Mezinárodní konference „Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě“

Logo konference

Ústav pro studium totalitních režimů pořádal tuto konferenci ve spolupráci s Úřadem vlády ČR při příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Konferenci zahájil úvodním proslovem premiér České republiky Mirek Topolánek. Program konference byl rozčleněn do tří panelů.

 • Termín: 15.-16. dubna 2009
 • Místo: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 4, Praha 1 – Kampa
 • Uzávěrka přihlášek: 28. února 2009

Program konference

Program konference probíhal paralelně ve dvou sálech. Účastníci konference měli možnost zdarma navštívit výstavu Na frontě studené války v Muzeu hlavního města Prahy (zastávka metra Florenc).

PROGRAM – I. SÁL – STŘEDA 15. DUBNA 2009

 • 9.00-9.45 Prezence
 • 9.45-10.30 Zahájení, moderátor Jiří Reichl

  • Mirek Topolánek, premiér ČR
  • Pavel Žáček, ředitel ÚSTR
  • Václav Veber, ÚSTR
 • 10.30-10.40 Přestávka
 • 10.40-12.00 Garant Jan Kalous

  • Tomáš Bursík, ÚSD AV ČR Třetí odboj – současný stav a hlavní problémy
  • Bernd Florath, BStU Od odporu k odboji. Proměna subjektu politického nepřátelství v NDR v padesátých letech 20. století
  • Rafal Wnuk, Katolická univerzita v Lublinu Protikomunistické spiknutí v Polsku v letech 1944-1956
  • Eduard Stehlík, VHÚ Komparativní srovnání II. a III. odboje
 • 12.00-13.30 Oběd
 • 13.30-15.00 Garant Martin Tichý

  • Andrea Valič, Renato Podbersič, Študijski center za narodno spravo Slovinská kauza: odpor a opozice proti komunistickému režimu
  • Magdolna Baráth, Historical Archives of the Hungarian State Security Formy maďarského protikomunistického odporu
  • Rasa Balockaite, Vytautas Magnus University Sémiologická guerillová válka: Strategie odporu v Litvě za sovětského režimu
  • Ronald Gebauer, Friedrich Schiller University of Jena Pokojná revoluce a její důsledky. Sociální situace obětí komunizmu ve východním Německu
  • Florian Banu, National Council of Studying the Security`s Archives Několik úvah ohledně délky působnosti protikomunistických ozbrojených skupin v Rumunsku (1944– 1960)
 • 15.00-15.30 Coffeebreak
 • 15.30-17.30 Garant Martin Tichý

  • Pál Germuska, Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution Mylná víra a iluze? Rok 1956 jako ohnisko maďarského protikomunistického odporu
  • Ekaterina Boncheva, Commission for the declassification of records and ascertainment of affiliation of Bulgarian citizens with the former state security intelligence services of the Bulgarian peoples army Hnutí „Gorjani“– první protikomunistické hnutí odporu ve východní Evropě
  • Heikki Larmola, University of Helsinki Dopady československé krize z roku 1948 a 1968 ve Finsku
  • Aleš Gabrič, Institute for Contemporary History Komunistický režim v Slovinsku a jeho kritikové
  • Michael Portmann, Historische Kommission der ÖAW Státní represe a místní odboj proti komunistickému režimu na venkově v jugoslávské Vojvodině (1944-1953)
 • 18.00-19.00 Filmová projekce Země bez hrdinů, země bez zločinců – film Martina Vadase

PROGRAM – II. SÁL – STŘEDA 15. DUBNA 2009

 • 13.30-15.00 Garant Václav Veber

  • Martin Vadas Vliv činnosti odbojové skupiny bratří Mašínů z počátku 50. let na současnou společnost v České republice i na trase Praha-Berlín-Washington
  • Jiří Buřič K případu bratrů Mašínových
  • Jan Kalous, ÚSTR Reflexe případu bratří Mašínů v dobovém kontextu
  • Markéta Chalupová, Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy Univerzity Skupina bratří Mašínů v dobovém československém tisku
  • Pavel Žáček, ÚSTR Rekonstrukce činnosti odbojové skupiny z archiválií bezpečnostních složek
 • 15.00-15.30 Coffeebreak
 • 15.30-17.30 Garant Václav Veber

  • Natália Veselská, Historický ústav SAV Nesouhlasné postoje slovenské veřejnosti v prvních letech komunistického režimu
  • Vladimír Varinský, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied Slovenský poválečný politický exil a jeho protikomunistické aktivity
  • Jan Pešek, Historický ústav SAV Odhalení příprav části vedení Strany svobody na „zvrat lidovědemokratického zřízení a obnovení kapitalismu v Československu“ v polovině 50. let
  • Norbert Kmeť, Ústav politických vied SAV Formy odporu církví a věřících
  • Vladimír Palko, ÚPN Odpor proti komunismu v SNB (1949-1953)

PROGRAM – I. SÁL – ČTVRTEK 16. DUBNA 2009

 • 8.30-9.00 Prezence
 • 9.00-10.45 Garant Tomáš Bursík

  • Tomáš Grulich, Senát PČR Potlačování dopadů zahraničního odboje v Československu prostřednictvím bezpečnostních složek
  • Eugène Faucher, em. Prof. an der Universität Nancy Petr Křivka a tzv. akce Tábor
  • Prokop Tomek, VHÚ Netradiční způsoby překonávání státní hranice kurýry ve službách odboje
  • Libor Svoboda, ÚSTR Skupina bratří Šedů a její místo v dějinách zahraničního odboje proti komunistickému režimu
 • 10.45-11.00 Coffeebreak
 • 11.00-12.30 Garant Tomáš Bursík

