Milan Bárta, Lukáš Cvrček, Patrik Košický, Vítězslav Sommer: Oběti okupace. Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968

V průběhu invaze pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 způsobili vojáci okupačních armád velké ztráty na životech, zdraví a majetku československých obyvatel. Normalizační komunistický režim nepřipouštěl připomínání památky obětí ani žádný výzkum na toto téma. Pokusy o vyčíslení lidských a materiálních ztrát proto mohly začít až po roce 1989.
Tato publikace, vzniklá v rámci výzkumného projektu Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřeného na události roku 1968, přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968. Text je zpracován na základě využití co možná nejširšího spektra dostupných materiálů. Autoři kromě archiválií a dobové publicistiky pracovali také se vzpomínkami pamětníků, zejména pozůstalých po obětech. Text je doplněn velkým množstvím především méně známých fotografií pocházejících z veřejných archivů i soukromých sbírek. Při výzkumu narazili autoři na celou řadu běžně tradovaných nepřesností a omylů, které pronikly i do odborných publikací vyšlých v předchozích letech. Především byl nově přezkoumán počet obětí usmrcených v roce 1968 a doplněn o další osoby. K dosavadním 94 obětem tak přibylo dalších 14 jmen. Jedná se především o lidi, kteří byli těžce zraněni při dopravních nehodách a svým zraněním podlehli až později v nemocnici. Ve statistikách Veřejné bezpečnosti a prokuratury, z nichž se dosud výhradně vycházelo, však nadále figurovali pouze jako těžce zranění.
Kromě toho se autorům podařilo získat úplně nová fakta k řadě případů usmrcení československých občanů a po čtyřiceti letech odstranit některé dosud přetrvávající nejasnosti nebo omyly. Čtenáři se mimo jiné mohou seznámit s novými informacemi o událostech u pražského rozhlasu, nebo o mladém muži, střeleném do hlavy sovětskými vojáky před budovou ÚV KSČ, jenž byl dosud považován za první pražskou oběť okupace.
Publikace je složena ze dvou základních částí. Úvodní studie stručně nastiňují politické a vojenské aspekty invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Zachycují také následující události, které vyvrcholily podpisem „Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky“. Dále je popsána trestná činnost příslušníků okupačních vojsk, způsoby jejího šetření ze strany čs. orgánů, snahy o zjištění a potrestání konkrétních pachatelů a odškodnění obětí.
Druhý oddíl je věnován konkrétním případům usmrcení osob a okupaci jednotlivých měst nebo regionů, v nichž v souvislosti s okupací zahynuli českoslovenští občané. Text je rozdělen podle tehdejšího krajského členění Československa. Doplňují ho krátké medailony jednotlivých obětí. V případech, kdy se autorům podařilo získat vzpomínky pozůstalých, byly zpracovány rozsáhlejší medailony zachycující kromě základních biografických údajů obětí také informace o jejich osobním životě a dopadech jejich úmrtí na jejich blízké, které v archivních materiálech úřední povahy zpravidla nelze nalézt.

ÚSTR, Praha 2008, 1. vydání, 192 stran, ISBN: 978-80-87211-01-4

Knihu Oběti okupace. Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Kniha vyšla i v anglické verzi s názvem Victims of the Occupation, můžete si ji zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

ÚSTR, Praha 2009, 1. vydání, 192 stran, ISBN 978-80-87211-12-0

Ohlasy v médiích