Letní škola pro učitele: Paměť, město, krajina

  • Termín: Od 31. 08. 2017, 09:00 do 01. 09. 2017, 15:00
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Dvoudenní série seminářů a workshopů je otevřena učitelům a učitelkám všech aprobací. Tematicky je zaměřená na vyučující společenskovědních předmětů, především dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy. Letní školu pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Centrem současného umění DOX pravidelně, tématem letošního ročníku jsou přístupy, jež do vzdělávání o minulosti zapojují prostor.

Minulost se rozprostírá v prostoru okolo nás. Letošní letní škola tentokrát prověří, jakým způsobem k dějinám v krajině přistupovat. Již delší dobu se prostřednictvím iniciativ a projektů prosazuje v českém školství tzv. místně zakotvené učení. Letní škola zhodnotí současnou situaci a načrtne další perspektivy, kudy by se mohla výuka založená na prostoru ubírat.

Program

Čtvrtek 31. srpna

9.00 – 9.30 Registrace

9.30 – 10.45 Zahájení a úvodní přednáška: Prostor v historii, historie v prostoru (Kamil Činátl, Čeněk Pýcha/ÚSTR)

10.45 – 11.00 Přestávka na občerstvení

11.00 – 11.45 Jak vzniká výstava? (Před očima/Stefano Carini) / Moderovaná debata: Dějepis na procházce?

11.45 – 12.30 Moderovaná debata: Dějepis na procházce? / Jak vzniká výstava? (Před očima/Stefano Carini)

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

13.30 – 14.00 Prezentace výstupů: Dějepis na procházce (Hana Havlůjová/PedF UK, Jaroslav Najbert/ÚSTR, Tereza Vávrová/Antikomplex)

14.00 – 15.15 Workshopy I

Místa paměti (Kamil Činátl/ÚSTR)

Workshop se zaměří na výrazná místa české kulturní paměti. Zohlední různorodé reprezentace symbolických prostorů minulosti (literární, výtvarné, filmové, dějepisné ad.). Workshop se pokusí o kritickou reflexi kulturní produkce, jež souvisí s utvářením a sdílením míst kulturní paměti. Nabídne konkrétní možnosti, jak téma zapojit do výuky, a zohlední přitom přesahy mezi literární, výtvarnou výchovou, občanskou výchovou a dějepisem.

Didaktická mapa města (Čeněk Pýcha, Karina Hoření/ÚSTR)

Vytvoříme základní typologii míst, jež jsou vhodná pro práci s veřejným prostorem a pamětí. Mělo by jít o mřížku, kterou účastníci mohou přiložit na své město/kraj a hledat podobné prostory. Modelovým místem může být například pomník rudoarmějce. Jde o latentně konfliktní místo, často se vede debata o tom, zda ho dnes odstranit nebo neodstranit. Zde můžeme žáky vést k tomu, aby porozuměli argumentům obou stran. Jiným příkladem je židovský hřbitov. Současná společnost si s těmito místy často neví rady nebo o nich vůbec neví. Společně najdeme další místa se vzdělávacím potenciálem.

Teaching by walking (Jaroslav Najbert, Michaela Veselá/ÚSTR)

Využití prostoru měst a jednotlivých objektů a příběhů ke vzdělávání se v zahraničí věnuje řada institucí. V rámci workshopu představíme několik inspirativních vzdělávacích projektů (Berlín, Vídeň, Londýn aj.). Účastníci následně vytvoří koncept vlastní procházky v jimi zvoleném místě. Workshop předpokládá uživatelskou znalost anglického nebo německého jazyka.

Prostor k manipulaci (Jiří Raiterman/DOX)

Každé místo, každá budova na nás působí. To, že o tom často ani nevíme, je jiný problém. Jak vnímáme budovu, ve které stojíme právě teď? Kdysi stará opuštěná továrna, nyní exkluzivní galerie. Architekt dostává zadání: vytvořit prostor, ve kterém je možné manipulovat. S uměleckými díly i s divákem; prostor, který se může různě tvářit. Jakými cestami nechá proudit návštěvníky a kudy světlo? Jaký si vybere materiál? A jaký tvar se může časem stát nepostradatelným symbolem města? Vydejme se společně na zajímavou cestu vybranými skvosty (nejen galerijní) architektury. Stejně jako v případě DOXu půjde o případy „recyklace“.

15.15 – 15.30 Přestávka na občerstvení

15.30 – 16.45 Workshopy II

Architektura budoucnosti (Michal Kurz/FF UK, Václav Sixta/ÚSTR)

Stavební a urbanistické projekty po roce 1948 byly architekturou budoucnosti a byly tak i prezentovány (hesla, plakáty, filmové týdeníky). Během workshopu se budeme dívat na to, co z těchto vizí nakonec zbylo, jak se významově i fyzicky proměnily, co nám mohou říct dnes, nakolik mohou být vůbec dnešním obyvatelům srozumitelné.

Vlajka pro sídliště (Jan Pfeiffer/Panelaci.cz)

Panelová sídliště jsou nedílnou součástí národního kulturního dědictví, protože odrážejí významné urbanistické a architektonické principy poválečného modernismu. Přestože v nich dnes žijí více než tři milióny obyvatel České republiky, je zhodnocení jejich významu zcela nedostatečné. Workshop se zaměří na stavební prvky, jež jsou pro panelové domy typické, a na základě diskuze nad fotografiemi (historického i současného stavu) pak navrhneme a vytvoříme vlajku, kterou by se mohlo sídliště pyšnit. Účastníci si vyzkouší postup, který je realizovatelný s jejich studenty a žáky.

