Paměť a dějiny totalitních režimů

Hlavním úkolem projektu Paměť a dějiny totalitních režimů je sběr výpovědí přímých svědků důležitých událostí moderních československých dějin, souvisejících s posláním Ústavu pro studium totalitních režimů. Kromě výpovědí očitých svědků sbírá skupina i dokumenty, fotografie a rukopisné vzpomínky z domácích archivů. Natáčení pamětníků probíhá podle aktuálních záměrů Ústavu (výzkumný projekt, publikace, výstava, konference, výročí) i nahodilých situací (pobyt pamětníka na území ČR, nabídka pamětníka). Délka a kvalita rozhovoru závisí na zkušenostech tazatele, okolnostech natáčení, vypravěčských schopnostech, zdravotním stavu a životních osudech pamětníka. Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří:

Celkem je uloženo v archivu přes 520 vzpomínek. Ukázky z rozhovorů a sebraných dokumentů se průběžně zveřejňují na internetových stránkách. Dle aktuálních projektů Ústavu jsou nahrávky dále zpracovávány. Řada rozhovorů tak byla uveřejněna v revue Paměť a dějiny, na výstavách, seminářích i v publikacích ÚSTR a jeho partnerských organizací. Sebrané rozhovory jsou rovněž využívány pro tvorbu rozhlasových a televizních pořadů, popularizačních článků v tištěných médiích, diplomových pracích apod.

Výzkum:

Kromě průběžného sběru, archivace rozhovorů a jejich zpracování dle aktuálních výstupů Ústavu vede Skupina OH hlubší výzkum předem definovaných témat. Od roku 2008 do roku 2010 byly stěžejním tématem výzkumu Protesty proti okupaci Československa v roce 1968 v zemích, které se invaze zúčastnily. Zpracovávané téma završila rozsáhlá monografie Za vaši a naši svobodu, na které se podílela řada zahraničních odborníků na toto téma. Publikace se setkala s pozitivním ohlasem ze strany místních a zahraničních historiků i recenzentů. Od roku 2011 je stěžejním tématem Skupiny Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu 1930–1960. V rámci snahy zachytit československou paměť gulagu bylo zaznamenáno přes 40 rozhovorů s bývalými vězni sovětských táborů, 17 rozhovorů s pozůstalými, podařilo se získat více než 60 rozhovorů ze zahraničních sbírek, 15 písemných vzpomínek a tisíce dopisů, dokumentů a fotografií. Kromě České republiky byl sběr rozhovorů a dalších materiálů veden v Izraeli, Litvě, Ukrajině, Rakousku a USA. V ukrajinských archivech se pracovníkům skupiny podařilo dohledat a získat kopie vyšetřovacích spisů NKVD vedených na dotazované pamětníky a stovky spisů vedené na další Čechoslováky vězněné v táborech gulagu. Na základě sebraných materiálů vznikla řada průběžných výstupů (výstava Čechoslováci v gulagu, besedy a studie). Stěžejními výstupy projektu budou monografie. Skupina orální historie se tak stala předním českým pracovištěm zabývajícím se pamětí gulagu a získala si respekt i v zahraničí. Na poli sovětských represí spolupracuje s odborníky Slezské univerzity v Opavě, Slovanské knihovny a Vojenského historického archivu.

Spolupráce:

Skupina orální historie spolupracuje s řadou českých i zahraničních institucí zabývajících se historickou pamětí. Od počátku vzniku Ústavu spolupracuje s Českým rozhlasem a občanským sdružením Post Bellum na projektu Paměť národa. Metodologicky se podílela na vzniku oral history projektu „Skautské století“ a projektu National Czech and Slovak Museum and Library, který dokumentuje osudy československé emigrace v USA. Podílí se na projektu zaznamenávání nežidovských svědků holocaustu, který v České republice vede Muzeum Holocaustu ve Washingtonu. Kopie nahrávek pořízených v ČR budou uloženy v archivu ÚSTR. Dále spolupracuje na vzdělávacím projektu Příběhy bezpráví či European Memories of the Gulag. Díky spolupráci s USC Shoah Foundation se podařilo získat do archivu desítky nahrávek s pamětníky sovětských pracovních táborů. Skupina dlouhodobě spolupracuje s čs. zastupitelskými úřady v zahraničí a Českými centry, které poskytují jejím badatelům zázemí i kontakty v zahraničí. Ruské sdružení Memorial se podílelo na zpracování protestů proti okupaci Československa v roce 1968 a nyní pracuje na ruském překladu publikace Za vaši a naši svobodu. Mezi důležité partnery projektu patří Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna a Knihovna Václava Havla.

