věci rozhodl o částečném odmítnutí žádosti a poskytl průměrný plat ředitelů odborů. (USTR-S 777/2012).

Ústavu pro studium totalitních režimů, jako věcně a místně příslušnému odvolacímu orgánu (nadřízený orgán) podle § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve spojení s § 89 odst. 1 správního řádu, na základě § 16 a s odkazem na ust. § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebyly doručeny odvolání týkající se rozhodnutí orgánu I. stupně.

§ 18 odst. 1 písm. a)  Počet podaných žádostí o poskytnutí informací  10
§ 18 odst. 1 písm. a)  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti   3
§ 18 odst. 1 písm. b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0
§ 18 odst. 1 písm. c)  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0
§ 18 odst. 1 písm. d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí   0
§ 18 odst. 1 písm. e)  Počet stížností podaných podle § 16a zákona   0
§ 18 odst. 1 písm. f)  Další informace vztahující se k uplatňování zákona   0

Kancelář Ústavu