ÚSTR se ohrazuje proti údajným „nejasnostem kolem investic“

V úvodu schůze Senátu PČR 19. července 2017, na níž měla být projednána Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2016, vystoupil senátor Tomáš Grulich s tímto prohlášením: „Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout, abychom vyřadili ze zítřejšího jednání této schůze výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů, protože jsou určité nejasnosti kolem investic na rekonstrukci budovy ÚSTR. Já jsem o tom v korespondenci s panem ředitelem a nemám ještě dostatečné odpovědi. Děkuji.“

Nejde o to, že Výroční zpráva bude projednána později (i když byla odevzdaná do Senátu už v březnu), ale o to, že do mediálního prostoru se dostává dezinformace. Žádné nejasnosti kolem investic na rekonstrukci budovy ÚSTR totiž nepanují. Celý proces probíhá zcela standardním postupem, zcela transparentně a kupodivu zatím i bez jakýchkoli námitek nebo stížností. Smysluplnost investic v souvislosti s ÚSTR permanentně zpochybňují pouze někteří komunističtí politici.

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra k tomu zaslal do Senátu dopis následujícího znění:

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

pokládám za naléhavé doplnit slova pana senátora Tomáše Grulicha z úvodu Vaší dnešní schůze. Pan senátor navrhl vyřadit z programu projednání Výroční zprávy ÚSTR za rok 2016 a zdůvodnil to tvrzením, že „jsou určité nejasnosti kolem investic na rekonstrukci budovy ÚSTR. Já jsem o tom v korespondenci s panem ředitelem a nemám ještě dostatečné odpovědi.“

Ujišťuji vás, že s panem senátorem jsem se z vlastní iniciativy – po dvouměsíčním úsilí – osobně setkal už 15. června tohoto roku a všechny jeho otázky k chystané rekonstrukci sídelní budovy ÚSTR jsem mu objasnil. Poté jsem mu odpovědi zaslal i písemnou formou (dopisem z 19. června). Během našeho rozhovoru mi pan senátor neprozradil, o co své pochybnosti opírá. Ty jsou pro nás totiž velmi překvapivé, neboť v celém procesu přípravy rekonstrukce nenastalo žádné pochybení a nikdo další také žádnou námitku nevznesl.

Pan senátor mi přitom ani osobně, ani písemně během uplynulého měsíce nijak nenaznačil, že jeho pochybnosti trvají nebo že by mu mé vysvětlení nedostačovalo.

Zároveň si dovoluji upozornit, že investice, o kterých se pan Grulich zmínil, se nijak netýkají Výroční zprávy o činnosti ÚSTR a ABS v minulém roce. Rekonstrukce naší budovy se odrazí v hospodaření naší rozpočtové kapitoly v roce letošním a příštím.

Vzhledem k tomu, že otázky týkající se ÚSTR mají stále jistou citlivost, přikládám pro vaši informaci dopis, který jsem v červnu panu senátoru Grulichovi odeslal. Co se týče rekonstrukce ÚSTR, ujišťuji vás, že se nejedná v ničem o nic nestandardního. Chováme se jako řádný hospodář se snahou co nejlépe pečovat o státem svěřený majetek.

S přáním všeho dobrého Vás pozdravuje

Zdeněk Hazdra

Původní dotazy senátora Grulicha čtěte zde.

Odpověď Zdeňka Hazdry senátoru Grulichovi čtěte zde.