PhDr. Blanka Zubáková, Ph.D.

KONTAKT

+420 221 008 247
blanka.zubakova@ustrcr.cz 

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • sociální a kulturní dějiny v první polovině 20. století se specializací na období 1938-1948
 • dějiny protinacistického odboje
 • gender history
 • dějiny divadla a filmu ve vztahu k dějinám společnosti

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

 • od 2024 – Prožitek aktivistické levicové mládeže a její vliv na společnost v období protektorátu

VZDĚLÁNÍ

 • 2022 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – Ph.D.  – Doktorské studium – studijní program: Historické vědy – Obor: Historie – Dizertační práce: „KDYŽ HVĚZDY ZÁŘÍ, KDYŽ HVĚZDY PADAJÍ“ – Proměny ženských filmových hvězd v moderní české společnosti (vedoucí disertační práce prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.)
 • 2016 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – PhDr. – Rigorózní zkouška ve studijním programu Historie – Obor: Kulturní dějiny – Rigorózní práce: Na pozadí legendy – Neznámé pohledy na ilegální skupinu „Tři králové“
 • 2011–2013 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – Mgr. – Magisterské studium – studijní program: Historické vědy – Obor: Kulturní dějiny – Diplomová práce: Ženy na rozcestí – komparace ženských osobností okolo divadla 1939-1945 (vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.)
 • 2011–2012 Studium pedagogiky – doplňující dle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
 • 2007–2011 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta – Ústav historických věd – Bc. – Bakalářské studium – studijní program: Historické vědy – Obor: Kulturní dějiny – Bakalářská práce: Ženy okolo ilegálního časopisu „V boj“ 1939-1942 (vedoucí bakalářské práce doc. PhDr. Václav Veber, CSc.)
 • 1999–2007 Jiráskovo gymnázium v Náchodě

PROFESNÍ CURRICULUM

 • od 2023 Ústav pro studium totalitních režimů – Historička v oddělení výzkumu doby nesvobody 1938–1945
 • 2023 Úřad městské části Praha 12 – Vedoucí odboru komunikace s veřejností a médii
 • 2016 Národní knihovna ČR – Výzkumný a vývojový pracovník – řešení projektu NAKI II: IMPROVE (archivní průzkum)
 • 2014–2022 Historický ústav, AVČR v. v. i. – Doktorandka v oddělení moderních kulturních a sociálních dějin (před r. 2022 odborná pracovnice oddělení dějin 20. století)
 • 2013–2014 Jiráskovo gymnázium v Náchodě – Výuka dějepisu

ZAHRANIČNÍ STÁŽE A POBYTY

 • 2016 – 2 týdenní studijní pobyt ve Varšavě / Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczn, Biblioteka Narodowa
 • 2014 – 1 týdenní studijní pobyt v Berlíně / Bundesarchiv Berlin, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2009–2010 Roční studijní pobyt (Erasmus): Universität Passau, DE

OCENĚNÍ ZA ODBORNOU ČINNOST

 • 2016 Magnesia Litera – DILIA Litera pro objev roku za knihu Ženy na rozcestí
 • 2014 1. místo ve studentské soutěži Nakladatelství Academia

GRANTOVÉ PROJEKTY

 • 2016–2018 spoluřešitelka grantu GAČR č. 410/01/0249: Židovský bojkot nacistického Německa (1933–1941)
 • 2014–2016 spoluřešitelka grantu Technologické agentury ČR, reg.č. TB030MZV001 Dokumenty československé zahraniční politiky
 • 2008–2009 Natáčení pamětníků pro o.s. Post Bellum – Natáčení rozhovorů s pamětníky, jejich zvukové i textové zpracování a dokumentace pro www.pametnaroda.cz.

BIBLIOGRAFIE

Monografie /samostatné a společné/

 • JIRÁNEK, Tomáš, VYDRA, Zbyněk a ZUBÁKOVÁ, Blanka. Židovský bojkot nacistického Německa 19331941. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. ISBN 978-80-7560-337-1.
 • ŠEBEK, Jaroslav – ZUBÁKOVÁ, Blanka a kol. Karel IV. stále živý: odkaz státníka v historiografii a historické paměti. První vydání. Praha: Historický ústav, 2017. ISBN 978-80-7286-295-5.
 • ZUBÁKOVÁ, Blanka, ed. et al. Krajiny prostřených i prázdných stolů. II., Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-087-5.
 • FRIEDL, Jiří – ZUBÁKOVÁ, Blanka – ŠKERLOVÁ, Jana a kol. Parlamentní volby 1946 a Československo: souvislosti, prognózy, fakta, následky. Vydání první. Praha: Historický ústav, 2017. ISBN 978-80-7286-310-5.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939-1945. Vydání druhé, doplněné. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2636-1.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka, ed. et al. Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., Evropská gastronomie v proměnách staletí. Vydání první. Pardubice-Polabiny: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7560-026-4.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939-1945. Vydání první. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2459-6.

