Církev za totality – lidé a místa

Ve dnech 4. a 5. září 2014 se Ústav pro studium totalitních režimů společně s kanonií premonstrátů v klášteře Teplá u Mariánských lázní podílel na konferenci, jejímž cílem bylo připomenout 100. výročí narození posledního poválečného tepelského opata a vězně obou totalit Heřmana Josefa Tyla. Zahájili ji současný opat Filip Zdeněk Lobkowicz a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra. Ve čtyřech tematických blocích se zapojily téměř dvě desítky účastníků.

Badatelé, převážně z vysokoškolských pracovišť, přinesli nový pohled na různé formy postihu duchovních osob i věřících, na každodenní život za zdmi věznic, internaci českých biskupů, likvidaci vojenské duchovní služby, činnost Sekretariátu pro věci církevní v letech 1969 – 1989 a církevní procesy na přelomu 50. a 60. let minulého století. Nejnovějším výzkumem pramenů – především regionální povahy – se k tomu připojili archiváři (Státní oblastní archiv v Praze, SOA Plzeň, Zemský archiv v Opavě a další). Vedle osobnosti opata Tyla (Daniel Feranc, Katolická teologická fakulta UK Praha) byly připomenuty též osudy litoměřického biskupa Štěpána Trochty (Josef Hurt, Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), arcibiskupa Josefa Berana (Stanislava Vodičková, ÚSTR), teologa a spisovatele Dominika Pecky (Petr Husák, Filosofická Fakulta Masarykovy univerzity). Další vystoupení se soustředila na příběhy kněží a řeholnic dosud spíše opomíjených, např. na Karla Schrammela, který zahynul v koncentračním táboře Buchenwald (Petr Tesař, Zemský archiv v Opavě) a sestru Apoštolátu sv. Františka Marii Bohdanku Cedrychovou, umístěnou na psychiatrii v 60. letech (Markéta Doležalová, ÚSTR). Posledně zmiňovaný příspěvek navázal na vystoupení, které velmi fundovaně polemizovalo s podceňováním rozsahu perzekuce zejména řeholníků v 60. letech (Vojtěch Vlček, Filosofická fakulta Ostravské univerzity). Úsilí o záchranu znesvěcených a zničených církevních památek, stejně jako míst paměti na původně vzkvétající náboženský život v pohraničních oblastech, představily příspěvky zaměřené na poutní místo Mariánská u Jáchymova (Josef Halla, Filosofická Fakulta Masarykovy univerzity) a Neratov v Orlických horách (Jana Oppeltová, Filosofická fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Živý ohlas publika vzbudil příspěvek věnovaný omezování náboženské výuky dětí (Jitka Jonová, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). Protože většina příspěvků byla zaměřena na perzekuci církve katolické, znamenaly vítanou změnu příspěvky zacílené na osobnosti reformovaných církví: faráře CČS(H) Jana Parkána zastřeleného nacisty (Martin Jindra, ÚSTR) a na vyústění diskuse o směřování evangelické církve v době normalizace v aktivitách faráře Alfréda Kocába (Michael Pfann, Evangelická teologická fakulta UK). Vzhledem ke spíše komorním prostorám a odlehlosti sídla hlavního pořadatele – kanonie premonstrátů, byla účast na konferenci značná (40 až 50 osob) a při živých diskusích vládla tvůrčí a kolegiální atmosféra.


 • Datum konání: 4. – 5. září 2014
 • Místo:Hotel Klášter Teplá, č.p. 1, 364 61 Teplá
 • Organizátoři: Kanonie premonstrátů Teplá a Ústav pro studium totalitních režimů
 • Registrace: knihovna@klastertepla.cz

Program

Čtvrtek 4. září

 • 09.30 hod. Registrace
 • 10.30 hod. Slavnostní zahájení
 • I. BLOK: OSOBNOSTI – část první

  • 11.00 hod. Daniel Feranc (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy): Lesk a bída vztahu Heřmana Josefa Tyla k tepelskému klášteru pod tíhou perzekuce.
  • 11.15 hod. Josef Hurt (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) – Litoměřický biskup Štěpán Trochta a osudy jeho spolupracovníků v agenturním rozpracování StB.
  • 11.30 hod. Tomáš Veber (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) – Václav Štěch (1921–1971) – křesťanský laik, který se (z)nelíbil.
  • 11.45 hod. Petr Jirák (Státní okresní archiv Přerov) – Jaroslav Studený.
 • 12.00 hod. Diskuse
 • 12.30 hod. Oběd
 • II. BLOK: VĚZNĚNÍ