Sídliště ve filmu (Jaroslav Pinkas/ÚSTR)

Obraz panelových sídlišť ve filmové a televizní produkci osciloval (a stále osciluje) mezi představou moderního bydlení a prozatímní nefunkční noclehárnou, která ruší všechny sociální vazby a stává se synonymem dystopické společnosti. V tomto workshopu nebudeme obrazy paneláků pouze kategorizovat, ale pokusíme se i o jejich didaktické využití. Obrazy paneláků nabízí výbornou příležitost k analýze vyprávění o moderní společnosti a jejích hodnotách.

Prostor k manipulaci (Jiří Raiterman/DOX)

Každé místo, každá budova na nás působí. To, že o tom často ani nevíme, je jiný problém. Jak vnímáme budovu, ve které stojíme právě teď? Kdysi stará opuštěná továrna, nyní exkluzivní galerie. Architekt dostává zadání: vytvořit prostor, ve kterém je možné manipulovat. S uměleckými díly i s divákem; prostor, který se může různě tvářit. Jakými cestami nechá proudit návštěvníky a kudy světlo? Jaký si vybere materiál? A jaký tvar se může stát časem nepostradatelným symbolem města? Vydejme se společně na zajímavou cestu vybranými skvosty (nejen galerijní) architektury. Stejně jako v případě DOXu půjde o případy „recyklace“.

Večerní program

19.00 – 20.30 Architektura paměti? Socialistická výstavba a současné vzpomínání 

Hosté:

Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění FF UK)

Petr Klíma (Pěstuj prostor, z.s.)

Barbora Vacková (Ústav populačních studií FSS a Katedra občanské výchovy PedF MU)

Čeněk Pýcha (Ústav pro studium totalitních režimů)

Pátek 1. září

9.00 – 11.00  Workshopy v prostoru

Památník ticha Bubny (Karina Hoření/ÚSTR, Pavel Štingl/PTB)

Nádraží Praha-Bubny patří k těm místům, ve kterých je minulost silně přítomna, a zároveň je příkladem složité debaty, jak tuto minulost připomínat. Holocaust se stal centrální událostí evropské paměti, Praze ale oficiální památník stále chybí. Památník ticha na nádraží Praha-Bubny, odkud byli deportováni pražští Židé, je příkladem, kdy se připomínání minulosti ujala občanská iniciativa. V rámci procházky budeme debatovat, jakou roli může hrát v takovém projektu umění a také jak propojit paměť místa s konkrétními osudy lidí, to vše vztažené ke školní praxi. Naší terénní diskuze se zúčastní i ředitel Památníku ticha Pavel Štingl.

Němci v Holešovicích (Tereza Vávrová/Antikomplex)

Holešovice představovaly v meziválečném období exkluzivní a vyhledávanou adresu, která se rychle zaplnila novými obyvateli z řad pražských Němců a Židů. Vzhledem k národnostnímu složení většiny majitelů a nájemníků zdejších domů tato enkláva poměrně záhy získala název Malý Berlín. Pojďme se vydat po stopách Němců v Holešovicích a společně objevit místa paměti, která lze zapojit do výuky.

Pomník jako místo paměti (Lapidárium Národního muzea; Kamil Činátl/ÚSTR)

V Lapidáriu Národního Muzea nalezneme hned několik sousoší, jež byla z různých důvodů odstraněna z veřejného prostoru a o jejichž návratu na původní místo se dodnes diskutuje. K nejznámějším pomníkovým kauzám patří Mariánský sloup ze Staroměstského náměstí či pomník maršála Radeckého z Malostranského náměstí v Praze. V rámci workshopu se zaměříme na několik otázek: Jak se pomníky mohou podílet na utváření představ o minulosti? Proč se stávají předmětem sporů? Pokusíme se navrhnout konkrétní postupy, jak pomníky využít ve výuce. Účastníkům workshopu doporučujeme, aby si připravili konkrétní příklady pomníků z vlastního regionu. Doporučená četba: Zdeněk Hojda, Jiří Pokorný: Pomníky a zapomníky, Litomyšl a Praha 1996.

Metro, Výstaviště (Michal Kurz/FF UK, Čeněk Pýcha/ÚSTR)

Metro není jen dopravním prostředkem, který každodenně přepraví tisíce lidí. Jde i o prostor s vlastními pravidly. Plánek metra neodpovídá zcela geografickým souvislostem, názvy stanic zdůrazňují symbolická centra ve veřejném prostoru. Za každou stanicí je architektonický koncept, někde nacházíme zajímavou výzdobu. Workshop si klade za cíl odkrýt stopy historické paměti i na místech, jež slouží ke každodennímu pohybu ve městech a obcích. Vzdělávací situace, které vytvoříme, budou přenositelné i na jiné dopravní stavby (např. ve vašem okolí).

11.15 – 12.00 Výstupy: workshopy v prostoru

12.00 – 12.30 Pauza na občerstvení

12.30 – 13.30 Pavel Štingl: Dějiny kolem nás

13.30 – 14.30 Evaluace a závěrečná diskuze, zakončení

Rozdělení do workshopů

Formulář k rozdělení do workshopů

Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490.

Registrace:

Prostřednictvím registračního formuláře