Mgr. Eva Richtrová, Ph.D. (*1979)

Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-5123-2360
eva.richtrova@ustrcr.cz 

Odborné zaměření

 • československé církevní dějiny 20. století
 • řeholní řády a kongregace katolické církve
 • Československá/Česká katolická charita
 • kulturní dějiny

Vzdělání

 • 2016 Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav – doktorské studium (obor Historie – české dějiny)
 • Disertační práce Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy. (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)
 • 1999–2005 Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Seminář dějin umění, Katedra pomocných věd a archivnictví – magisterské studium (obory Historie, Dějiny umění, Pomocné vědy historické)
 • 1991–1998 Gymnázium Šternberk

Grantové projekty

 • 2020–2021 Program Interreg Rakousko – Česká Republika. Evropský fond pro regionální rozvoj. (Fond malých projektů Rakousko – Česká Republika, registrační číslo KPF-02-1772021) Monasteria abolita. Osudy klášterních statků od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 20. století – členka řešitelského týmu
 • 2016–2020 Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR (NAKI II, identifikační kód DG16P02R047) Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace – členka řešitelského týmu
 • 2012–2015 Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR (NAKI I, identifikační kód DF12P01OVV047) Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén – členka řešitelského týmu

Pedagogická činnost

 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby – odborná asistentka

Profesní curriculum

 • od 2023 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2023, UHK, PdF, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby
 • 2021–2022 Archiv bezpečnostních složek, Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb.
 • 2021 Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě
 • 2009–2020, Moravská zemská knihovna v Brně, Odbor rukopisů a starých tisků

Publikační činnost

Monografie

 • Řeholníci benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě (1937–1947). Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020. ISBN 978-80-7051-296-8
 • Der Fall des Verkaufs der Gemälden des sog. Meisters des Raigerner Altars wie auch weiterer Kunstwerke aus der Gemäldegalerie des Benediktinerklosters in Raigern (1937–1940). Ein Kapitel aus der Geschichte des Raigerner Klosters in der Zeit des siebten Abtes Alois Josef Kotyza. Brünn: Mährische Landesbibliothek in Brünn, 2019, ISBN 978-80-7051-281-4
 • Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937–1940). Kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. ISBN 978-80-7051-209-8

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • Podnikání ve službě církvi: Chrámové družstvo pro republiku Československou. In: Kubů, Eduard – Slavíček, Jan et al.: Ve znamení svépomoci a solidarity. Družstva, družstevní elity a politika ve střední Evropě druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století / In the Sign of Self-help and Solidarity. Cooperatives, Cooperative Elites, and Politics in Central Europe in the Second Half of the 19th Century and the First Half of the 20th Century. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Národní zemědělské muzeum, 2023, s. 325–368. ISBN 978-80-7286-419-5 (HÚ AV ČR); ISBN 978-80-88270-39-3 (Národní zemědělské muzeum).
 • Kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi a Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského (1951–1981) ve Šternberku. In: Papajík, David a kol.: Dějiny Šternberka. Šternberk: Město Šternberk, 2022. Autorský text součástí kap. XVIII. Šternberk ve druhé polovině 20. století (1945–1989). Náboženské a církevní záležitosti, s. 523–528 (pozn. 289n.). ISBN 978-80-905873-6-6.
 • Akce VK – vyklizení benediktinského kláštera v Broumově v písemnostech Státního úřadu pro věci církevní a Náboženské matice. In: Bakeš, Martin – Císařová, Jitka – Uhlíková, Kristina (eds.): Osudy konfiskátů. Výzkum provenience a problematika přesunů kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2020, s. 177–201. ISBN 978-80-88283-31-7.
 • Normalizace v České katolické charitě. In: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (eds.): Bezčasí. Československo v letech 1972–1977. Praha – České Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2018, s. 338–357. ISBN 978-80-88292-24-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-87311-96-7 (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích).
 • Klášterní inventáře v první polovině 20. století na příkladu mužských benediktinských domů v Rajhradě a Broumově. In: Roháček, Jiří – Slavíček, Lubomír (eds.): Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., 2018, s. 141–155. ISBN 978-80-88283-03-4.
 • Česká katolická charita ve službách církve a vlasti. Pokus o „modernizaci“ Charity pod taktovkou komunistického režimu. In: Vařeka, Marek – Zářický, Aleš (eds.): Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2018, s. 209– ISBN 978-80-7599-046-4.
 • Mecenát. Kulturní fenomén mezi antikou a současností. In: Pavelková, Jindra a kol.: Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2014, s. 8–29. ISBN 978-80-210-6705-9.
 • Das Mäzenatentum. Ein kulturelles Phänomen zwischen der Antike und der Gegenwart. In: Pavelková, Jindra und Koll.: Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand. Brno: Masaryk-Universität, Mährische Landesbibliothek in Brünn, 2014, S. 8–39. ISBN 978-80-210-6706-6.
 • Dějiny rajhradského kláštera v poválečném období. In: Heilandová, Lucie – Mahel, Richard – Pavelková, Jindra – Richtrová, Eva: Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013, s. 102–147. ISBN 978-80-70-51-196-1.
 • Die Geschichte des Rajhrader Klosters in der Nachkriegszeit. In: Heilandová, Lucie – Mahel, Richard – Pavelková, Jindra – Richtrová, Eva: Letzte zweihundert Jahre in der Geschichte des Benediktinerklosters in Rajhrad. Brünn: Mährische Landesbibliothek in Brünn, 2013, S. 117–178. ISBN 978-80-7051-198-5.

