Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci „Národní výbory 1945-1990“

  • Termín: Od 24. 05. 2023 do 25. 05. 2023
  • Místo konání: Státní okresní archiv České Budějovice, Rudolfovská 40

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv v Českých Budějovicích vyhlašují Call for Abstracts na konferenci Národní výbory 1945–1990. Orgány státní správy, nebo mocenský nástroj politiky KSČ?

Termín konání: 24. a 25. května 2023

Místo konání: Státní okresní archiv, Rudolfovská 40, České Budějovice

Uzávěrka pro zaslání přihlášek s abstrakty: 31. března 2023

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků podle kvality abstraktu a jeho vhodnosti pro téma konference. Podrobnější informace budou autorům vybraných příspěvků zaslány během dubna.

Účastnický poplatek: 300,- Kč

REGISTRACE PŘÍSPĚVKŮ

Konference je tematicky zaměřena na problematiku národních výborů všech stupňů v rámci politického systému a politického, společenského a hospodářského života Československa na úrovni regionální i centrální. Předmětem zájmu budou významné mezníky v historii národních výborů, vliv KSČ na jejich činnost, národní výbory jako regionální centra moci, jejich činnost ad. Přijímáme příspěvky k danému tématu s možným časovým přesahem před rok 1945. Organizátoři předpokládají vydání kolektivní monografie z vybraných příspěvků.

Pořad jednání bude rozdělen do jednotlivých tematicky členěných panelů, jejichž složení vyplyne z přihlášených příspěvků.

Tematické okruhy:

  1. Idea vzniku národních výborů a přípravy na jejich zřízení. Názory exilového vedení a domácího odboje na podobu poválečné správy, vznik národních výborů a ustavování správních komisí, národní výbory jako základní kámen nového státoprávního uspořádání Československa a role KSČ při jejich výstavbě, soupeření komunistů a nekomunistických stran o vládu nad národními výbory v letech 1945–1948.
  2. Národní výbory v letech 1948–1989. Postavení národních výborů a jejich místo v politickém systému komunistického režimu a ve státní správě poúnorového Československa ve vztahu ke KSČ, poúnorové změny, „emancipace“ národních výborů v letech 1968–1969, národní výbory jako centrum odporu proti okupaci nebo jako místo kolaborace, čistky v letech 1969–1970, národní výbory v době normalizace a v období přestavby.
  3. Mezi sametovou revolucí a zánikem. Národní výbory v době sametové revoluce a jejich transformace a zánik v roce 1990, personální změny, volby v listopadu 1990.
  4. Volby do národních výborů, národní výbory jako zdroje místních elit a lokální struktury moci, sociální a politické složení jejich představitelů, zastupitelů a zaměstnanců v letech 1945–1990.
  5. Role národních výborů v problematice bezpečnosti a ochraně veřejného pořádku a jako nástroj represe (Tábory nucené práce, kolektivizace, likvidace živnostníků ad.).
  6. Význam národních výborů v ekonomice (v systému centrálně plánovaného hospodářství a v průběhu transformace po roce 1989).
  7. Role a úkoly národních výborů ve veřejné sféře (ve zdravotnictví a sociální péči, kultuře, ochraně životního prostředí, školství a církevní politice).

CALL FOR ABSTRACTS

Kontakt pro dotazy: Mgr. Anna Macourková (ÚSTR), anna.macourkova@ustrcr.cz

Programový výbor:

Doc. Mgr. Aleš Binar, Ph.D. (Univerzita obrany, Brno)

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)

PhDr. Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)