Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (*1974)

Historik

Kontakt

jaroslav.pazout@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Československé dějiny 20. století a jejich mezinárodní kontext

Výzkumné projekty

 • 2019–2021 Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu – vedoucí projektu
 • 2014–2017 Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu – hlavní řešitel
 • 2014 Žité dějiny – pamětnická setkání v Liberci (Vzdělávací nadace Jana Husa, program Cursus Innovati) – hlavní řešitel
 • od 2013 Nacistická okupační politika a její představitelé (projekt Národního archivu) – řešitel (spolu se Zdeňkou Kokoškovou a Monikou Sedlákovou)

Vzdělání

 • 2015 Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta – habilitace v oboru české a československé dějiny
 • 2002–2006 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie, studijní program České novodobé a novověké dějiny – doktorandské studium
 • 2001 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – rigorózní zkouška
 • 1997–2003 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Archivnictví a pomocné vědy historické – magisterské studium
 • 1993–1999 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie

Profesní curriculum

 • od 2014 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2008–2012 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.
 • 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2000 Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv v Praze) – odborný archivář

Zahraniční stáže a pobyty

 • březen 2004 Rakouská výměnná služba ve Vídni (Rakouská republika) – stipendista
 • leden – únor 2002 Centrum pro srovnávací evropské dějiny v Berlíně (Německá spolková republika) – vědecký host
 • červenec – prosinec 2001 Ústav pro evropské dějiny v Mohuči (Německá spolková republika) – stipendista

Pedagogická činnost

 • od 2012 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – Katedra historie – vedoucí katedry
 • 2008–2012 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – Katedra historie – odborný asistent

Grantové projekty

 • 2008–2012 Komunistická strana Československa a bolševismus (GA ČR) – spoluřešitel (hlavním řešitelem Jiří Kocian)
 • 2008–2010 Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Forschungsprojekte zur NS-Zwangsarbeit) – hlavní řešitel (spolu se Zdeňkou Kokoškovou a Monikou Sedlákovou)
 • 2007–2009 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989 (projekt GA ČR) – hlavní řešitel
 • 2005–2008 Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu (vládní projekt) – spoluřešitel
 • 2004–2006 Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943–1945 (GA ČR) – spoluřešitel (hlavním řešitelem Stanislav Kokoška)

Bibliografie

Monografie

 • KOKOŠKOVÁ, Zdenka – PAŽOUT, Jaroslav – SEDLÁKOVÁ, Monika: Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé. Scriptorium, Praha 2019, 280 s.
  PAŽOUT, Jaroslav: Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969–1989). Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2017, 603 s.
  ZÍTEK, Adam – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948–1989. ÚSTR, Praha 2019, 348 s.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Prostor, Praha 2008, 342 s.

Kolektivní monografie

 • PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945–1989. ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2017, 320 s.
  PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989. ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2018, 256 s.
  PAŽOUT, Jaroslav – PORTMANN, Kateřina (eds.): Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39–1945. ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2019, 468 s.
  JAKUBEC, Pavel – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Vznik Československa a provincie Deutschböhmen. Scriptorium – Technická univerzita v Liberci – Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Praha – Liberec – Litoměřice 2019, 288 s.
 • PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Každodenní život v Československu 1945/48–1989. Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2015, 240 s.
 • PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Informační boj o Československo/ v Československu (1945–1989). Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2014, 288 s.
 • PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). Ústav pro studium totalitních režimů – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2013, 256 s.
 • BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013, 423 s.
 • KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. VIII. Dokořán a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2011, 328 s.
 • KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. VII. Dokořán a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2010, 336 s.
 • KÁRNÍK, Zdeněk – KOCIAN, Jiří – AŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. VI, Dokořán a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2009, 272 s.

Edice dokumentů

 • PAŽOUT, Jaroslav a kol. (eds.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Edice dokumentů. Academia, Praha 2014, 412 s. + 3405 s. (interaktivní příloha).
 • KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – PAŽOUT, Jaroslav – SEDLÁKOVÁ, Monika (eds.): Pracovali pro Třetí říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945). Edice dokumentů s historickým úvodem Stanislava Kokošky. Scriptorium, Praha 2011, 462 s.
 • BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných očima svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007. Pulchra, Praha 2008, 143 s.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Hnutí revoluční mládeže 1968–1970. Edice dokumentů. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, č. 39. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2004, 143 s.