Studie v periodikách a sbornících

 • The Libraries of Abolished Cloisters in the Context of the Action of Clearing Cloisters in the 1950s: Ideology, Practice, and Consequences. In: Zouhar, Jakub (ed.): Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment. Proceedings of the International Conference held on 7 to 9 December 2020 at the University of Hradec Králové. (Monastica historia volume 5.) Brno – Hradec Králové – St. Pölten: Moravská zemská knihovna v Brně, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Diözesanarchiv St. Pölten, 2020, p. 250 ISBN 978-3-901863-63-9.
 • Metoděj Antonín Jedlička: kněz, řeholník, agent Státní bezpečnosti. In: Chocholáč, Bronislav Malíř, Jiří Reitinger, Lukáš Wihoda, Martin (eds.): Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Brno: Matice moravská, 2020, s. 859–872. ISBN 978-80-87709-28-3.
 • Volba opata benediktinského kláštera v Rajhradě na sklonku první republiky. Nová etapa vztahů mezi katolickou církví a československým státem? Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2018, roč. 137, č. 2, s. 319–340. ISSN 0323-052X.
 • Nešťastný osud rajhradského benediktina patera Antonína. Příspěvek k dějinám trestního postihu homosexuality v době Protektorátu Čechy a Morava. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2018, roč. 31, s. 135–156. ISBN 978-80-86736-57-0, ISSN 0524-689X.

Výstavy a výstavní katalogy

 • Organizace katolické Charity. Výroba a prodej devocionálií a bohoslužebných předmětů/ Die Organisation der katholischen Charita. Herstellung und Verkauf von Devotionalien und liturgischen Gegenständen/Organisation of the Catholic Charita. The Manufacturing and Sales of Devotional and Service Objects. In: An vědy a umění miloval… Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Katalog k výstavě. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2014, s. 67–84, S. 129–142, p. 184–197. ISBN 978-80-210-6799-8.
 • Rajhradský klášter v letech 1945–1990/Das Kloster Rajhrad in den Jahren 1945–1990/The Rajhrad Monastery between 1945 and 1990. In: Heilandová, Lucie – Pavelková, Jindra – Richtrová, Eva: In omnibus glorificetur Deus. Dvě stě let od povýšení na opatství. Katalog k výstavě. Brno: Moravská zemská knihovna [v Brně], Masarykova univerzita, 2013, s. 83–99. ISBN 978-80-210-6198-9.

Aktivní účast na konferencích a workshopech

 • Národní výbory 1945–1990. Orgány státní správy, nebo mocenský nástroj politiky KSČ?, 24.-25. 5. 2023, České Budějovice
 • Sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky, 20.-22. 9. 2022, Ústí nad Labem, 2 panely: České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii a Historické knihovny jako společný badatelský prostor otvírající příležitost k interdisciplinaritě
 • Družstva, družstevní elity a politika ve střední Evropě 2. poloviny 19. a první poloviny 20. století, 28.-29.4. 2022, Praha
 • Monasteria abolita. Osudy klášterních statků od 2. poloviny 18. do 2. poloviny 20. století, 5.-7. 10. 2021, Klášter Želiv
 • Československo v letech 1989−1992, 15.-16. 9. 2021, České Budějovice
 • Monastica historia V. Klášterní knihovny mezi středověkem a osvícenstvím / Monastica historia V. Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment, 7.-9. 12. 2020, Broumov
 • Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti, 22. 10.-11. 12. 2020, online
 • Spoutané církve, 10.-12. 9. 2019, Olomouc
 • Československo v letech 1986–1989, 29.-30. 5. 2019, České Budějovice
 • Československo v letech 1978–1985, 30.-31. 5. 2018, České Budějovice
 • Konfiskované osudy, 16. 4. 2018, Praha
 • Československo v letech 1972–1977, 17.-18. 5. 2017, České Budějovice
 • Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, 19.-20. 5. 2016, Plumlov
 • Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Accessing Historical Sources in Virtual Space, 1.-2. 12. 2014, Brno