PhDr. Michal Pehr, PhD. (*1977)

Kontakt

michal.pehr@post.cz
michal.pehr@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • český politický katolicismus
 • perzekuce katolické církve ve 20. století
 • Třetí československá republika (1945–1948)
 • První československá republika (1918–1938)
 • české politické stranictví a politické myšlení
 • Edvard Beneš (1884–1948)

Výzkumné grantové projekty

 • od 2022 (MK ČR) Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí v letech 1938-1989 (projekt NAKI III)
 • 2016-2018 (GA ČR) Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita, sociální otázka (člen řešitelského týmu)
 • 2010-2014 (GA ČR) Edvard Beneš, Němci a Německo (člen řešitelského týmu)
 • 2008-2010 (GA ČR) Vatikán a Československo 1918–1938 (řešitel)
 • 2005-2007 (GA ČR) Pravicová a antidemokratická kritika čs. demokracie a její nositelé (člen řešitelského týmu)

Vzdělání

 • 2007 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav politologie FF UK – doktorské studium (téma disertační práce České politické strany 1945–1946)
 • 2002 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta rigorózní zkouška (PhDr.), obor české dějiny
 • 1995–2002 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium historie – politologie

Profesní curriculum

 • 2022-dosud Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2003-2018 vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR

Pedagogická činnost

 • 2007-dosud spolupracovník a externí přednášející na Ústavu politologie FF UK
 • 2010-2020 externí přednášející na VŠ CEVRO Institut a člen Centra středoevropských studií tamtéž
 • 2020-2022 externí přednášející na katedře historie PedF MU Brno

Členství v redakčních radách

 • 2022-dosud člen redakční rady Dějiny a dějepis (katedra Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno)
 • 2016-dosud člen redakční rady Verbum historiae (katedra historie Pedagogické fakulty UK Bratislava)
 • 2008-dosud člen redakční rady časopisu Moderní dějiny (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • 2007-2023 člen redakční rady časopisu Pamäť národa (Ústav pamäti národa, Bratislava)

Bibliografie

Monografie

 • PEHR, Michal: Katolická církev v Československu 1945–1948 :katolíci mezi nacismem a komunismem: Lenin či Kristus? Praha ÚSTR a CDK 2023, 487. s.
 • PEHR, Michal: Lidově, národně, křesťansky: k dějinám Československé strany lidové (KDU-ČSL): 1919–2019. Praha. Filip Tomáš- Akropolis, 2019, 143 s.
 • PEHR, Michal: The Czechoslovak People´s Party in Struggles for the Interwar Democracy. Venezia: Marcianum Press, 2018, 232 s.
 • PEHR, Michal  – ŠEBEK, Jaroslav: Československo a Svatý stolec. Od nepřátelství ke spolupráci (1918–1928). I. Úvodní studie. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, 229 s.
 • PEHR, Michal: Zápas o nové Československo 1939–1946: válečné představy a poválečná realita. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 237 s. Knižnice Dějin a současnosti, 41.
 • PEHR, Michal: PEHR, Michal. Eduard Jan Fusek: Doma a v exilu. Fragmenty vzpomínek. Praha: Akropolis, 2009, 294 s.
 • BROKLOVÁ, Eva, Josef TOMEŠ a Michal PEHR. Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i, 2008, 267 s.
 • PEHR, Michal, Jana BUREŠOVÁ, Jaroslav CUHRA et al. Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Praha: Akropolis, 2007, 373 s.
 • PEHR, Michal. Československá strana lidová 1945–1946. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, 116 s.

Edice

 • PEHR, Michal, Marta Kastnerová. S odvahou k pravdě. Život političky Heleny Koželuhové. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2019, 394 s.
 • ŠMÍD, Marek, Michal PEHR, Jaroslav ŠEBEK a Pavel HELAN. Československo a Svatý stolec. III. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917–1928. Výběrová edice. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 608 s.
 • KESSLER, Vojtěch, Michal PEHR a Richard VAŠEK. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/2 (1937–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 352 s.
 • KESSLER, Vojtěch, Michal PEHR a Richard VAŠEK. Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/1 (1936–1937). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 408 s.