Edice

 • NĚMEČEK, Jan, ed. a kol. Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek II, (1. srpen prosinec 1942). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 978-80-7286-250-4.
 • NĚMEČEK, Jan, ed. a kol. Československá zahraniční politika na sklonku války 1945: (1. leden – 16. květen 1945). Praha: Historický ústav, 2015. Dokumenty československé zahraniční politiky; sv. B/6. ISBN 978-80-7286-273-3.

Kapitoly v knize (kolektivní monografie)

 • ZUBÁKOVÁ, Blanka. „Dvojí metr gestapa“. Komparace postupů gestapa vůči rodinám odbojářů před a po smrti Reinharda Heydricha. In ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica a kol. Za Reinharda Heydricha – po Reinhardu Heydrichovi: síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do „druhého života“. Praha: Historický ústav, 2021. s. 249–260. ISBN 978-80-7286-388-4.
 • ZUBÁKOVÁ, Blanka. Příklady soukromých divadel v protektorátu Čechy a Morava a jejich postavení v kultuře a společnosti. In ANTOŠÍKOVÁ, Lucie, ed. Zatemněno: česká literatura a kultura v protektorátu.Praha: Academia, 2017. s. 343–355. ISBN 978-80-200-2802-0.
 • ZUBÁKOVÁ, Blanka. Historik coby hybatel dějin: zamyšlení nad vlivem historiků a publicistů na tvorbu historické paměti na příkladu vývoje legendy odbojové skupiny Tři králové. In ŠKERLOVÁ, Jana, ed. a VITKO, Martin, ed. Promýšlet Evropu dvacátého století: hybatelé dějin?. Vydání 1. Brno: Matice moravská, 2017. s. 195–205. ISBN 978-80-87709-20-7.
 • ZUBÁKOVÁ, Blanka. Anna Pollertová. In NĚMEČEK, Jan a kol. Kapitoly z osvobození Československa 1945. Vydání první. Praha: Academia, 2017. s. 239–241. ISBN 978-80-200-2781-8.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženský výrobní spolek český. In STROUHALOVÁ, Marcela, ed. Osudy psané knihami. Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. s. 60-63. ISBN 978-80-7050-672-1.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Akademický čtenářský spolek. In STROUHALOVÁ, Marcela, ed. Osudy psané knihami. Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. s. 33-35. ISBN 978-80-7050-672-1.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Horst Böhme. In STROUHALOVÁ, Marcela, ed. Osudy psané knihami. Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. s. 6–8. ISBN 978-80-7050-672-1.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Terezínské divadlo v osudu Jany Šedové-Popperové. In HALA, Katia, ed., VLČKOVÁ, Olga, ed. a ŠŤASTNÁ, Denisa, ed. Ženy – divadlo – dějiny. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 101–107. ISBN 978-80-7395-883-1.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Mnichov a 15. březen ve vzpomínkách pamětníků. In HRADECKÝ, Tomáš a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. První vydání. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014. s. 245–253. ISBN 978-80-7405-362-7.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ohlas československo-sovětské smlouvy v protektorátním tisku. In NĚMEČEK, Jan a kol. Československo-sovětská smlouva 1943. Praha: Historický ústav, 2014.
  79–91. ISBN 978-80-7286-237-5.

Články v odborném periodiku

 • ZUBÁKOVÁ, Blanka. Židé v meziválečném Polsku a odkazy jejich bojkotu jako obrany před antisemitismem. Hospodářské, kulturní a společenské odezvy. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století.Roč. 27, č. 1 (2019), s. 49-77.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženy ve víru války. Vesmír. Roč. 95, č. 1 (2016), s. 44-46. ISSN 0042-4544.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Z republiky do protektorátu. Přehled a charakteristika dosavadní produkce k postavení ženy ve společnosti na sklonku první republiky a v protektorátu. In: Moderní dějiny. Roč. 22, č. 1 (2014), s. 173-201. ISSN 1210-6860.

