Použité zkratky

 • AO – aktivní opatření
 • ČSSR – Československá socialistická republika
 • EHS – Evropské hospodářské společenství
 • FCI – Informační služba svobodného Československa, Londýn, Josef Josten
 • FMV – Federální ministerstvo vnitra (od 1. ledna 1969)
 • HS PS OSH – Hlavní správa Pohraniční stráže a Ochrany státních hranic
 • HS StB – Hlavní správa Státní bezpečnosti
 • KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 • KGB – Výbor státní bezpečnosti při Radě ministrů Svazu sovietskych socialistických republik
 • KSČ – Komunistická strana Československa
 • KS SNB – Krajská správa Sboru národní bezpečnosti
 • MLR – Maďarská lidová republika
 • MNB – Ministerstvo národní bezpečnosti
 • MV ČSR – Ministerstvo vnitra České socialistické republiky (od 1. ledna 1969)
 • MV SSR – Ministerstvo Slovenské socialistické republiky (od 1. ledna 1969)
 • MVD SSSR – Ministerstvo vnitra SSSR
 • MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
 • NDR – Německá demokratická republika
 • OABS MV ČR – Odbor Archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra České republiky (do 1. 2. 2008)
 • PLR – Polská lidová republika
 • RSR – Rumunská socialistická republika
 • RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci
 • SNB – Sbor národní bezpečnosti
 • SNV – Sbor nápravné výchovy
 • SPRSZ – Správa pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení FMV
 • SSSR – Svaz sovětskych socialistických republik
 • ÚSTR – Ústav pro studium totalitních režimů
 • VB – Veřejná bezpečnost
 • VŠ SNB – Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti
 • VKR – Vojenská kontrarozvědk, III. správa FMV
 • ZFP – zvláštní finanční prostředky
 • ZÚ – zastupitelský úřad