Sborníky

 • KOTOUS, Jan- PEHR, Michal (ed.). Jan Jiří Rückl, život a doba. Praha: Památková komora ČR, 2021, 303 s.
 • BROKLOVÁ, Eva, Michal PEHR a Richard VAŠEK (ed.). Na pozvání Masarykova ústavu 5. Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2007, 152 s.
 • DOUBEK, Vratislav, Michal PEHR a Josef TOMEŠ (ed.). Na pozvání Masarykova ústavu 2. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005, 175 s.

Ediční příprava kolektivních monografií

 • RYCHLÍK, Jan, Lukáš HOLEČEK a Michal PEHR (ed.). Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015.

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • PEHR, Michal. Moskevská jednání a Košický vládní program. NĚMEČEK, J.- PROKŠ, P.-VORÁČEK, E. Vítězství a osvobození 1945. Opera Instituti historici Pragae, A 88. Praha: Historický ústav, 2019, s. 135–171.
 • PEHR, Michal. Die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und dem Heiligen Stuhl in der Zeit der sogenannten Dritten Tschechoslowakischen Republik. KUNŠTÁT, M.- ŠEBEK, J.-SCHMOLLER, H. Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Berlin: Lit Verlag, 2019, s. 209–235.
 • PEHR, Michal. Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu. VAŘEKA, M.- ZÁŘICKÝ, A Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018, s. 174–195.
 • PEHR, Michal. Problematika zemského uspořádání pohledem české politiky a dobového tisku. LETZ, R., ed. Slovenské územie v historickom kontexte. Martin: Matica slovenská, 2017, s. 211–224.
 • PEHR, Michal. Slovenská otázka v předvolebních programech českých politických stran 1946. SYRNÝ, M., ed. Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. Banská Bystrica: Muzeum SNP, 2017, s. 199–212.
 • PEHR, Michal. Politický katolicismus v časech velké zkoušky. VAŠEK, Richard a Martin KLEČACKÝ (ed.) Česká politická pravice v letech 1938–1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016, s. 128–189.
 • PEHR, Michal. Josef Lettrich a jeho obraz v českém tisku třetí republiky. SYRNÝ, M. a I. GUBA, ed. Jozef Lettrich a jeho doba. Martin: Nadácia Jozefa Lettricha, 2016, s. 112–120.
 • PEHR, Michal. Pokus o obnovu národních socialistů na Slovensku po druhé světové válce. Svědectví Františka Uhlíře. GUBA, I., M. MACHÁČEK a M. SYRNÝ, ed. Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Praha: Československé dokumentační středisko, 2016, s. 177–188.
 • PEHR, Michal. Pozemkové reformy po druhé světové válce pohledem dobového českého tisku. SOKOLOVIČ, P., ed. Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016, s. 188–200.
 • PEHR, Michal. Česko-slovenský vztah v roce 1945 pohledem nejen dobového tisku. MULÍK, P., ed. Prelom dejín. Rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Martin: Matica slovenská, 2015, s. 178–194.
 • PEHR, Michal. Edvard Beneš a Slovensko. SOKOLOVIČ, P., ed. Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945–1948. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 241–264.
 • PEHR, Michal. Československo jako součást federativních plánů na uspořádání střední Evropy v době druhé světové války. DOLEŽALOVÁ, A., ed. Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 225–240.
 • PEHR, Michal. Anna Mrskošová, agrárnická a komunistická politička. BAHENSKÁ, M. a J. MALÍNSKÁ, ed. Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 242–253.
 • PEHR, Michal. Obraz KSČ v lidoveckém tisku druhé poloviny 30. let na příkladu publicistiky Lidových listů. KOCIAN, J., J. PAŽOUT; a J. RÁKOSNÍK, ed. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 8. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, s. 15–29.
 • PEHR, Michal. Československá strana lidová a její vztah k demokracii v době první Československé republiky. In: MAREK, P., ed. Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 152–168.
 • KONRÁD, Ota, R. KÜPPER, Eva KALIVODOVÁ et al. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, 306 s. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 129.
 • BEZECNÝ, Z., Eva BROKLOVÁ, Pavel CIBULKA, et al. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 647 s. (autorský podíl).
