2023


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023


Údaje za rok 2023 podle § 18 InfZ:
  • V roce 2023 Ústav obdržel celkem osmnáct žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Ve třinácti případech byla informace poskytnuta, ve dvou případech bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti, jedna žádost byla odložena, v jednom případě byla žádost částečně odmítnuta (a k části žádosti oznámena výše úhrady za poskytnutí informace, kterou žadatel neuhradil). V jednom případě byla informace v části poskytnuta a v části její poskytnutí omezeno (řízení dosud pokračuje).
  • Během roku 2023 nedošlo k žádnému rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu a stejně tak nebyla udělena žádná výhradní licence.
  • Ústav v roce 2023 obdržel jednu stížnost na stanovenou výši úhrady za poskytnutí informace a jedno odvolání. Jeden opravný prostředek bylo podán alternativně. Rada Ústavu jakožto nadřízený orgán rozhodnutím potvrdila postup povinného subjektu v případě stížnosti a zrušila rozhodnutí povinného subjektu a vrátila mu věc k novému projednání v případě odvolání. V posledním případě řízení dosud pokračuje.
  • Ústavu jako nadřízenému orgánu podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebylo postoupeno žádné odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek, jakožto povinného subjektu a orgánu prvního stupně, ani žádná stížnost na jeho postup při vyřizování žádostí o informace.

Na základě žádostí o informace, zaslaných v průběhu roku 2023, Ústav poskytl tyto odpovědi: