Václav Veber, Jan Bureš a kol.: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století

Publikace má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji o značný kus dopředu. Na rozdíl od mnohých o něm autoři nepochybují, dokládají jeho existenci v širokém záběru i formách, přibližují nerovný zápas společnosti utlačované komunistickým totalitním státem, popisují porážky i dílčí vítězství a snaží se doložit, že odboj – ve všech svých formách – byl legitimní součástí oné doby, že přispíval k lepšímu mravnímu stavu společnosti samé. Tradice odboje proti komunismu si zaslouží být připomínána, současná česká společnost se bez ní nemůže obejít.

ÚSTR – MUP – Vydavatelství Aleš Čeněk, Praha 2010, 1. vydání, brož., 336 s., ISBN 978-80-87211-44-1 (ÚSTR), ISBN 978-80-8685567-7 (MUP), ISBN 978-80-7380-306-3 (Vydavatelství Aleš Čeněk)

Ukázka z knihy

NEDVĚDICKÝ, Kamil: Komunistické právo proti třetímu odboji (str. 265–267)