 • PEHR, Michal. Vídeňská arbitráž a její ohlas ve společnosti pohledem nejen českého tisku. In: MITÁČ, J., ed. Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011, s. 109–117.
 • PEHR, Michal. Československá strana lidová a únor 1948. KOCIAN, J. a M. DEVÁTÁ, ed. Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, s. 55–64.
 • PEHR, Michal. Metamorfózy národního. Proměny moderního češství ve třetí Československé republice 1945–48. KUČERA, R., ed. Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012, s. 193–211.
 • PEHR, Michal. Jan Šrámek a třetí republika. MAREK, P., ed. Jan Šrámek a jeho doba. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 437–447.
 • PEHR, Michal. Československý parlament po druhé světové válce. DOUBEK, V. a J. KVĚTINA, ed. Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2011, s. 75–97.
 • PEHR, Michal. Návrhy české pravice na reformu československého parlamentu v době první republiky. DOUBEK, V. a J. KVĚTINA, ed. Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2011, s. 45–74.
 • PEHR, Michal. Stosunki czesko (czechoslowacko)-polskie w programech czeskich partii politycznych III Republiki Czechoslowackiej. In: BLAŽEK, P., P. JAWORSKI a L. KAMIŃSKI, ed. Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. II. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009, s. 36–43.
 • PEHR, Michal. Rok 1918 a český politický katolicismus. KOSTRBOVÁ, L. a J. MALÍNSKÁ, ed. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 101–112.
 • PEHR, Michal. Pohled českého politického katolicismu na integraci střední Evropy v meziválečném období. ROSSOVÁ, M., ed. Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität. München: Martin Meidenbauer, 2009, s. 189–194.
 • PEHR, Michal. Andrej Hlinka a Jan Šrámek – dvě osobnosti politického katolicizmu první ČSR. LETZ, R. a P. MULÍK, ed. Pohľady na osobnost Andreja Hlinku. Martin: Matica Slovenská, 2009, s. 216–225.
 • PEHR, Michal. Postavení československých prezidentů v ústavním systému a role Hradu jako jednoho z mocensko-politických center československého politického vývoje. DOUBEK, V., J. KOVTUN, M. PEHR, V. PROCHÁZKA a P. ZEMAN, ed. Křehké vítězství. 28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti 1918-1948. Praha: Mladá fronta, 2008, s. 89–106.
 • PEHR, Michal. Der politische Katholizismus in den böhmischen Ländern 1945-1948. ZÜCKERT, M. a L. HÖLZLWIMMER, ed. Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche Organisation. München: Collegium Carolinum, 2007, s. 305–323.
 • PEHR, Michal. Československá strana lidová 1925–1938 a Hlinkova slovenská strana ľudová. In: LETZ, Róbert a Peter MULÍK, ed. Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2006, s. 233–243.

Studie v domácích odborných časopisech

 • PEHR, Michal. Křesťanské odbory v meziválečném Československu. Moderní dějiny. Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, 25(1), s. 113–152.
 • PEHR, Michal. Politické vzdělávání v meziválečném Československu a Svobodná škola politických nauk. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2016, 185, s. 19–38.
 • PEHR, Michal. Msgre. Jan Šrámek a Msgre. Andrej Hlinka. Česko-slovenská historická ročenka. 2016, s. 199–211.
 • PEHR, Michal. Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2015, 184, 31–61.
 • PEHR, Michal. České politické strany v době třetí republiky a jejich poválečné sjezdy. Moderní dějiny. Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2016, 24(1), s. 185–212.
 • PEHR, Michal. Katolická církev, úprava svátkového práva a Marmaggiho aféra v meziválečném Československu. Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2015, 7(2), s. 89–113.
 • PEHR, Michal. Příspěvek k poznání problematiky obnovy politického stranictví v Československu po druhé světové válce. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2015, 185, s. 31–53.
 • PEHR, Michal. Chvála a kritika prvorepublikové demokracie. Historie – Otázky – Problémy. 2014, 6(1), s. 120–134.