Denní situační zprávy FMV

V reakci na tzv. Palachův týden inicioval počátkem února 1989 I. náměstek ministra vnitra ČSSR genmjr. Alojz Lorenc „aktivizaci informačního toku“. Dne 3. února 1989 obdrželi náčelníci krajských správ Sboru národní bezpečnosti a Správy kontrarozvědky v Bratislavě (XII. S-SNB) přísně tajnou šifru: „Aktivizace vnitřního protivníka a orientace jeho činnosti na otevřenou konfrontaci se státní mocí vyžaduje v současné době maximálně urychlit informační tok k pohotovému a objektivnímu informování nejvyšších stranických a státních orgánů a vedoucích funkcionářů FMV k přijetí účinných politických a bezpečnostních opatření.“ Krátce nato byla zpracována nová podoba svodek federálního ministerstva vnitra určených pro vrcholové funkcionáře resortu a stranické nomenklatury. Denní situační zpráva FMV byla nadále strukturována:

1. Bezpečnostní situace v ČSSR

  • obsahuje stručnou zobecněnou charakteristiku situace v ČSSR, vycházející z analýzy všech poznatků postoupených FMV během 24 hodin (zpracovává odbor analytiky)

2. Nepřátelská činnost

  • vnějšího protivníka – obsahuje stručnou informaci o podvratných akcích nepřítele vůči ČSSR a o jeho připravovaných záměrech, včetně podílu diplomatů a cizinců;
  • vnitřního protivníka – obsahuje informaci o podvratných akcích směřujících k destabilizaci situace v ČSSR, o připravovaných záměrech, o organizačních i akčních opatřeních jednotlivých nelegálních struktur; obsahuje informaci o organizačních a akčních záměrech církví v ČSSR (vždy formou zvláštní přílohy);

3. Negativní jevy a poruchy v čs. hospodářství

  • Informace zahrnuje bezpečnostními prostředky zjištěné negativní jevy při ochraně ekonomiky, případy poškozování ekonomických zájmů ČSSR a informaci o nebezpečí vzniku či vzniklých poruchách v čs. hospodářství (včetně ekologických a jiných katastrof).

4. Názory a nálady obyvatelstva

  • Informace stručně charakterizuje bezpečnostními prostředky zjištěné názory a nálady občanů, společenských a politických uskupení na situaci a na přijatá závažná opatření vrcholných stranických a státních orgánů a jejich představitelů v oblasti politiky, ekonomiky, v oblasti sociální a v procesu přestavby hospodářského mechanismu;
  • Informace současně zahrnuje i názory diplomatů a cizinců v těchto oblastech.

5. Zahájení a ukončení (návrhem konečných opatření) vyšetřování

  • závažných případů státobezpečnostní trestné činnosti čs. občanů i cizinců (předkládá SV StB v konkrétních případech)

6. Nejzávažnější kriminální trestná činnost

  • přehled vybraných závažných trestných činů, kde se předpokládá značný ohlas obyvatelstva
  • trestné činy spáchané příslušníky sovětských vojsk
  • trestné činy příslušníků SNB (zpracovává ÚOS podle NMV ČSSR č. 13/1983).

Informační tok Státní bezpečnosti (Vybráno z publikace ŽÁČEK, Pavel /ed./: ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Agónia komunistickém moci v zvodkách a tajnej policie. Oddelenie pre dokumentáciu zločinov komunizmu Ministerstvo spravedlivosti SR. Bratislava 2002, s. 113-141)

Březen 1989

Duben 1989

Květen 1989

Červen 1989

Červenec 1989

Srpen 1989

Září 1989

Říjen 1989

Listopad 1989

Prosinec 1989