Narovnávání důchodů a role ÚSTR v daném procesu

Ve středu 27. března 2024 proběhlo v Ústavu pro studium totalitních režimů setkání s novináři na téma narovnávání důchodů a role ÚSTR v daném procesu. Za naši instituci k novinářům promluvili ředitel doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. a 1. náměstek JUDr. Kamil Nedvědický. Zákon č. 455/2022 Sb., ukládá ÚSTR připravit podklady pro snižování důchodů prominentům komunistického režimu. Pokud jde o plátce důchodů, týká se zákon ministerstev obrany, vnitra, spravedlnosti, a především ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Skupiny, kterých se zákon týká, definuje § 67d. K dnešnímu dni byly kompletně zpracovány seznamy podle písmen a), c), d), f), g), j) uvedeného paragrafu. Pokud jde o body h), i) které definují prominenty spadající pod ministerstva vnitra a obrany, byly na obě instituce již zaslány seznamy. Po určení, které osoby pobírají důchody a týká se jich tak krácení, budou na obě instituce zaslána potvrzení, jak se již průběžně děje. Pokud jde o případná další jména podle těchto kategorií, která by se ještě podařila najít, budou to maximálně desítky jmen. Předpokládá se dokončení do poloviny roku 2024.

Největší podíl práce zbývá u kategorií vymezených písmeny b) a e), tedy tajemníci stranických organizací a předsedové národních výborů různých stupňů. Podařilo se vypracovat téměř kompletní jmenné seznamy vymezených funkcí. U části osob je třeba dohledat data narození, což je bohužel pomalá práce. Dále zůstává početná skupina, u které je známé datum narození a další údaje potřebné podle zákona, chybí ale rodné číslo. Týká se to stovek osob. MPSV se již před přijetím zákona 455/2022 Sb. zavázalo, že naváže kontakt s ministerstvem vnitra a zajistí zjištění rodných čísel. Pokud k tomu dojde, mohlo by se podařit dokončit agendu týkající se zákona 455/2022 do poloviny roku 2024 – zákon umožňuje do konce roku 2024.

Přesnější vyčíslení jednotlivých kategorií bude provedeno po zpracování seznamů týkajících se ministerstev vnitra a obrany v dubnu 2024.

Zpracovalo Oddělení komunikace ÚSTR

Foto ÚSTR / Přemysl Fialka