2018


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018


Údaje za rok 2018 podle § 18 InfZ:
  1. V roce 2018 Ústav obdržel celkem 3 žádosti o poskytnutí informací. Všem žádostem bylo vyhověno. Ani v jednom případě tedy nebylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
  2. Ústav neobdržel v roce 2018 žádné odvolání proti rozhodnutí.
  3. Během roku 2018 nedošlo k žádnému rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného.
  4. Ústav neposkytl v roce 2018 žádnou výhradní licenci.
  5. Ústav v roce 2018 obdržel jednu stížnost podanou podle § 16a InfZ. Stížnost byla podána s odůvodněním, že Ústavem poskytnutá informace o vyplacených finančních částkách v letech 2012 až 2017 zaměstnancům Ústavu, a to v rámci soudních sporů, mimosoudních vyrovnáních nebo dohod o odstupném, byla zkreslena. Rada Ústavu jakožto nadřízený orgán stížnost zamítla a rozhodnutím potvrdila postup povinného subjektu.
  6. Ústavu jako nadřízenému orgánu podle ust. § 12 odst. 2 zákona č. 181/2007 Sb., a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebylo postoupeno žádné odvolání proti rozhodnutí Archivu jakožto povinného subjektu a orgánu I. stupně, ani žádná stížnost na postup Archivu při vyřizování žádosti o informace.

Na základě žádostí o informace zaslaných v průběhu roku 2018 Ústav poskytl tyto odpovědi: