UDÁLOST: ÚSTR oceněn za rovné odměňování žen a mužů

Pod záštitou švédského velvyslance v ČR pana J. E. Fredrika Jörgensena proběhlo v minulém týdnu předání certifikátů k analýze rovného odměňování žen a mužů nástrojem Logib. V otázkách rovnosti a diverzity jsou totiž severské země pro náš region velkou inspirací. Do projektu 22 % k rovnosti se z popudu Ministerstva práce a sociálních věcí zapojilo celkem 18 českých společností a institucí, včetně Ústavu pro studium totalitních režimů. Přihlásily se tím k trendu vyspělých evropských zemí, věnujících pozornost transparentnosti a férovosti odměňování nejen ve vztahu ke genderové otázce, ale i v širším kontextu rovnosti lidských práv.

Za ÚSTR převzal certifikát na velvyslanectví Švédska v Praze náměstek JUDr. Kamil Nedvědický, který při této příležitosti konstatoval, že rovnost odměňování mužů a žen by měla být zcela automatická, nikoliv záležitostí hodnou pochvaly. K samotnému výsledku zkoumání platového ohodnocení mužů a žen v Ústavu pro studium totalitních režimů doplnil, že „… je škoda, že výstup více neupozornil na palčivou otázku problematického návratu žen či mužů po rodičovské do zaměstnání, a stejně tak na skutečnost nedostatečného personálního pokrytí rozvoje zaměstnanců, kdy na 120 zaměstnanců Ústavu pro studium totalitních režimů je k dispozici toliko jedna personalistka. Tuto kritickou situaci řeší nové vedení ÚSTR v rámci změny organizační struktury, kdy zřizuje oddělení personální a rozvoje zaměstnanců“. Závěrem vyjádřil své přání, aby certifikátem vše neskončilo a nestal se pouhou ozdobou knihoven, ale počátkem toho, že záležitostem rovného odměňování bude věnována pozornost, jakou si tato problematika zaslouží.


Připravil MARTIN VACEK

Foto archiv MPSV