Prodloužili jsme Call for Papers na konferenci „Památky a památková péče v ČSR“

  • Termín: Od 27. 04. 2021 do 28. 04. 2021
  • Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Národním památkovým ústavem vyhlašujeme Call for Papers na konferenci Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2021 v Praze.

Konference se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče, klíčová témata a určující osobnos­ti oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Období po druhé světové válce přineslo v mno­ha ohledech pokračování starších konceptů, ale také redefinování přístupů k památkám a posuny vý­znamů, které se jim připisovaly nebo připisují. Ve společnosti, právu, expertním diskursu i lokálním kontextu docházelo k aplikování stávajících mechanismů i novému pojímání památek, památkové péče a přístupu k minulosti vůbec. Středoevropský prostor Československa, Polska, Maďarska a východní části Německa byl po zkušenosti druhé světové války a nacismu po roce 1945 konfrontován s limitova­nou demokracií a posléze až do konce 80. let s komunistickou diktaturou. Hlavním cílem konference je propojit památkářskou a historickou perspektivu tváří v tvář turbulentním politickým změnám druhé poloviny 20. století. Vítány budou příspěvky obecnějšího rázu, se širším interdisciplinárním přesahem, i materiály zaměřené na specifická oborová témata nahlížená prostřednictvím jednotlivých kauz a pří­padových studií.

Přihlášky:

Návrh příspěvku s jeho abstraktem (do 1 500 znaků) a kratší biografií (do 500 znaků) je možné zaslat do 30. června 2020 na adresu uhlikova@udu.cas.cz. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut, je možné však přihlásit i kratší diskuzní příspěvky (kolem 10 minut). Přípravný výbor konference si vyhrazuje právo výběru příspěvků. O přijetí příspěvku budou autoři/ky informováni do 31. srpna 2020.

Počítá se s publikováním příspěvků.

Přípravný výbor konference: Mgr. Jakub Bachtík (ÚSTR), Mgr. Tereza Johanidesová (NPÚ), PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR), doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (ÚSD AV ČR), Mgr. et Mgr. Jan Uhlík, MBA (ÚDU AV ČR), Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. (ÚDU AV ČR), PhDr. Zdeněk Vácha (NPÚ)

Více informací v přiloženém CfP.

Call for Papers