Studie v zahraničních odborných periodikách, sbornících a monografiích

 • PAŽOUT, Jaroslav: Die linksradikale Opposition in der Tschechoslowakei von den sechziger bis zu den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. In: SPRENGNAGEL, Gerald M. – PERZI, Niklas – STEHLÍK, Michal (Hg.): Die Ära Kreisky in Österreich und die Normalisierungsperiode in der CSSR: Politik und Kultur. Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe, Band 1 – Schriftenreihe der Waldviertel Akademie, Band 7. LIT-Verlag, Vídeň 2020, s. 123–146.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Die Studentenbewegung in der kommunistischen Tschechoslowakei (1948–1989). In: BRENNER, Christiane – BRAUN, Karl – KASPER, Tomáš (Hg.): Jugend in der Tschechoslowakei. Konzepte und Lebenswelten (1918–1989). Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 7. bis 10. 11. 2013. Bd. 36. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016, s. 299–333.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Programmnyje položenija antirežimnoj oppoziciji v Čechoslovakiji na pervom etape „režima normalizaciji“ (1969–1972 gg.). In: Inakomyslije v uslovijach „realnogo socializma“. Kontury novoj gosudarstvennosti. Konec 60-ych – 80 gg. XX. v. Institut slavjanovedenija RAN, Moskva 2014, s. 323–345.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Student movements, Czechoslovakia, 1960s. In: NESS, Immanuel (ed.): The International Encyclopedia of Revolution and Protest [1500 to the Present] (online). Blackwell Reference Online, New York 2009 (cit 7. 3. 2014). Dostupné z: http://www.revolutionprotestencyclopedia.com/public/.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Czechosłowacja w okresie tzw. Praskiej Wiosny. In: BREWIŃSKA, Maria – WRÓBLEWSKA, Hanna – MACHNICKA, Zofia – SOKOŁOWSKA, Joanna (red.): Rewolucje 1968. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008, s. 175–181.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Československé studentské hnutí v šedesátých letech 20. století / Die tschechoslowakische Studentenbewegung der 1960er Jahre. In: DANYEL, Jürgen – SCHEVARDO, Jennifer – KRUL, Stephan (Hrsg.): Crossing 68/89. Grenzüberschreitung und Schnittpunkte zwischen den Umbrüchen / Překračování hranic a průsečíky mezi přelomy. Metropol, Berlin 2008, s. 44–62.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Die tschechoslowakische und die westeuropäische Studentenbewegung in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. In: BRIX, Emil – SEGERT, Dieter (Hrsg.): 1968 und Mitteleuropa. Böhlau, Wien 2008 (Der Donauraum, 48. Jg., Nr. 1–2/2008), s. 69–79.

Studie v odborných recenzovaných periodikách a sbornících, kapitoly v odborných monografiích

 • PAŽOUT, Jaroslav: Vnitřní podoba Komunistické strany Československa v období tzv. normalizace. Pokus o základní charakteristiku. Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 2019, sv. 27, č. 1, s. 723–735.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu. Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 2016, sv. 24, č. 2, s. 229–272.
  PAŽOUT, Jaroslav: Opozice a nonkonformní aktivity v Československu v roce 1989 pohledem vnitrostranických informací ÚV KSČ. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 278–347.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Perzekuce nonkonformních občanů v Československu v letech 1987–1989 v dokumentech VONS [Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných]. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 204–256.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Postihy za protirežimní vystoupení v Československu na konci 80. let. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Dominový efekt. Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013, s. 161–171.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Radikálně levicová opozice v Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. In: STEHLÍK, Michal – SPRENGNAGEL, Gerald M. (eds.): Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR. Togga Filozofická fakulta UK v Praze, Praha 2013, s. 145–162.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Za psaní dopisů na dva roky do vězení. Případ Jiřího Veselého odsouzeného v období tzv. normalizace za rozesílání kritických písemností. Fontes Nissae, Liberec 2013, roč. 14, č. 1, s. 82–99.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v období tzv. normalizace (1969–1989) – faktor stability i indikátor rozkladu komunistického režimu. In: KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). ÚSTR – Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2012, s. 174–192.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Českoslovenští studenti jako jedna z hnacích sil liberalizace v 60. letech a jejich vztah ke studentskému hnutí na Západě. In: ŠEDIVÝ, Ivan – NĚMEČEK, Jan – KOCIAN, Jiří – TŮMA, Oldřich (eds.): České křižovatky evropských dějin. 1968: Pražské jaro 1968. Občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 47–57.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Perzekuce odpůrců režimu v okresu Liberec v období tzv. normalizace z pohledu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Fontes Nissae, Liberec 2010, roč. 11, č. 1, s. 153–213.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Studentské hnutí v západní Evropě v roce 1968 a jeho reflexe v Československu. In: FRANC, Martin – HOLUBEC, Stanislav (eds.): Mládí, levice a rok 1968. Společnost pro evropský dialog v nakladatelství BCS, Praha 2009, s. 31–37.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Odpírači vojenské služby a Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2008, s. 111–132.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Mezinárodní solidarita s perzekvovanými signatáři Charty 77. In: Ed. Markéta Devátá – Jiří Suk – Oldřich Tůma. Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989 / Charter 77: From the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.–23. března 2007. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2008, s. 155–162.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Československé studentské hnutí a protestní hnutí v západní Evropě v roce 1968. Edice dokumentů. Sborník archivních prací, 2008, roč. 58, č. 1, s. 151–202.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Edmund Hünigen. In: KOKOŠKOVÁ, Zdeňka (ed.): Osudy zapomenutých hrdinů. Příběhy německých antifašistů z ČSR. Národní archiv, Praha 2008, s. 32–37.
 • PAŽOUT, Jaroslav: K dějinám fondu Sčítání obyvatelstva v roce 1939. Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 2006, č. 16, s. 333–380.
 • PAŽOUT, Jaroslav – SEDLÁKOVÁ, Monika: Zpřístupnění fondu Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu. Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 2006, č. 14, s. 201–256.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In: BLAŽEK, Petr – (red.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Ústav českých dějin Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze – Dokořán, Praha 2005, s. 96–110.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Ohlas na perzekuci členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979. Edice dokumentů. Sborník archivních prací, 2005, roč. 55, č. 1, s. 215–272.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Reakce československých studentů v době Pražského jara na protestní hnutí na Západě. In: KÁRNÍK, Zdeněk – Kopeček, Michal (red.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. II. Dokořán a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2004, s. 213–227.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Sbírka Ivana Dejmala – významný pramen k dějinám československého studentského hnutí v šedesátých letech dvacátého století. Sborník archivních prací, 2003, roč. 53, č. 1, s. 129–194.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Studentské protestní hnutí v západní Evropě v šedesátých letech dvacátého století. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2001, č. 1–2, s. 127–155.

