2016


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016


Údaje za rok 2016 podle § 18 InfZ:
  1.  V roce 2016 Ústav obdržel celkem 7 žádostí o poskytnutí informací. Všem žádostem bylo vyhověno, a nebylo tak vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  2. Ústav neobdržel žádné odvolání proti rozhodnutí ve smyslu §15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále InfZ), týkající se žádostí podaných v roce 2016.
  3. Ústav v roce 2016 neobdržel žádné rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  4. Ústav neposkytl v roce 2016 žádnou výhradní licenci.
  5. Ústav v roce 2016 neobdržel žádnou stížnost podanou podle § 16a InfZ.
  6. Ústav jako věcně a místně příslušný odvolací orgán podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb. a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyřídil v roce 2016 jedno odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpečnostních složek coby povinného subjektu a orgánu I. stupně.