Uspořádali jsme konferenci „Památky a památková péče v ČSR“

  • Termín: Od 26. 04. 2021 do 29. 04. 2021
  • Místo konání: online

Ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, Národním památkovým ústavem a Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR zveme ke sledování konference Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století, která proběhla ve dnech 26. až 29. dubna 2021 v Praze. Konference se uskutečnila online jako série panelů živě vysílaných na YouTube na těchto odkazech:

Stream v češtině

Stream in English

PROGRAM KONFERENCE

CONFERENCE PROGRAMME

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

BOOK OF ABSTRACTS

Konference se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče, klíčová témata a určující osobnos­ti oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Období po druhé světové válce přineslo v mno­ha ohledech pokračování starších konceptů, ale také redefinování přístupů k památkám a posuny vý­znamů, které se jim připisovaly nebo připisují. Ve společnosti, právu, expertním diskursu i lokálním kontextu docházelo k aplikování stávajících mechanismů i novému pojímání památek, památkové péče a přístupu k minulosti vůbec. Středoevropský prostor Československa, Polska, Maďarska a východní části Německa byl po zkušenosti druhé světové války a nacismu po roce 1945 konfrontován s limitova­nou demokracií a posléze až do konce 80. let s komunistickou diktaturou. Hlavním cílem konference je propojit památkářskou a historickou perspektivu tváří v tvář turbulentním politickým změnám druhé poloviny 20. století.

Mediálním partnerem konference je časopis PROPAMÁTKY.

Přípravný výbor konference: Mgr. Jakub Bachtík (ÚSTR), Mgr. Tereza Johanidesová (NPÚ), PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. (ÚSTR), doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (ÚSD AV ČR), Mgr. et Mgr. Jan Uhlík, MBA (ÚDU AV ČR), Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D. (ÚDU AV ČR), PhDr. Zdeněk Vácha (NPÚ)

ENGLISH VERSION

Monuments and monument care in Czechoslovakia and other Central European countries during the second half of the 20th century

We would like to invite you to online international conference Monuments and monument care in Czechoslovakia and other Central European countries during the second half of the 20th century, which is prepared by Institute for the study of totalitarian regimes, National Heritage Institute and Institute of art history, Czech academy of sciences, Czech Republic.

Conference will run through 26th-29th April 2021 on YouTube.

The conference will focus on approaches to monuments, the development of monument care, and crucial themes and key personalities in the field of heritage in Central European countries belonging with the East bloc after 1945. In many ways, the post-World War II period was a time of continuation of older concepts, but it was also an era with reconceptualization of approaches to monuments and shifts in meanings attributed to them. In society, law, expert discourse and local contexts, existing mechanisms were applied, along with new thinking about monuments, monument care and access to the past in general. After the experiences of the Second World War and Nazism, the Central European space of Czechoslovakia, Poland, Hungary and the eastern part of Germany was confronted with limited democracy and, until the end of the 1980s, with communist rule. The main objective of the conference is to place heritage care in historical perspective during the often turbulent political changes of the second half of the 20th century and hopefully draw some comparisons across national borders within the region of Central Europe.

Due to the epidemic situation, the conference will take place online and will be broadcast live on YouTube.

CONFERENCE PROGRAMME

BOOK OF ABSTRACTS