SECURITAS IMPERII: Proč Mehdi Ben Barka spolupracoval s StB?


Marocký opoziční politik Mehdi Ben Barka byl 29. října 1965 unesen před pařížskou kavárnou Lipp. Po několika týdnech marného pátrání začalo být zřejmé, že už nejspíš není naživu. Okolnosti Ben Barkova zmizení a skutečnost, že se jeho tělo nikdy nenašlo, vyvolává už téměř šest desítek let různé spekulace a konspirační teorie (foto Wikipedia)

Jedním ze stěžejních materiálů aktuálního vydání časopisu Securitas Imperii 40/2022 je i text Jana Koury o spolupráci marockého politika s československou rozvědkou. Významný představitel marocké opozice a antikoloniálního hnutí Mehdi Ben Barka (1920-1965) patřil v první polovině 60. let minulého století mezi časté návštěvníky socialistického Československa. Na druhou stranu „železné opony“ ho opakovaně přiváděla spolupráce s československou rozvědkou, se kterou navázal první kontakt prostřednictvím pařížské rezidentury v roce 1960. Mezi roky 1961 a 1965 navštívil Československo nejméně desetkrát a většina jeho pobytů se uskutečnila za účelem setkání s pracovníky rozvědky (I. správa Ministerstva vnitra), s nimiž udržoval intenzivní kontakt pod krycím jménem „Šejk“.

Přestože jsou dnes již díky odtajnění příslušných dokumentů známé detaily i podrobnější vývoj vzájemné spolupráce, stále zůstává nedostatečně zodpovězeno, jaké okolnosti a motivy vedly marockého politika k tomu, aby spojení se Státní bezpečností (StB) udržoval. „Po zpřístupnění spisu v roce 2018 jsem se rozhodl navázat na zjištění (…) a zasadit je do širších souvislostí aktivit československé rozvědky ve třetím světě v první polovině 60. let. Práce na textu, který byl publikován v listopadu 2020 v časopise Intelligence and National Security, si vyžádala nejen detailní prostudování spisu marockého politika, ale také dalších navazujících dokumentů z Archivu bezpečnostních složek, Národního archivu a Archivu Ministerstva zahraničních věcí. S ročním odstupem informoval o mém článku a jeho závěrech britský deník The Guardian ve své nedělní příloze Observer, od něhož informaci o spolupráci Ben Barky s StB převzaly desítky novin a mediálních serverů po celém světě. Velký ohlas vyvolal text také v samotném Maroku,“ sděluje v článku autor Jan Koura. Předkládaný text v Securitas Imperii číslo 40 se na základě výzkumu rozsáhlého spisu, jejž I. správa Ministerstva vnitra na Mehdiho Ben Barku vedla, a dalších relevantních pramenů pokouší hledat důvody této spolupráce. Na celkovou situaci je Janem Kourem nahlíženo ze tří odlišných výkladových rovin.


Rozhodnutí o zavedení agenturního svazku na Mehdi ben Barku / svazky tajných spolupracovníků byly zpřístupněny v roce 2018 (foto Archiv bezpečnostních složek)

Jan Koura publikoval výsledky svého bádání především v zahraničním tisku, kde to vyvolalo náležitý ohlas

Securitas Imperii je odborným periodikem, ve kterém jsou publikovány původní studie zabývající se dějinami moderních diktatur ve 20. století. Stěžejní část jeho obsahu tvoří původní studie z oboru historie a souvisejících společenskovědních oborů a dále jej doplňují recenze, rozhovory, dokumenty, diskuze, zprávy a rozhovory. Vychází dvakrát ročně. Vydání 40/2022 je k dispozici online nebo lze zakoupit ve vybraných knihkupectvích a na www.kosmas.cz.

Připravil MARTIN VACEK