Securitas Imperii 16 (01/2010)

Další číslo časopisu Securitas Imperii je monotematické. Obsahuje čtyři odborné studie zaměřené na problematiku třetího odboje. Václav Veber se zabývá problematikou rehabilitací, Kamil Nedvědický vývojem právních pohledů na třetí odboj a Jan Cholínský první etapou dějin českého exilového hnutí. Jaroslav Rokoský nahlíží prostřednictvím osudů bratří Františka a Josefa Bogatajových na protikomunistický odboj na jižní Moravě. Jak se již u našeho časopisu stalo tradicí, vychází v každém čísle edice historických dokumentů. Pavel Žáček v ní odborné i širší veřejnosti zpřístupňuje dokumenty týkající se vyšetřování fámy o smrti studenta Martina Šmída v listopadu 1989. Securitas Imperii rovněž obsahuje řadu recenzí, anotací a zpráv.

Obsah / Contents

Informace o autorech / About the Authors

Studie / Studies

Dokumenty / Documents

Recenze / Reviews

Anotace / Annotations

  • RUPNIK, Jacques: Příliš brzy unavená demokracie – rozhovor s Karlem Hvížďalou
  • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu
  • TOMÁŠEK, Dušan: Vláda emigrantů. Duben – listopad 1945
  • KAPLAN, Karel: Poúnorový exil 1948–49
  • ŠTROUGAL, Lubomír: Paměti a úvahy
  • VANĚK, Miroslav (ed.): Mocní? A bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview
  • PŘIDAL, Jan: Konec selského stavu na Olomoucku. Čas násilí – doba temna
  • SLAVÍK, Jan: Leninova vláda (1917–1924)

Zprávy / Reports

Summary

Informace pro autory / Information for the Authors

Securitas Imperii 16 (01/2010) | vychází dvakrát ročně | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů | Vedoucí redaktor: Libor Svoboda | Jazyková redakce: Marie Bernardová, Jana Kudělková | Odborná redakce: Patrik Virkner | Anglická redakce: Coílín O’Connor | Grafi cká úprava: Zuzana Michálková | Sazba: Zuzana Michálková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | Tisk: Dragon Press, s. r. o., Klatovy | ISSN 1804-1612 | Evidenční číslo: MK ČR E 19249 | info@ustrcr.cz | www.ustrcr.cz |

Securitas imperii (ISSN 1804-1612) si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích, na stránkách knihkupectví Kosmas či v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Doporučená cena časopisu je 90 Kč.