  • Jaroslav Rokoský, ÚSTR Odboj za časů hanebnosti. Protikomunistická skupina Štěpán Gavenda, Miloš Zemánek a spol.
  • Mirko Šikola Pokusu o přechod západní hranice – podvod s fingovanou „americkou“ služebnou. Vzpomínka oběti
  • Dobroslav Pustaj Protikomunistická organizace po komunistickém puči 25. února 1948, která po vzniku rozhlasové stanice Svobodná Evropa měla oficiální název SVOBODNÉ ČESKOSLOVENSKO
  • Matěj Kotalík, ÚHSD FF UK, NFA „Páskové“ a „chuligáni“ proti režimu? Na okraj tradičních konceptů odboje a rezistence
  • Josef Halla Nevšední osud Štěpánky Balouškové
 • 12.00-13.30 Oběd

PROGRAM – II. SÁL – ČTVRTEK 16. DUBNA 2009

 • 8.30-9.00 Prezence
 • 9.00-10.45 Garant Petr Dvořáček

  • Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice Protikomunistické aspekty v činnosti jednotek UPA na Slovensku po druhé světové válce
  • Kateřina Lozoviuková, TU Liberec, katedra historie Politická perzekuce a politické procesy na Liberecku – stav výzkumu
  • Kateřina Joklová, Filozofická fakulta Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem Odbojová činnost členů nekomunistických stran na Liberecku
  • František Bártík, Památník Vojna Tábory nucené práce. Jaroslav Metyš a Jaroslav Vojtěch – dva konkrétní případy cesty do TNP
 • 10.45-11.00 Coffeebreak
 • 11.00-12.30 Garant Petr Dvořáček

  • Václav Veber, ÚSTR Legie svobody a akce Josef
  • Jiří Urban, ÚSTR Případ rolnického manifestačního průvodu před budovu Okresního národního výboru v Dobrušce
  • Martin Tichý, ÚSTR Několik poznámek k případu Jiřího Rábla
  • Kamil Nedvědický, Ministerstvo vnitra ČR Právní pohled na odboj a odpor proti komunistickému režimu
  • Martin Jindra Případ olomouckého faráře Církve československé (husitské)-CČS(H) Augustina Jünglinga
 • 12.00-13.30 Oběd
 • 13.30 Program v I. sále

PROGRAM – I. SÁL – ČTVRTEK 16. DUBNA 2009

 • 13.30-15.00 Garant Jaroslav Rokoský – Panel pamětníků

  • Hana Truncová (1924)
  • Miloslav Nerad (1921)
  • Tomáš Sedláček (1918)
  • Vojtěch Klečka (1921)
 • 15.00-15.45 Závěrečné slovo garantů sekcí, moderátor Alena Šimánková

  • Martin Tichý
  • Petr Dvořáček
  • Tomáš Bursík
  • Václav Veber
 • 15.45-16.00

  • Přímý přenos rozhovoru Pavla Žáčka s bratry Mašínovými
  • Ukončení konferenceMiroslav Lehký
 • 16.00-17.00 Závěrečný přípitek a raut

Konferenční panely:

1) český a slovenský odboj proti komunistickému režimu

Panel je zaměřen na zdůraznění odbojové tradice v českých zemích po roce 1948 a na vyzdvihnutí jeho účastníků. Tématem příspěvku mohou být aktivní přípravy uskutečnění ozbrojených protikomunistických převratů s cílem svrhnout komunistický režim, shromažďování zbraní za účelem přípravy ozbrojené akce, příprava politických programů po případném pádu komunistického režimu, aktivity cizích zahraničních služeb na území českých zemích a činnost tzv. agentů−chodců, aktivní vystupování proti funkcionářům Komunistické strany Československa a zastánců politiky KS, tisk a rozšiřování ilegálních tiskovin a další.

2) český a slovenský odpor proti komunistickému režimu

Cílem panelu je diskutovat a ozřejmit velké množství aktivit, jejichž cílem bylo podrývat autoritu komunistického režimu, oslabování postavení komunistické strany v Československu – letákové akce, samizdat, církevní aktivity, veřejné protesty proti politice komunistického režimu ad.

3) československý zahraniční odboj a odboj v jednotlivých zemích

Panel se věnuje aktivitám československého exilu za hranicemi ČSR (Rada svobodného Československa, Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky aj.), činnosti západních tajných služeb vně československých hranic, působení čs. občanů v cizích armádách za účelem svržení komunistického režimu v Československu, dále odbojovým aktivitám proti komunistickým a tzv. lidovědemokratickým režimům v jednotlivých zemích východního bloku. Přihlášky spolu s abstraktem navrhovaného příspěvku (200-300 slov) posílejte prosím do 28. února 2009. Konferenční poplatek se neplatí. Ústav pro studium totalitních režimů si vyhrazuje právo zařazení přihlášeného příspěvku do programu konference nebo do sborníku z této konference.