  • 13.30 hod. Jan Synek (Ústav pro studium totalitních režimů) – Kněžská oddělení v československých věznicích a život v nich.
  • 13.45 hod. Petr Husák (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) – Být druhým nablízku. Kněžský život za mřížemi na příkladu vězeňské zkušenosti Dominika Pecky (1895–1981).
  • 14.00 hod. Stanislava Vodičková (Ústav pro studium totalitních režimů) – Internace českých biskupů.
  • 14.15 hod. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě) – P. Karl Schrammel ve světle svědectví P. Heřmana Tyla.
 • 14.30 hod. Diskuse
 • 14.45 hod. Káva
 • III. BLOK: ZÁSAHY DO KAŽDODENNOSTI A KRAJINY

  • 15.00 hod. Josef Halla (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) – Mariánská – kdysi poutní místo, dnes rekreační středisko. A mezitím?
  • 15.15 hod. Martin Flosman (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) – „Bojí se nás, nevím proč…“ Situace vojenské duchovní služby po květnu 1945 a osudy vybraných vojenských duchovních po únoru 1948.
  • 15.30 hod. Jitka Jonová (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) – Omezování náboženské výuky a účasti dětí na náboženských obřadech v 50. letech 20. stol. na příkladu okresu Šternberk.
  • 15.45 hod. Jana Oppeltová (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) – Příběh kostela na hranici. Kostel v Neratově v letech 1945–1989.
 • 16.00 hod. Diskuse
 • 17.00–18.30 hod. Prohlídka kostela a klášterní knihovny
 • 19.00 hod. Společné posezení

Pátek 5. září

 • I. BLOK: STÁTNÍ APARÁT A JEHO AKTIVNÍ ODPŮRCI

  • 09.30 hod. Lenka Svobodová (Oddělení fondů veřejné správy, Státní oblastní archiv v Praze) – Krajský církevní tajemník Václav Molkup.
  • 09.45 hod. Šimon Trusina (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy) – Sekretariát pro věci církevní a jeho místo v církevní politice ČSR v letech 1969–1989.
  • 10.00 hod. Vojtěch Vlček (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) – Církevní procesy konce 50. let a začátku let 60. aneb zlatá léta šedesátá.
  • 10.15 hod. Libor Svoboda (Ústav pro studium totalitních režimů) – Kněží jako aktivní účastníci odporu proti komunistickému režimu.
 • 10.30 hod. Diskuse
 • 10.45 hod. Káva
 • II. BLOK: NEPOCHOPENI A PRONÁSLEDOVÁNI

  • 11.00 hod. Markéta Doležalová (Ústav pro studium totalitních režimů) – Apoštolát sv. Františka, perzekuce sester počátkem 60. let minulého století.
  • 11.15 hod. Martin Weis (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) – Potírání vnějších projevů religiozity komunistickým režimem ve světle archivních dokumentů jihočeského regionu.
  • 11.30 hod. Karel Řeháček (Státní oblastní archiv v Plzni) – Perzekuce plzeňských duchovních – případy Havelka a Limpouch.
  • 11.45 hod. Bohumila Tinzová (Státní okresní archiv Jeseník) – Perzekuce katolického duchovenstva komisariátu Jeseník v letech 1938–1945.
 • 12.00 hod. Diskuse
 • 12.30 hod. Oběd
 • III. BLOK: OSOBNOSTI – část druhá

  • 13.30 hod. Lukáš Kopecký (Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) – Teolog Vladimír Boublík v zápasech s komunistickým režimem.
  • 13.45 hod. Miroslava Špaková (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) – Klára Halásová.
  • 14.00 hod. Michael Pfann (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy) – Působení dvou farářů Českobratrské církve evangelické v letech 1968–1989.
  • 14.15 hod. Martin Jindra (Ústav pro studium totalitních režimů) – Jan Parkán, farář CČS(H) odsouzený na smrt.
 • 14.30 hod. Diskuse
 • 15.00 hod. Závěrečné shrnutí