Výběrové řízení na funkci ředitele Ústavu

V souladu se svým usnesením z ledna 2009 vyhlašuje Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) výběrové řízení na funkci ředitele Ústavu na funkční období 5 let. Předpokládaný nástup do funkce je 1. 4. 2010. Uvedený akt není vyjádřením nespokojenosti s dosavadním ředitelem Pavlem Žáčkem nebo činností Ústavu, ale vychází z toho, že za standardní nástroj pro volbu ředitele instituce tohoto typu pokládá Rada výběrové řízení.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, kvalifikace v oblasti moderní historie a další dosažené vzdělání výhodou
 • občanská spolehlivost a bezúhonnost dle § 19 zákona č. 181/2007 Sb.
 • minimálně pětiletá praxe v řídící funkci
 • odborná znalost záležitostí spadajících do působnosti Ústavu, zejména dle zákonů č. 181/2007 Sb., 499/2004 Sb., 140/1996 Sb., 107/2002 Sb., 412/2005 Sb., 101/2000 Sb., 106/1999 Sb. a 219/2000 Sb.,1 a základní orientace v právním systému ČR a v řízení ekonomiky v organizačních složkách státu
 • pedagogická a vědecká činnost
 • znalost anglického jazyka
 • dobré komunikativní, vyjadřovací a prezentační schopnosti a dovednosti

Písemné přihlášky do výběrového řízení doručte nejpozději do 15. února 2010 12.00 hodin (datum doručení na adresu advokátní kanceláře) v obálkách označených „Výběrové řízení na ředitele ÚSTR“ na adresu: Koutná a Slušná, advokátní kancelář v.o.s., c/o Palác YMCA, 4. p., Na Poříčí 1041/12, 110 00, Praha 1. Výběrové řízení proběhne dvoukolově. Bezprostředně po uzávěrce písemných přihlášek proběhne jednání Rady Ústavu (1. kolo), na němž Rada Ústavu posoudí, zda zájemce předložil úplnou přihlášku a splňuje-li zákonné předpoklady jakož i další předpoklady pro výkon funkce ředitele Ústavu. Na následující jednání Rady Ústavu (2. kolo) pozve Rada Ústavu k ústnímu pohovoru všechny zájemce, kteří prošli 1. kolem. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne nejpozději do 28. 2. 2010.

Nále­žitosti písemné přihlášky: 

 1. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce).
 2. Strukturovaný profesní životopis a motivační dopis s přiloženým souhlasem se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2001 Sb. Životopis musí mj. obsahovat tyto údaje zájemce: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana doručovací adresu a kontaktní telefon datum a podpis
 3. Návrh koncepce dalšího rozvoje Ústavu pro studium totalitních režimů s výhledem na pětileté období včetně představy získávání mimorozpočtových zdrojů (maximální rozsah 6 normostran) s přiloženým souhlasem se zveřejněním na internetových stránkách ÚSTR. 
 4. Doklady k prokázání občanské bezúhonnosti a spolehlivosti dle § 19 zákona č. 181/2007 Sb. K prokázání bezúhonnosti: výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců). K prokázání spolehlivosti (neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971): čestné prohlášení k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. a), b) a d) a podle odst. 1 písm. c), které se osvědčením neosvědčují (čestně prohlašuje, že v době od 25. února 1948 do 15. února 1990 nebyl členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska, nebyl absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních a vojenských a školení obdobných směrů ve státech, které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy, a nebyl příslušníkem nebo spolupracovníkem cizí zpravodajské služby státu, který byl smluvní stranou Varšavské smlouvy, a zároveň čestně prohlašuje, že nebyl příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních složek s výjimkou základní nebo náhradní vojenské činné služby) originál nebo ověřenou kopii osvědčení vydaného Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb. („negativní lustrační osvědčení“) nebo čestné prohlášení, že zájemce v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 nebyl příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti a nebyl evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti, doplněné dokladem o podání žádosti o osvědčení vydané Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb.2

Další informace: PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Filozofická fakulta UK, e-mail: michal.stehlik@ff.cuni.cz


1. Zák. č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů; zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; zák. č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti; zák. č. 107/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony; zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vše v platném znění. 2. Předpokladem pro jmenování do funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů je předložená ověřená kopie nebo originál osvědčení vydaného Ministerstvem vnitra podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k doložení skutečností podmiňujících spolehlivost podle odst. 1 písm. c) zákona č. 181/2007 Sb.