Publikace:

 • HRADILEK, Adam: Doslov k českému vydání. In: GORBANĚVSKÁ, Natalia: Poledne, Torst, ÚSTR, Praha 2012, s. 298–304.
 • HRADILEK, Adam: Tulák po hvězdách Sovětského svazu, doslov k českému vydání. In: BUKOVSKIJ, Vladimir: A vítr se vrací – příběh disidenta, Volvox Globator, ÚSTR, Praha 2012, s. 371-375.
 • HRADILEK, Adam: Jan Bačkovský – Úryvky ze vzpomínek, úvodní poznámka a výběr příspěvku do sborníku: Ozvěny Gulagu. Povídky a vzpomínky, Moskevské historicko-literární sdružení Vozvraščenije, Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha – Moskva 2013.
 • BLUM, Alain – CRAVERI, Marta – NIVELON, Valérie: Déportés en URSS: Récits d’Européens au goulag, Autrement, Paris 2012. Spolupráce na knize (Adam Hradilek), v knize přiložené CD s nahrávkami z archivu Skupiny orální historie.
 • HRADILEK, Adam (ed.): Za vaši a naši svobodu. Torst, ÚSTR, Praha 2010.http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=572

Odborné publikace ve kterých byly použity rozhovory a další materiály sebrané v rámci projektu:

Obálka publikace: Déportés en URSS Obálka publikace: Invaze 1968. Ruský pohled Obálka publikace: Poledne Obálka publikace: Za vaši a naši svobodu Obálka publikace: Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu Obálka publikace: Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968 Obálka publikace: Útěky za železnou oponu Obálka publikace: A vítr se vrací. Příběh disidenta Obálka publikace: Ozvěny Gulagu. Povídky a vzpomínky

Studie, rozhovory, články:

