Uspořádali jsme online konferenci 100 let od založení KSČ

  • Termín: Od 13. 05. 2021 do 21. 05. 2021
  • Místo konání: online

Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 100 let od založení KSČ: Dědictví československého komunismu, která se uskuteční online ve dnech 13.  a 19. – 21. května 2021.

WEB KONFERENCE

Konference usiluje o komplexní pohled na fenomén československého komunismu, spojuje proto tradiční historický přístup s interdisciplinární perspektivou (zejména sociologie a politologie) se zaměřením na analýzu dopadů komunistické minulosti na fungování liberální demokracie po roce 1989.

Program konference se nicméně tematicky neomezuje pouze na vývoj komunistické strany, ale zahrnuje též širší společenský kontext jejího působení. Konference bude rozdělena do šesti tematických panelů, které se budou věnovat mezinárodním, vnitropolitickým, bezpečnostním, hospodářským a sociálním otázkám napříč časem od první světové války až po současnost.

Konference proběhne v českém a anglickém jazyce s tlumočením jako série online panelů živě vysílaných na YouTube.

Stream v češtině

Stream v angličtině

PROGRAM KONFERENCE

CONFERENCE PROGRAMME

English version

The Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Institute for Contemporary History of the Czech Academy of Sciences are honoured to invite you to the international conference 100 Years Since the Founding of the KSČ. The Legacy of Czechoslovak Communism, which will take place online on 13 and 19-21 May 2021.

CONFERENCE WEBSITE

The conference aims for a complex perspective on the phenomenon of Czechoslovak communism; therefore, it unites the traditional historical approach with the interdisciplinary perspective (especially sociology and political science) with a focus on the analysis of the impacts of the communist past on the functioning of liberal democracy after 1989. The programme of the conference, however, does not thematically limit itself to the development of the Communist party only, but also includes the wider social context of its influence. The conference will be divided into six thematic panels that will deal with international, domestic, security, economic and social issues over time from World War I to the present day.

The conference will be held in Czech and English with interpretation and will be broadcast live on YouTube.

Stream in English

CONFERENCE PROGRAMME

Fotografie na pozvánce pocházejí z Archivu Poslanecké sněmovny.

Programový výbor konference:

Matěj Bílý, ÚSTR

Jakub Šlouf, ÚSTR

Jiří Kocian,  ÚSD AV ČR

Tomáš Vilímek, ÚSD AV ČR

Organizace:

Anna Macourková, ÚSTR, anna.macourkova@ustrcr.cz

Lucie Marková, ÚSD AV ČR, markova@usd.cas.cz