Vyšla kniha o perzekuci mužských řeholí minulým režimem


Vpravo článek o likvidaci klášterů v dobovém tisku (Nová svoboda dne 19. dubna 1950 na straně 1)

f

Řeholní řády a kongregace hrají v rámci historie katolické církve důležitou roli. V průběhu staletí prošly epochami rozkvětu, stagnace i otevřeného pronásledování, zvláště pak ve 20. století. Právě tomuto tématu je věnována nová kniha Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948-1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku, kterou spolu s Ostravskou univerzitou vydal Ústav pro studium totalitních režimů. Jejím autorem je Vojtěch Vlček.

„Za zásadní moment, který ovlivnil osudy křesťanství a církve ve střední a východní Evropě ve 20. století, považuji bolševickou revoluci v Rusku v listopadu 1917. Bolševiky realizované zásahy proti církvím (nejen pravoslavné) a náboženstvím předznamenaly postup komunistických vlád v zemích střední a východní Evropy po roce 1945, a proto jsem jim věnoval nemalou pozornost,“ prozrazuje v předmluvě Vlček. Zmíněné problematice se věnuje na úvodních téměř sto stranách, kdy popisuje situace katolické církve například v Litvě, Polsku, Jugoslávii, Bulharsku, Albánii, Rumunsku a Maďarsku, a připomíná i specifický případ Německé demokratické republiky.


Útoky skrz satirický týdeník Dikobraz – vlevo Řeholník, sluha imperialistů a papeže, kolaborant nacistů a spojenec zločinců (8/1952), vpravo Opat nahrazuje svaté na oltáři obrazem zločince (14/1949)

Těžištěm knihy jsou ale perzekuce českých zemí, jimž se autor věnuje ve zbytku obsáhlé knihy. „Základem této práce je má kniha z roku 2004, jejíž některé pasáže do této publikace přejímám. Od doby jejího vydání byla vydána řada inspirativních studií a publikací, včetně vysokoškolsky kvalifikačních prací, a i já jsem mohl mezitím výrazně posunout svá bádání o řeholích, zmapovat jejich problematiku částečně i v dalších desetiletích komunistického režimu (…). V předkládané práci jsem sumarizoval své poznatky, rozšířil je o nové okruhy spjaté s řeholemi a provedl komparaci osudů mužských řeholí s dalšími subjekty katolické církve,“ představuje svou knihu Vojtěch Vlček. Svůj výzkum časově vymezil obdobím 1948-1964, tedy roky, kdy s různou intenzitou probíhaly represe, zatýkání i soudní procesy proti řeholníkům. V některých případech autor dovede svůj výzkum až do období pražského jara. V knize se snaží komplexně zmapovat osudy mužských řádů a kongregací, a především represivní kroky, které proti nim realizovaly komunistické orgány – StB, justice, Státní úřad pro věci církevní, církevní tajemníci apod. „Mou snahou je pojmenovat rozsah, délku trvání, proměnlivost intenzity a různé druhy perzekuce řeholníků,“ dodává autor. Čtenář se tak dozví maximum o útocích komunistických představitelů na majetek řádů už v letech 1945-1948 (pokusy o zábor majetku klášterů obývaných řeholníky německé národnosti, snaha o aplikaci nové pozemkové reformy na církevní pozemkový majetek) a sleduje osud majetku řádů po akci „K“ v roce 1950. Část knihy je také vyhrazena nucenému pobytu řeholníků v centralizačních a internačních táborech (Osek, Bohosudov, Hejnice, Broumov apod.), přináší chronologický přehled důležitých procesů proti řeholníkům, příčiny úmrtí a příklady obětí z řad řeholníků a neopomíjí ani otázku spolupracovníků Státní bezpečnosti z řad řeholníků


Vlevo zpráva z procesu Machalka a spol. (Katolické noviny 16/1950 strana 1), vpravo článek o likvidaci klášter§ (Rudé právo 20. 4. 1950 strana 3)

Knihu Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách Ostravské univerzity.

Připravil MARTIN VACEK

Reprofoto z knihy