 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Dneska už určitě bude tatínek… Rozhovor se Zinou Žantovou, Paměť a dějiny č. 4, 2013, s. 97 – 108.
 • DVOŘÁK, Jan: Antonín Vodseďálek a proces s českými učiteli na Ukrajině, Paměť a dějiny č. 4, 2013, s. 97 – 108.
 • HRADILEK, Adam – PLACÁK, Petr: Jsme tam, kde jsme byli. Rozhovor s Vladimirem Bukovským, Paměť a dějiny č. 2, 2013, s. 90 – 95.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Perzekuce československých Židů v Sovětském svazu za druhé světové války, Historie – Otázky – Problémy 5, č. 1, FF UK, 2013, s. 105-120, v tisku.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Чехословацкие жертвы политических репрессий в СССР, příspěvek do sborníku k mezinárodní konferenci „Zákon o odporu rozpadu“, NK ČR – Slovanská knihovna, Shalamov.ru, rozsah 13 n.s., v tisku.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: The persecution of Czechoslovak Jews in the Soviet Union during World War II, příspěvek do sborníku The Jewish Studies in Prague: Prague – Europe – World, Harrassowitz Verlag, rozsah 28 n.s., v tisku
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam– VALIŠ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do Československé vojenské jednotky v SSSR, Historie a vojenství. Časopis Vojenského historického ústavu č. 1, 2014, rozsah 45 n.s., v tisku.
 • HRADILEK, Adam: Послесловие к чешскому изданию сборника Наталии Горбаневской «Полдень», Иностранная литература, 8, Москва 2013, с. 199 – 205. http://inostranka.ru/issue.php?issue=267
 • HRADILEK, Adam: Violence doesn’t affect the spirit, příspěvek ve sborníku The dissent movement in Czechoslovakia and Georgia, Ministry of Interior Archive, 2013, s. 240 – 253.
 • HRADILEK, Adam: Výpověď Františka Poláka u soudu „David Rousset versus Les Lettres françaises“, Paměť a dějiny č. 4, 2012, s. 111–115 .
 • FORMÁNEK, Jaroslav: Sovětský svaz před soudem ve Francii a české souvislosti, Paměť a dějiny č. 4, 2012, s. 98–104 .
 • FORMÁNEK, Jaroslav: Hájil jsem náš vzor. Rozhovor s Pierrem Daixem, Paměť a dějiny č. 4, 2012, s. 104–110 .
 • HRADILEK, Adam: Soudce mě mile překvapil. Rozhovor s Petrem Placákem, Paměť a dějiny č. 3, 2012, s. 120–122.
 • HRADILEK, Adam: Karel Vaš v SSSR. Vězněm a spolupracovníkem NKVD, Paměť a dějiny č. 3, 2012, s. 72–88.
 • DVOŘÁK, Jan: Člověk přežije ledasco. S Jiřinou Petřkovou o dětství na Hané, bratru Vladimírovi, gruntovním optimismu, čekání na Gestapo a věznění v Osvětimi a Ravensbrücku, Paměť a dějiny, č. 2, 2012, s. 85–91.
 • DVOŘÁK, Jan: Směr Nisko nad Sanem: první organizované deportace Židů z Vídně, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, č. 1, 2012, s. 44–57.
 • DVOŘÁK, Jan: Českoslovenští Židé v gulagu, Maskil, č. 6, 2012, s. 14–15.
 • HRADILEK, Adam: Z pláže Utah do Strakonic, Paměť a dějiny č. 4, 2011, s. 40-49
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný, Paměť a dějiny, č. 4, 2011, s. 89–107.
 • HRADILEK, Adam: S duší neudělá násilí nic. Rozhovor se Zdenou Tominovou, Paměť a dějiny č. 2, 2011, s. 101-107
 • DVOŘÁK, Jan: První cela je nezapomenutelná. S Františkem Stárkem o zatýkání, prvních a následujících celách… Paměť a dějiny, č. 2, 2011, s. 44–56.
 • DVOŘÁK, Jan: Máma mi žehnala svěcenou vodou. Rozhovor s Richardem Michalíkem, Paměť a dějiny, č. 1, 2011, s. 55–64.
 • HRADILEK, Adam: „Smrt Občanskému fóru“. Rozhovor s Viktorem Karlíkem, Paměť a dějiny č. 4, 2009, s. 52–63.
 • DVOŘÁK, Jan – DOLEŽEL, Jiří: Stopy paměti, Paměť a dějiny, č. 4, 2010, s. 80–92.
 • HRADILEK, Adam: Čechoslováci věznění v gulagu, kapitola v katalogu k výstavě My jsme to nevzdali, Post Bellum, ÚSTR, Praha 2009, s. 46–61.
 • HRADILEK, Adam: Myslet na celý svět. Rozhovor s Elijahu Ripsem, Paměť a dějiny č. 1, 2009, s. 40–45. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad0901/040-045.pdf
 • HRADILEK, Adam – TICHÝ, Martin: Osudová mise Moravcova kurýra, Paměť a dějiny č. 1, 2009, s. 72–85.
 • HRADILEK, Adam: Osm statečných, Paměť a dějiny č. 2, 2008, s. 62–75. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0802-062-075.pdf
 • HRADILEK, Adam: Doufali jsme v „Moskevské jaro“. Rozhovor s Pavlem Litvinovem, Paměť a dějiny č. 2, 2008, s. 101–105.