Studie v odborných nerecenzovaných periodikách a sbornících

 • PAŽOUT, Jaroslav: Použití násilí při protirežimních aktivitách během tzv. normalizace. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 25–35.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Soupis dokumentů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. In: PAŽOUT, Jaroslav (red.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu č. 3. Libri prohibiti, Praha 2009, s. 120–217.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Českoslovenští a západoevropští studenti v 60. letech 20. Století. Česko-slovenská historická ročenka, 2008, s. 307–319.
 • PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub (red.): Dějiny Komunistické strany Československa 1914–1992 (koncept). Zpravodaj grantového projektu Komunistická strana Československa a bolševismus, 2008, č. 1. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Praha 2008, s. 9–25.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Doslov. In: GILCHER-HOLTEYOVÁ, Ingrid: Hnutí ´68 na Západě. Studentské bouře v USA a západní Evropě. Vyšehrad, Praha 2004, s. 132–143.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Hnutí revoluční mládeže. In: ZILYNSKÁ, Blanka – SVOBODNÝ, Petr (red.): Česká věda a Pražské jaro (1963–1970). Sborník z konference. Univerzita Karlova v Praze – Karolinum, Praha 2001, s. 371–385.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Pracovní archiv Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a jeho zabavení v roce 1986. In: PAŽOUT, Jaroslav (red): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu č. 2, Libri prohibiti, Praha 2008, s. 90–109.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Působení Ivana Dejmala ve studentském hnutí. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 43–49.
 • PAŽOUT, Jaroslav: „Chceme světlo! Chceme studovat!“ Demonstrace studentů z vysokoškolských kolejí v Praze na Strahově 31. října 1967. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 1, s. 4–13.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Studentské hnutí na Vysoké škole zemědělské v Praze v době Pražského jara. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků věnovaný památce Samuela Cambela. Studie Slováckého muzea č. 9, Uherské Hradiště 2004, s. 133–137.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Špatně utajený proces. Proces s VONS a jeho ohlas ve světě: disidenti před soudem, soudci na divadelní scéně. Dějiny a současnost, 2004, roč. 26, č. 6, s. 36–39.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Úřady práce v protektorátu. In: KOKOŠKOVÁ, Zdeňka – KOKOŠKA, Stanislav – PAŽOUT, Jaroslav (red.): Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004. Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2004, s. 51–62.

Faksimilové edice dokumentů

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2018 Pravda vítězí (Československo 1918–1992) – spoluautor panelové výstavy ke 100. výročí vzniku Československa připravené Národním archivem ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i.
 • 2014 Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech (1933–1948), (online), (cit. 7. 3. 2014) – spoluautor výstavy (se Zdeňkou Kokoškovou). Dostupné z: http://www.nacr.cz/vystavy/viewer.aspx?vystava=antifa&id=1.
 • 2014 Pracovali pro Třetí říši (online). Webová výstava k nucenému pracovnímu nasazení českého obyvatelstva protektorátu (cit. 7. 3. 2014) – spoluautor (se Zdeňkou Kokoškovou a Monikou Sedlákovou). Dostupné z: http://web.nacr.cz/zw/.
 • PAŽOUT, Jaroslav: Im Totaleinsatz. Zwangsarbeit der tschechischen Bevölkerung für das Dritte Reich / Totální nasazení. Nucená práce českého obyvatelstva pro třetí říši [kapitola Von der Freiwilligenarbeit zur Zwangsarbeit, spoluautor Martin Hořák]. Katalog k výstavě. Česko-německý fond budoucnosti a Dokumentační centrum nucené práce v Berlíně-Schöneweide při nadaci Topografie teroru, Praha 2008, 209 s.
 • PAŽOUT, Jaroslav: 1968 – Osmičky v dějinách českých zemí. Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Národní archiv, Praha 2008, 93 s.