Proběhla konference Dějiny ve veřejném prostoru: Globální paměť

  • Termín: Od 20. 10. 2022 do 21. 10. 2022
  • Místo konání: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností a budoucností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd, Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Antikomplex se proto rozhodli vytvořit platformu, jež by měla v pravidelném intervalu poskytovat příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

Třetí ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru se zaměřil na světový rozměr paměti. Paměť chápeme jako předivo globálně sdílených institucí, médií, praktik a obrazů, které spoluutvářejí naše představy o minulosti a budoucnosti. Veřejný prostor je pak místem, kde jsou prvky tohoto přediva reprodukovány, rozporovány a užívány v nových kontextech. Jak klimatická krize mění naše představy o budoucnosti i minulosti? Jaká témata z českých dějin se dočkala filmového či jiného zpracování pro světové publikum? Co mají společného a v čem se liší historické kontroverze v zahraničí a v Česku? Jak si v tomto kontextu vede české školství? Cílem konference není poměřovat „české“ přístupy „světovými“ trendy, nýbrž popsat vztahy, které českou a potažmo středoevropskou zkušenost s dějinami propojují s dynamikou paměti ve světovém měřítku.

PROGRAM

WEB KONFERENCE

VIDEOZÁZNAM

FOTOGALERIE 

Foto: Anna Šolcová

20. října

21. října

Hlavní přednášející

Wulf Kansteiner 

Wulf Kansteiner je profesorem v oboru paměťových studií a teorie historiografie na univerzitě v Aarhus v Dánsku. Je také spoluzakladatelem a spolueditorem časopisu Memory Studies. Kansteiner se ve své práci věnuje metodám a teorii paměťových studií, kritické reflexi klíčových pojmů, jako jsou trauma, generace, transnacionální paměť a další, dále pak roli vizuálních médií v kultuře vzpomínání a paměti holokaustu. Mezi jeho publikace patří například Agonistic Memory and the  Legacy of 20th Century Wars in Europe (spolueditor Stefan Berger), Probing the Ethics of Holocaust Culture (spolueditoři Claudio Fogu a Todd Presner).

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači): 

Vstup 1 den: 200,- Kč

Vstup oba dny: 300,- Kč

Studenti: 50,- Kč / den (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Vybrané studie budou publikovány v časopise Moderní dějiny.

Vybraným příspěvkům s popularizačním zaměřením bude nabídnut prostor v časopise Dějiny a současnost.