Přednášky, besedy:

 • HRADILEK, Adam: The Gulag Returnees in Protectorate of Bohemia and Moravia and Communist Czechoslovakia. Příspěvek na konferenci: Retours. La libération des déportés d’Europe centrale et orientale en URSS, Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC), Paříž, 13. 5. 2014.
 • HRADILEK, Adam: 45 let od protestu Elijahu Ripse, Knihovna Václava Havla, Praha, 3. 4. 2014.
 • HRADILEK, Adam: A discussion between Eliyahu Rips and a Czech historian Adam Hradilek, České centrum – Tel Aviv, 19. 1. 2014.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Чехословацкие жертвы политических репрессий в СССР, příspěvek na mezinárodní konferenci „Zákon o odporu rozpadu…“, NK ČR – Slovanská knihovna, Shalamov.ru, ÚSTR, Praha 18.9.2013
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Českoslovenští pamětníci gulagu žijící v Izraeli, Pražské centrum židovských studií FF UK, 9. 5. 2013
 • HRADILEK, Adam: Czechoslovak Jewish Refugees from Nazism in the Gulag, konference: The Soviet Gulag: New Research and New Interpretations, Georgetown University, 25. 4. 2013
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Vzpomínky československých Židů na sovětské pracovní tábory, 1. výroční konference Centra židovských studií FF UK, Praha 19. 10. 2012. http://pcjs.ff.cuni.cz/en/node/205.
 • HRADILEK, Adam: Beseda s Olgou Hrubou, Knihovna Václava Havla, Praha 27. 9. 2012. http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/videa/69/beseda-s-olgou-hrubou-27-9-2012
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Komentované prohlídky k výstavě Čechoslováci v gulagu pro studenty a veřejnost, Knihovna Václava Havla, Praha 4. 4., 25. 4. a 22. 5. 2012.
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Čechoslováci v gulagu 22. 3. 2012 – přednáška a vernisáž výstavy, Knihovna Václava Havla, Praha 22. 3. 2012. http://www.ustrcr.cz/cs/cechoslovaci-v-gulagu#praha
 • DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Vzpomínky na Gulag, historický seminář, ÚSTR, Praha 12. 1. 2012. http://www.ustrcr.cz/cs/vzpominky-na-gulag
 • HRADILEK, Adam: No One Would Believe Us ― Czech Prisoners of Gulag, příspěvek na konferenci Stolen Lives: Political Prisoners in Communist Regimes, Washington DC, 25. 2. 2011.
 • HRADILEK, Adam: Persecution of Czechs and Slovaks in Soviet labor camps, Bohemian National Hall, New York, 23. 2. 2011.
 • DVOŘÁK, Jan: Českoslovenští občané věznění v SSSR, přednáška a prezentace projektu na Velvyslanectví ČR, Tel Aviv 29. 11. 2011.
 • DVOŘÁK, Jan: Experience of the Czechoslovak citizens imprisoned in Soviet labor camps, příspěvek na konferenci, Vilnius 8. 2. 2011.
 • HRADILEK, Adam: The Life and Times of Agent Miroslav Dvořáček: A Story from the 1950, příspěvek na konferenci, Tenth Annual Czech Studies Workshop, Columbia University, New York 2. 5. 2009.
 • HRADILEK, Adam: Příběh kurýra Miroslava Dvořáčka, přednáška, Muzeum hlavního města Prahy, 17. 3. 2009.
 • HRADILEK, Adam: Originální videojournal (Nezávislé audiovizuální zpravodajství v letech 1987–1989), beseda s Pavlem Kačírkem a Přemyslem Fialkou, ÚSTR, Praha 5. 3. 2009.
 • BYSTROV, Vladimír: Čech v souostroví GULAG, beseda s Janem Plovajkem, ÚSTR, Praha 23. 10. 2008.

Výstavy:

Spolupráce na mediálních výstupech:

Rozhlasové pořady 2008–2012:

Filmové dokumenty (spolupráce):

 • Nebe v podzemí (režie: Jan Rendl, 2013)
 • Utrpení soudce Vaše (Režie: Pavel Paleček, předpremiéra 10. 12. 2012)
 • Přežil jsem gulag – Jan Plovajko, Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy (Česká televize, 29. 3. 2010)

Reakce v médiích: