Lidská práva ve výuce – jak pracovat s postoji žáků?

  • Termín: 08. 06. 2018, 09:00
  • Místo konání: Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, 16000 Praha 6
  • Jak učit o lidských právech v dějepise a jak ve výchově k občanství?
  • Jaká témata, programy a materiály pomáhají formovat hodnoty žáků a studentů?

Seminář se věnuje různým přístupům k tématu lidských práv ve výuce. Jak učit o lidských právech v dějepise a jak ve výchově k občanství? Jaká témata, programy a materiály pomáhají formovat hodnoty žáků a studentů? V rámci semináře nejen nabídneme konkrétní metodické materiály, které umožňují současná témata zařadit do různých výukových předmětů, ale také otevřeme diskuzi nad výsledky výzkumu, jenž se zabýval tím, jak může škola pozitivně formovat hodnoty žáků a studentů. Zkušenosti s tím, jak konkrétně lze pracovat s tématy, jako jsou migrace, genocida, právo na práci atp., s námi budou sdílet zástupci organizací, které se těmito tématy ve výuce dlouhodobě zabývají.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 7022/2018-2-384.

Kapacita semináře je již naplněna. 

Program

9:00 – 9:45 Úvod – Jak měřit stereotypy?

V první části semináře budou prezentovány výsledky výzkumu “Eliminace anticiganismu a antisemitismu v českých školách”, který provedl Ústav pro studium totalitních režimů spolu se Sociologickým ústavem AV ČR. Ukážeme, jaké jsou postoje mladých lidí k menšinám a jaké metody práce ve výuce pomáhají formovat jejich názory.

9:45 – 10:30 Street Law – lidská práva v současnosti?

Street Law je program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zabývající se zvyšováním právní gramotnosti široké veřejnosti. Lidská práva chápeme ve svých vzdělávacích programech jako jednu z klíčových součástí demokratického právního státu. Studenty vedeme k tomu, aby jednotlivá práva nejen znali, ale aby je byli schopni mezi sebou poměřovat a chápat jejich význam, příp. si uvědomit důsledky jejich porušení.

10:30 – 10:45 Pauza na občerstvení

10:45 – 11:30 Multikulturní centrum Praha

11:30 – 12:15 Historické vzdělávání a lidská práva

Jak propojit zásady historického vzdělávání s tématem lidských práv? Může být výuka o lidských právech založena i jinak než jen na výčtu jejich formulací? Dvacáté století je na jedné straně obdobím, kdy řada společenských skupin dosáhla rozvoje své emancipace a na druhé straně do slovníku společenských věd přibyly pojmy jako genocida či totalitarismus. Tato část semináře se zaměří na způsoby propojování historického a lidskoprávního vzdělávání na konkrétní případové studii.

12:15 – 12:45 Pauza na občerstvení

12:45 – 13:30 Nesehnutí  

Sociálně-ekologická nevládní organizace, která pracuje na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky, a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem jejích aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola.

Na semináři přiblíží činnost programu Společně k rozmanitosti a Ženská práva jsou lidská práva a představí, jak lze podporovat demokratické principy na školách.

13:30 – 14:30 Závěrečná diskuse