Paměť a dějiny 2/2018

Druhé letošní číslo revue Paměť a dějiny se věnuje kulatému výročí „srpnové okupace“. Filozof a teolog Wolfram Tschiche ve vzpomínkově laděném textu píše o tom, jak ho události v Československu přiměly definitivně se vymezit vůči komunistickému režimu ve své zemi, tehdejší NDR. Také Historik Tomáš Vilímek představuje celospolečenskou reakci na československé srpnové události v bývalém východním Německu. Vše doplňuje rozhovor Petra Andrease s historikem Michalem Macháčkem nad jeho oceňovanou monografií o Gustávu Husákovi. Dalším tematickým pilířem tohoto čísla revue Paměť a dějiny je násilný odpor proti československému komunistickému režimu, zejména v období takzvané normalizace. Jde o nepříliš známý fenomén naší nedávné historie, proto je mu věnováno hned několik studií. V obrazových rubrikách čtenáři najdou autorská díla renomovaných fotografů Karla Cudlína a Haralda Hauswalda.

Editorial

Studie a články

 • Tomáš Vilímek: Pražské jaro a reakce východoněmecké společnosti
 • Martin Šmok: Teroristé z internátu Ľudovíta Štúra. Orli palestinské revoluce a politická realita studené války
 • Jaroslav Pažout: Použití násilí při protirežimních aktivitách během tzv. normalizace
 • Ivo Pejčoch: Teroristické metody při překonávání státní hranice
 • František Bartík: Vzpoura vězňů v Nápravně výchovném ústavu Bytíz

Rozhovor

 • Petr Andreas: Neměl to jisté. S historikem Michalem Macháčkem nad jeho monografií o Gustavu Husákovi

Struktury moci

 • Prokop Tomek: XIV. správa SNB. Správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti

Z archivu

 • Prokop Tomek: Neobjasněné výbuchy u budov KSČ v letech 1986–1989

Příběh 20. století

 • My přizpůsobení. Přežívání v NDR. Ukázky z knihy Rolanda Jahna

Třetí odboj

 • Petr Mallota: „Vše pro kamarády, čest a svoboda národa!“ Květoslav Prokeš a jeho místo v protikomunistickém odboji

Objektivem

 • Jan Šícha: Konfrontace nesvobodného státu se životem. Nad fotografiemi Haralda Hauswalda

Galerie

 • Prokop Tomek: V nepřípustné zóně. Karel Cudlín

V paměti

 • Tereza Štěpková: Za Dagmar Lieblovou

Fórum

 • Wolfram Tschiche: Češi mi byli osudem. Východoněmecký disident Wolfram Tschiche o tom, kam ho přivedlo Pražské jaro
 • Petr Placák: Rok 1978 jako bod obratu. Výročí let 1918, 1948 a 1968 na půdě exilového Opus bonum

Zprávy

 • Pavla Plachá: Nová pamětní deska připomíná transport smrti v Roztokách
 • Daniela Němečková: Zpráva o pracovním semináři Únor 1948
 • Markéta Doležalová: Workshop k pracovní migraci mezi Východem a Západem. Zahraniční dělnici v Evropě v 60. až 80. letech minulého století

Anotace a recenze

 • Markéta Doležalová: Zdenko Maršálek, Emil Voráček a kol. – Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka. Neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939
 • Tomáš Malínek: Kristina Meyer – Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945–1990
 • Ladislav Kudrna: Marcela Linková, Naďa Straková (eds.) – Bytová revolta. Jak ženy dělaly disent
 • Matěj Bílý: Michal Macháček – Gustav Husák
 • Vojtěch Ripka: Jaroslav Suk – Zapomenutá slova. Připomínání totality prostřednictvím jazyka a hermeneutiky
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XII, 2018/02 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Adam Šůra | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea, archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: z cyklu fotografií Karla Cudlína dokumentujících odsun sovětských vojsk z Československa |