Články, zprávy a recenze

 • recenze: Paměť a dějiny 01/2023 – James WYLLIE – Manželky nacistů. Ženy na špičce Hitlerova Německa. Universum, Praha 2023, 280 s.
 • recenze: ZUBÁKOVÁ, Blanka – Ženy – podnikatelky v minulosti a současnosti / Pavla Slavíčková (ed.) Recenze: Český časopis historický. (2019), Roč. 117, č. 3 s. 806–808. ISBN:978-80-7422-508-6.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Toyen. Žena, nebo muž?. In: Roč. 27, č. 31 (2016), s. 64-66 ISSN 0862-6634.
 • Ženy a politika: Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.) Recenze: Jedličková, Blanka Moderní dějiny. (2015), Roč. 23, č. 1 s. 306-309. ISBN:978-80-87782-24-8.
 • Wellenschläge: herausgegeben von Ute Raßloff Recenze: Jedličková, Blanka Český časopis historický. (2015), Roč. 113, č. 4 s. 1093-1095. ISBN:978-3-515-09843-4.
 • Východné Slovensko a Židia v medzivojnovom období: Peter Svorc, Patrik Derfiňák Recenze: Jedličková, Blanka Český časopis historický. (2015), Roč. 113, č. 4 s. 1097-1099. ISBN:978-80-555-1142-9.
 • Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945–1953). / Marián Gajdoš, Stanislav Konečný Recenze: Jedličková, Blanka Český časopis historický. (2015), Roč. 113, č. 4 s. 1099-1100. ISBN:978-80-89046-81-2.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Sedmdesáté páté výročí nacistické okupace českých zemí: Okupací nezlomeni… Bulletin Historického ústavu AV ČR. Praha: Historický ústav AV ČR Roč. 26, (2015),
  5-7.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Okupací nezlomeni… Akademický bulletin č. 5 (2014), s. 20-21.
 • JEDLIČKOVÁ, Blanka. Československo-sovětská smlouva 1943 počátek cesty k únoru 1948?. Slovanský přehled, Roč. 100, č. 1 (2014), s. 233-234.

Aktivní účast na konferencích

 • konference: pardubické bienále s názvem „Městské pevnosti, hradby, opevnění v časech válečných, poválečných a v kulturní imaginaci“: Divadlo a film – „pravda a lež“ – kulturní život v Terezíně v období 2. světové války nejen pohledem pamětníků (27. a 28. dubna 2023 v Hradci Králové)
 • odborný seminář „Jan Hus komunistou vs. sv. Václav kolaborantem? Manipulace s českými národními tradicemi v moderní době“: Tradice Karla IV. a její manipulace v době protektorátu (Praha, 11. 2022, Poslanecká sněmovna PČR)
 • konference: „Česká literatura a kultura v protektorátu“: Divadlo a jeho vliv na kulturní dění a společnost v Protektorátu Čechy a Morava (Ostrava, 23.– 24. 11. 2016, Oddělení dvacátého století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR)
 • vědecký seminář: „Za Reinharda Heydricha – Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jeho transformace do „druhého života“: „Dvojí metr gestapa“ – Komparace postupů gestapa vůči rodinám odbojářů před smrtí R. Heydricha a po jeho smrti (Praha, 27. 9. 2016, Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • konference: „Obraz Karla IV. v moderní době“: Reflexe Karla IV. v Protektorátu Čechy a Morava (Praha, 13. 9.2016, Senát Parlamentu ČR a Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • konference: „Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?“: Historik coby hybatel dějin. Zamyšlení nad vlivem historiků na tvorbu historické paměti na příkladu vývoje legendy odbojové skupiny Tři králové. (12. a 13. 4. 2016 v Brně, Historia Europeana, z. s. ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.)
 • konference: „Stretnutie mladých historikov V. – Vojenské konflikty v dejinách Európy“: Ženy kolem „Tří králů“ – Ženy v odboji na pozadí „tříkrálovské“ legendy (7. října 2015 v Košicích, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Vojenský historický ústav, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Spoločenskovedný ústav SAV).
 • vědecký diskusní seminář: „Odboj a kolaborace 1939-1945“: Problémy současné generace s terminologií členění protektorátní společnosti. (3.– 5. 4. 2014, Malá Skála, HIU AV ČR, v. v. i.)
 • konference: „České, Slovenské a Československé dějiny 20. století IX.“: Mnichov a březen ve vzpomínkách pamětníků. (2. – 3. 4. 2014 v Hradci Králové, UHK)
 • konference: „Okupací nezlomeni…“ v jednacím sále Senátu PČR při příležitosti výročí 75. let od 15. března 1939: březen ve vzpomínkách pamětníků. (18. 3. 2014 v Praze, Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
 • konference: „Československo-sovětská 1943 – počátek cesty k únoru 1948“?: Ohlas československo-sovětské smlouvy v protektorátním tisku. (HÚ AV ČR, 12. 12. 2013, Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Další odborné aktivity, popularizace

 • od 2023 člen redakční rady časopisu Paměť a dějiny
 • 2017 – spoluautorka Ideového návrhu projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ v Pardubicích – Autoři: PhDr. Blanka Jedličková, PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., Památník byl otevřen na podzim 2021
 • zpracovávání hesel pro Akademickou encyklopedii českých dějin, Historický ústav AVČR
 • zpracovávání hesel do Biografického slovníku českých zemí, Historický ústav AVČR
 • lektorské posudky pro vědecké časopisy
 • autorská čtení, besedy a přednášky pro studenty i veřejnost
 • občasná spolupráce s ČRo a ČT