Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Archivu bezpečnostních složek

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) vyhlašuje dne 12. 7. 2010 výběrové řízení na funkci ředitele Archivu bezpečnostních složek (dále jen „ředitele ABS“ a „ABS“) na funkční období 5ti let. Předpokládaný nástup do funkce a vznik pracovního poměru: 15. září 2010

Předpoklady pro výkon funkce:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu archivního nebo historického směru nebo v příslušném speciálním oboru.
 • Občanská spolehlivost a bezúhonnost dle § 19 zákona č. 181/2007 Sb.
 • Odborná znalost záležitostí spadajících do působnosti ABS zejména dle zákonů č. 181/2007 Sb., 499/2004 Sb., 140/1996 Sb., 107/2002 Sb., 412/2005 Sb., 101/2000 Sb., 106/1999 Sb. a 219/2000 Sb.[1] a základní orientace v právním řádu ČR a v řízení ekonomiky správního úřadu.
 • Dobré komunikativní, vyjadřovací a prezentační schopnosti a dovednosti.

Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte nejpozději dne 13. srpna 2010 do 12.00 hod. (datum doručení na podatelnu ÚSTR) v obálkách označených „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE ABS – NEOTEVÍRAT“ doporučeně poštou na adresu: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3, 130 00, nebo osobně s viditelným označením odesilatele na obálce do podatelny ÚSTR tamtéž. Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. Po uzávěrce termínu zaslání písemných přihlášek proběhne první kolo, na němž komise pro výběr ředitele ABS (dále jen „komise“) posoudí, zda zájemce předložil úplnou přihlášku a splňuje-li zákonné a další předpoklady pro výkon funkce ředitele ABS. V druhém kole řízení pozve komise na své jednání (jednání komise se uskuteční nejpozději dne 31. srpna 2010) k ústnímu pohovoru všechny zájemce, kteří prošli prvním kolem. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do dvou pracovních dnů po ukončení ústních pohovorů a bude kandidátům sděleno neprodleně.

Náležitosti písemné přihlášky:

 1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce).
 2. Strukturovaný podrobný životopis včetně členství v politických stranách a motivační dopis s přiloženým souhlasem se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2001 Sb. Životopis musí mj. obsahovat tyto údaje zájemce:
  • jméno, příjmení a titul,
  • datum a místo narození,
  • státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu,
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • doručovací adresu (popř. včetně e-mailové adresy) a kontaktní telefon,
  • datum a podpis.
 3. Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpečnostních složek s výhledem na pětileté období po stránce projektové, personální i ekonomické (včetně získávání mimorozpočtových zdrojů). Maximální rozsah koncepce je 10 normostran, počítáno bez samostatné titulní strany, popř. s přílohami v maximálním rozsahu 10 stran s přiloženým souhlasem se zveřejněním na internetových stránkách ÚSTR a ABS.
 4. Doklady k prokázání občanské bezúhonnosti a spolehlivosti dle § 19 zákona č. 181/2007 Sb. K prokázání bezúhonnosti: výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců). K prokázání spolehlivosti (neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971): čestné prohlášení k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. a), b) a d) a podle odst. 1 písm. c), které se osvědčením neosvědčují (čestně prohlašuje, že v době od 25. února 1948 do 15. února 1990 nebyl členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska, nebyl absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních a vojenských a školení obdobných směrů ve státech, které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy, a nebyl příslušníkem nebo spolupracovníkem cizí zpravodajské služby státu, který byl smluvní stranou Varšavské smlouvy, a zároveň čestně prohlašuje, že nebyl příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních složek s výjimkou základní nebo náhradní vojenské činné služby) originál nebo ověřenou kopii osvědčení vydaného Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb. („negativní lustrační osvědčení“) nebo čestné prohlášení, že zájemce v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti a nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti, doplněné dokladem o podání žádosti o osvědčení vydané Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb.[2]

Kontaktní osoba:

Mgr. Iva Vojtková, ředitelka kanceláře ÚSTR Ústav pro studium totalitních režimů, e-mail: iva.vojtkova@ustrcr.cz


[1] Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů; zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; zák. č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti; zák. č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony; zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vše v platném znění. [2] Předpokladem pro jmenování do funkce ředitele Archivu bezpečnostních složek je předložená ověřená kopie nebo originál osvědčení vydaného Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007Sb.