UDÁLOST: Konference Národní výbory 1945-1990


Konference v Českých Budějovicích začala tradičně na dvoře Státního okresního archivu společnou fotografií účastníků akce s atraktivním automobilovým veteránem

(25. 5. 2023) – Již pojedenácté proběhla v Českých Budějovicích odborná konference, na jejímž pořádání spolupracuje i Ústav pro studium totalitních režimů. Dalšími pořadateli jsou tradičně Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv v Českých Budějovicích. Letošní ročník se konal ve dnech 24. a 25. května na téma Národní výbory 1945-1990: Orgány státní moci, nebo mocenský nástroj politiky KSČ?

Jak již název napovídá, konference byla tematicky zaměřena na problematiku národních výborů všech stupňů v rámci politického systému a politického, společenského a hospodářského života Československa na úrovni regionální i centrální. Přednášející historici se ve svých příspěvcích věnovali významným mezníkům v historii jednotlivých národních výborů v různých částech republiky, zkoumali vliv Komunistické strany Československa na jejich činnost a poukázali na národní výbory jako regionální centra moci. Zájem o letošní téma byl mezi odborníky enormní, takže program v určitých chvílích probíhal v českobudějovickém Státním okresním archivu ve dvou sálech naráz.


V prvním bloku vystoupili (zleva) Jan Dobeš, Jiří Pernes a Helena Nosková


V prvním bloku vystoupili (zleva) rovněž Jiří Kocian, David Kovařík a Tomáš Dvořák

V dopoledním bloku vystoupili historici Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR – Jan Dobeš s příspěvkem Národní výbory jako základ nové organizace a nové podoby veřejné správy, Jiří Pernes přiblížil Zemský národní výbor v zemi Moravskoslezské v letech 1945-1948, Helena Nosková pak Národní výbory v letech 1945-1954 a jejich roli při osidlování, Jiří Kocian se podíval na problematiku Národní výbory v politice a programu Čs. strany národně socialistické 1945-1948 a David Kovařík seznámil s Budováním a činností státní správy v českém pohraničí v roce 1945. Dopolední program zakončil svým příspěvkem Lokální patriotismus a ambice v prostředí národních výborů na příkladu Brna v letech 1945-1954 Tomáš Dvořák z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Odpoledne probíhala konference paralelně ve dvou sálech. V tom prvním zahájila druhý blok Hana Koblasová z Národního archivu Praha s tématem Konsolidace a běžná agenda úřadu ve světle korespondence Místního národního výboru v Lomnici nad Lužnicí v letech 1945-46. Na ni navázala Michaela Körnerová Chládková ze Státního oblastního archivu v Třeboni podobně zpracovaným tématem Počátky národních výborů v Dačicích v květnu a červnu 1945 a Dalibor Státník ze Státního okresního archivu Mělník s příspěvkem Okresní národní výbor Mělník v letech 1948-1951. Mezinárodní rozměr konference obstarali historici ze slovenského Ústavu pamäti národa (ÚPN): Martin Gabčo přiblížil Protikomunistický odboj proti orgánům státní správy na příkladu konfrontace skupiny Mladá garda slobody se zemědělským referátem Jednotného národného výboru v Nitře v roce 1952 a Josef Halla seznámil s Osudy prvních poválečných primátorů Bratislavy v letech 1945-1952.


Odpoledne v prvním sále vystoupili s příspěvky (zleva) Hana Koblasová, Michaela Körnerová Chládková a Dalibor Státník


Mezinárodní ráz dodali konferenci zástupci slovenského Ústavu pamäti národa Martin Gabčo a Josef Halla. Tento blok moderoval Libor Svoboda z ÚSTR

Ve druhém sále načal odpolední blok Libor Staněk ze Státního okresního archivu Strakonice, který v příspěvku Nástroj okresních národních výborů pro kontrolu a dohled nad církví a náboženským životem popsal činnost okresních církevních tajemníků ve vybraných okresech jižních Čech v letech 1949-1954. Navázala na něj Eva Richtrová (Seminář dějin umění FF MU), která pohovořila na téma Národní výbory v Broumově, Polici nad Metují a Náchodě vs. Benediktinské kulturní dědictví 1948-1988. Tematicky tento blok zakončil Václav Zeman z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jehož referát se zabýval Rolí národních výborů v procesu záchrany a likvidace církevních staveb v severních Čechách. Trochu z jiného úhlu se podíval na téma konference Ondřej Hladík z Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR. V příspěvku Okresní národní výbor jako nástroj perzekuce na příkladu Týna nad Vltavou připomněl, jak se pro režim nepohodlní občané dostávali do táborů nucených prací. Odpolední blok ve druhém sále zakončili Nikola Novotná (Ústav českých dějin FF UK) s referátem Národní výbory a znečištěné ovzduší: Mostecko v 60. letech 20. století a Josef Holeček (Fakulta architektury ČVUT / Ústav teorie a dějin architektury) s přednáškou Praha ve druhé polovině 20. století: palimpset územních práv.


Ve druhém sále přednášeli odpoledne (zleva) Libor Staněk, Eva Richtrová a Václav Zeman


Blok ve druhém sále uzavřeli příspěvky (zleva) Ondřeje Hladíka, Nikoly Novotné a Josefa Holečka

V podvečerní části konference Národní výbory 1945-1990 vystoupil Martin Juřica z Archivu města Ostravy a jeho referát Hospodaření úspěšné – problémy zůstávají se zabýval rozpočty a hospodařením Národního výboru města Ostravy v letech normalizace 1970-1989. Tématem posledního příspěvku dne od Pavla Mückeho z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR naproti tomu byla Praha, respektive činnost Komise obchodu a cestovního ruchu Národního výboru hl. města Prahy v letech 1976-1980.

Šest přednášek na téma Národní výbory 1945-1990: Orgány státní moci, nebo mocenský nástroj politiky KSČ? bylo organizátory připraveno na druhý den konference. Vystoupili zde historici Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Markéta Devátá (Národní výbory a zacházení s veřejným prostorem za normalizace), Matěj Bílý (Miloš Jakeš jako předseda JNV v Gottwaldově) a Marie Černá (Romové v péči národních výborů – příspěvek k utváření nových elit ve stalinistickém Československu), dále Ondrej Ficeri z Centra spoločenských a psychologických vied SAV (Národní výbory jako facilitátory státních romských politik ve Slovenské socialistické republice), Jan Edl ze Státního okresního archivu Tachov (Personální politika u správních komisí v okrese Tachov) a na závěr „domácí“ Jiří Petráš z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Konec–zvonec. Poslední rok existence KNV v Českých Budějovicích).

Z konference byl pořizován videozáznam, který bude zájemcům k dispozici na ústavním kanálu YouTube a v plánu je také vydání tradičního sborníku s jednotlivými příspěvky. Z nejzajímavějších referátů přineseme na našem webu v příštích dnech několik ukázek.


Závěr prvního dne konference patřil Martinu Juřicovi a Pavlu Mückemu, druhým moderátorem konference byl Jiří Petráš z Jihočeského muzea

Připravil MARTIN VACEK