Miroslav Urbánek se ujal funkce ředitele ABS

(4. 9. 2023) – Novým ředitelem Archivu bezpečnostních složek byl na základě výběrového řízení z 18. července letošního roku jmenován PhDr. Miroslav Urbánek. Jeho funkční období potrvá pět let. V pátek 1. září 2023 byl oficiálně uveden do funkce, když nejprve v konferenčních prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů v pražské budově Radost složil za přítomnosti ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislava Kudrny a 1. náměstka JUDr. Kamila Nedvědického služební slib. Následně došlo k podpisu příslušných dokumentů. Výběrové řízení na funkci ředitele Archivu bezpečnostních složek se uskutečnilo v návaznosti na novelu zákona o státní službě, jež s účinností od 1. 1. 2023 nově zakotvuje stanovení maximálního funkčního období představených v délce 5 let, a s ním spojené povinné přesoutěžení těchto pozic.

Miroslav Urbánek ( ⃰ 1975) má za sebou bohatou profesní zkušenost s archivní  problematikou. Obor historie a muzeologie vystudoval na FPF Slezské univerzity v Opavě (2000), akademický titul Mgr. získal na PF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2003) v oboru kulturně historická regionalistika a akademického titulu PhDr. dosáhl v oboru České a československé dějiny na FF Univerzity Karlovy v Praze (2010). Byl jedním z vedoucích členů týmu, který se podílel v letech 2007–2008 na vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek ČR. To již měl za sebou dlouholetou praxi v Archivu v rámci Ministerstva vnitra ČR, nejdříve na pozici odborný archivář (2003-2006), poté jako vedoucí 2. oddělení (2006-2007) a nakonec jako zástupce ředitele odboru (2008). V nově vzniklé organizační složce Archivu bezpečnostních složek (ABS) zastával během svého pracovního poměru (2008-2020) různé vedoucí a odborné funkce. V letech 2012-2020 souběžně s tím byl také členem stálé komise pro skartační řízení a předarchivní péči, řadu let byl rovněž předsedou redakční rady Sborníku Archivu bezpečnostních složek. V roce 2021 se stal vedoucím kanceláře ředitele nově vzniklého Muzeum paměti XX. století. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na české a československé dějiny po roce 1945, na dějiny represivního aparátu komunistického Československa (Státní bezpečnost), dějiny tělovýchovy a sportu v Československu se zaměřením na sokolské hnutí a na dějiny spolků v oblasti Českomoravské vrchoviny. Je autorem řady odborných článků a autorem, či spoluautorem spousty odborných oborových publikací.

Ve své strategické koncepci PhDr. Miroslav Urbánek jako jeden z cílů, na nějž bude klást velký důraz, uvedl: „Zpracování a zpřístupnění archiválií se musí výrazně urychlit. Je třeba je dělat v jasné sousledné řadě úkonů. Vytvoření archivních jednotky a fondu, jeho následná digitalizace a okamžité umístění na portál eBadatelny. Cílem je snaha, aby badatelé dostávali převážně digitalizované archiválie. V rámci inventarizace se vytvoří nové digitální archivní pomůcky, implementované do systému eBadatelna. Je třeba maximálně urychlit zpracování archivních souborů a znásobit počet digitalizovaných stran. (…) Systém by měl umět administrovat i jiné ˏfondyˊ, které vznikly zákonnou činností Ústavu, Archivu (např. digitalizované materiály od partnerů) a zpřístupňovat je uživatelům. V rámci evidenčního šetření pro úřady a badatele, se musí přehodnotit a analyzovat současný stav a pokročit v rozšiřování datové základny (některé delimitované zdroje nejsou dodnes součástí výstupů pro badatele a úředníky – kupř. projekty I. Správy, dotazníky SSEP).“ Ve své funkci ředitele se Miroslav Urbánek chce rovněž zasadit o větší propagaci práce ABS: „Je zapotřebí atraktivnější online prezentace Archivu v online prostoru. Webové stránky jsou nevyhovující a nepřibývají nové datové zdroje. Chybí větší propagace Archivu a jeho činnosti ve veřejném prostoru. Projektu eBadatelna chybí marketing, což je třeba změnit.“ Velkou pozornost chce nový ředitel věnovat také péči o fyzický stav archiválií a jejich ochrany: „Skutečně zásadní ochranou archiválií je samozřejmě jejich důsledná foliace v případech, kdy není možné předložit kopie archiválií (postup je však časově velmi náročný), v ostatních případech pak digitalizace a předkládání digitálních kopií.“ Celkového zlepšení by chtěl PhDr. Urbánek dosáhnout také v otázkách personálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců ABS, v publikační, ediční a odborné činnosti Archivu a rovněž v rozšiřování spolupráce nejen s domácími, ale i zahraničními partnery. Celá koncepce nového ředitele Archivu bezpečnostních složek PhDr. Miroslava Urbánka je k dispozici zde.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Martin Vacek