Oddělení vzdělávání připravilo nové přednášky pro rok 2024

(5. 2. 2024) – Oddělení občanského vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů připravilo pro rok 2024 soubor přednášek pro školy a veřejnost. Jedná se o tematicky vymezené přednášky, které doplňují i filmové projekce, zvukové ukázky či virtuální realita. U řady témat je možno volit mezi formou přednáškovou (výklad lektora před větším počtem posluchačů) nebo seminární (menší kruh posluchačů a jejich aktivní zapojení do debaty). Přednášky jsou zdarma.


Hrozby extremismu v demokratické společnosti

lektor: Vladimír Hanousek

Přednáška je zaměřena na vývoj extremismu v Československu a zejména v polistopadové éře. Samotná prezentace tohoto negativního jevu si klade za cíl poukázat na jeho možné dopady na společnost a zejména na fungování demokratického zřízení a institucí. Závěr bude věnován represivním složkám, které se snaží extremismus potírat, a dále možné prevenci.


Inovativní metody ve výuce

lektor: Martina Kantová

Jednodenní seminář propojuje metodickou teorii s praktickým nácvikem. Účastníci si vyzkoušejí jak konkrétní aktivizační metody, tak přípravu projektové nebo badatelské výuky. Odnesou si nejen řadu praktických rad a tipů do výuky, ale také bohatý metodický materiál.


Kořeny antijudaismu a antisemitismu ve 20. století

lektor: Jan Samohýl

Projevy nenávisti vůči Židům mají své klíčové náboženské, kulturní a historické zdroje. To vše se zásadně projevilo ve vlnách nenávisti a teroru vůči Židům ve 20. století. Jak vypadaly tyto projevy v českém kontextu? Vedle druhé světové války je položen důraz na antisemitismus třetí republiky a také na antisemitismus komunistický od 50. do 80. let 20. století u nás.


Politické procesy v zemích východního bloku v 50. letech

lektor: Vít Klepárník

Politické procesy se neobjevovaly jen v komunistických režimech, resp. jiných moderních diktaturách, přesto představovaly významný rys těchto režimů, zejména v jejich zakladatelských obdobích let 1948–1954. Přednáška je sondou, nikoliv vyčerpávajícím pojednáním o historii, průběhu a povaze těchto procesů.


Pracovní útvar nápravných zařízení Mořina

lektor: Jan Procházka

Komunisté v Československu využívali mezi lety 1948–1989 řadu táborů k utlačování a likvidaci odpůrců režimu. Patřily sem i tzv. pracovní útvary, následně pak nápravné pracovní tábory. Jedním z nejhorších býval pracovní útvar Mořina, zřízený v těžebním prostoru lomů Mořina-Amerika na Berounsku.


Protektorátní školství a převýchova

lektor: Martina Kantová

Protektorátní restrikce přinesly změny nejen do běžného života občanů, ale i školáků a mládeže. Přednáška objasňuje, jak se žilo dětem a mladým lidem v protektorátu a přibližuje osudy dětí, které byly dány na převýchovu. Obsahem jsou nejen změny ve školství a vzdělávání, ale také Kuratorium, převýchova či program Lebensborn. Téma bude propojeno s výpověďmi a vzpomínkami pamětníků.


Rodiny politických vězňů – opomenutý rozměr komunistické perzekuce

lektor: Lubomír Vejražka

Osudové příběhy rodin muklů zůstávají opomenuty. Cesta žen a rodin vězňů nabízejí místo dobrodružství a napětí zdánlivě „jen“ obyčejný život a vnitřní drama. Na rodiny čekaly vyhazovy z práce, ze škol a z domovů a také hmotná nouze a další perzekuce.


Svět věznic a lágrů

lektor: Lubomír Vejražka

Hned po únoru 1948 začali komunisté zatýkat nepohodlné osoby, odbojáře i osoby, které by režim mohly ohrozit. V soukolí uvízli i náhodní občané, na zatčené čekaly kruté výslechy. Ve věznicích a lágrech panovalo peklo: závaly v šachtách, zima, hlad, samotky, šikana, bití, otrocká práce. Vězně pronásledovaly také obavy o osud rodin. Samostatnou kapitolou byly útěky.


Vězněm v Gulagu: od archeologického výzkumu na Sibiři k herní simulaci ve virtuální realitě

lektor: Lukáš Holata

Žáci a studenti očima vězně zažijí každodenní situace v autentickém táboře Gulagu, získají konkrétní zkušenost s fungováním represí komunistického režimu a seznámí se i s obecnými principy a mechanismy fungování totalitních systémů.


Vojenská intervence v ČSSR 1968 a její mezinárodní aspekty

lektor: Vít Klepárník

Sovětská intervence v Československu v srpnu 1968 je jednou z formativních a nejvíce studovaných událostí soudobých českých a československých dějin. Přednáška se zamýšlí nad vybranými mezinárodními, vojensko-politickými a geopolitickými aspekty intervence, a tím stávající obraz prohlubuje i koriguje.


Soubor přednášek se bude během roku 2024 postupně rozšiřovat, v případě zájmu je možno kontaktovat přímo lektora vybrané přednášky.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archív Lubomíra Vejražky a Jana Samohýla, kresby Michaela Váchová