Chronologie událostí 20. a 21. srpna 1968

20. srpna 1968

 • 17.00 anonym telefonicky informuje zpravodaje ČTK v Budapešti, že o půlnoci začne vojenské obsazování Československa. Žádá o okamžité předání této informace vojenskému přidělenci zastupitelského úřadu. V 18.10 tuto zprávu předává čs. velvyslanec Púčik do Prahy
 • 20.00 sovětský velvyslanec v USA Anatolij Dobrynin navštěvuje prezidenta Lyndona Bainese Johnsona a informuje jej o nadcházející invazi armád pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa. Johnson krátce po tom svolává mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti
 • 21.05 na vojenském letišti v Brně-Tuřanech přistál sovětský speciál Antonov An-24 s dvacítkou civilistů v uniformách Aeroflotu, ve skutečnosti se jednalo o příslušníky KGB
 • 21.52 na 1etiště v Ruzyni přiletěl z Moskvy civilní speciá1 An-12. Letadlo zůstalo stát na stojánce Aeroflotu, nikdo z něj nevystoupil
 • 21.40 čs. hranice překročily v prostoru Vejprt dva sovětské tanky a dva obrněné transportéry. Po chvíli se vrátily zpět na území NDR
 • 22.20 na 1etiště v Ruzyni přilétá speciá1 Il-14 ze Lvova. Vystoupilo z něj asi 25 civilistů, kteří po setkání s náčelníkem OPK Ruzyně plk. Stachovským a velitelem letky MV pplk. Eliášem odjeli do města
 • 23.00 osádka letounu An-12 na Ruzyni požádala o povolení ke spuštění motorů letadla, údajně kvůli provedení motorových zkoušek. Ve skutečnosti motory sloužily jako energetický zdroj pro činnost elektronických naváděcích systémů
 • 23.00 začalo ze vzduchu i ze země masivní elektronické rušení signá1ů čs. radarových stanovišť. Jeho ozvuky se projevily i na obrazovkách radarů západních zpravodajských služeb
 • 23.00 vojska pěti zemí Varšavské smlouvy (SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) překročila čs. hranice. Nejsilnější vojenské uskupení složené z divizí Severní skupiny sovětských vojsk v Polsku, 2. polské armády, 38. sovětské armády Příkarpatského vojenského okruhu, 11. gardové tankové armády Pobaltského vojenského okruhu (asi 12 divizí podporovaných jednotkami 4. a 9. letecké armády) postupovalo na Jablonec nad Nisou, Náchod, Hradec Králové, Olomouc, Ostravu a Žilinu. V NDR bylo k invazi připraveno zhruba 9 divizí (sovětská 1. gardová tanková a 20. gardová motostřelecká armáda, východoněmecké 7. tanková a 11. motostřelecká divize a 12. pohraniční brigáda speciálně zřízená pro tuto operaci) podporovaných sovětskou 24. leteckou armádou, které měly postupovat na Prahu, Plzeň a podél jihozápadních hranic ČSSR. Jednotky Jižní skupiny sovětských vojsk posílené o zesílenou 8. maďarskou motostřeleckou divizi (celkem 6-7 divizí) s 36. sovětskou leteckou armádou a maďarskou leteckou jednotkou zahájily postup na Bratislavu a Břeclav. Z prostoru Užhorodu nastupovala část 38. armády doplněná bulharským 12. motostřeleckým plukem ve směru Košice-Banská Bystrica. Počet vojáků prvního sledu, kteří se bezprostředně účastnili invaze, je odhadován na 70 000 mužů a 1800 tanků z Polska, 35 000 vojáků a 1300 tanků z NDR, 40 000 vojáků a 1500 tanků z Maďarska; spolu s nimi přešlo hranice na 20 000 mužů týlních oddílů, speciálních technických útvarů a policie, celkem se jednalo o 160 000 mužů a 4600 tanků
 • 23.00 na Hlavní správu StB došlo z oddělení pohraniční kontroly v Cínovci hlášení o narušení čs. hranice cizími vojsky. Podobné zprávy přicházejí vzápětí z dalších OPK. Krátce na to jsou všechna spojení přerušena. V téže době jsou dány pokyny skupině podporovatelů invaze v StB k zahájení obsazování objektů MV
 • 23.00 ministr národní obrany gen. Martin Dzúr hovoří telefonicky s ministrem obrany SSSR maršálem A. A. Grečkem, který jej varuje před ozbrojeným odporem vůči vojenským jednotkám vstupujícím do ČSSR
 • 23.00 skupina sovětských důstojníků se dostavila do budovy Generálního štábu, kde se snažila zabránit jakémukoli ozbrojenému odporu československé lidové armády (ČSLA)
 • 23.00 vedoucí sekretariátu ministra vnitra J. Pavla telefonicky sděluje předsedovi vlády O. Černíkovi, že vojska překročila státní hranice. Černík nevěří a žádá o prověření zprávy. Politbyro ÚV KSČ (PÚV KSČ) v této době stále ještě jednalo, protáhlo se projednávání materiálů pro XIV. sjezd KSČ. Na pořad jednání se proto teprve dostávala zpráva skupiny Indra – Kolder – Biľak o politické situaci v Československu, která měla podle autorů být ideovým zdůvodněním invaze a měla získat souhlas členů předsednictva ÚV KSČ se vstupem vojsk
 • 23.05 v Českém Těšíně byli sovětskými vojáky zadrženi na strážnici dva příslušníci VB. Byli odzbrojeni a propuštěni až po dvanácti hodinách. V počátečních dnech okupace docházelo z zadržování příslušníků ozbrojených složek okupačními vojáky po celé republice
 • 23.21 letoun Il-14 odlétá z Ruzyně směrem na Lvov
 • 23.30 gen. M. Dzúr se vrací na ministerstvo národní obrany, svolává poradu Vojenské rady a telefonicky oznamuje O. Černíkovi, že vojska Varšavské smlouvy obsazují Československo
 • 23.30 velvyslanec SSSR S. V. Červoněnko přichází k prezidentovi Ludvíku Svobodovi a oznamuje mu, že na žádost stranických a státních představitelů překročila vojska hranice Československa. Vzápětí je prezident telefonicky požádán, aby se dostavil na schůzi PÚV KSČ
 • 23.35 zahájila skupina příslušníků StB akci k zajištění ruzyňského letiště pro přílet sovětských výsadkářů
 • 23.40 O. Černík přerušuje zasedání PÚV KSČ zprávou, že cizí vojska obsazují ČSSR
 • 23.45 náměstek ministra vnitra plk. Šalgovič, který se v čele skupinky pracovníků ministerstva vnitra podílel na přípravě a provedení invaze, nařizuje zesí1it ochranu objektu ÚV KSČ a budovy ministerstva vnitra na Letné a posílit ochranu všech členů PÚV KSČ (mimo Koldera, Biľaka a Indry, kterým poskytují ochranu příslušníci II. správy HS-StB). Nařizuje také převzetí vedení I. správy ministerstva vnitra (rozvědky) Před půlnocí se do budovy Čs. rozhlasu v Praze dostavil bývalý ústřední ředitel M. Marko s tím, že jej posílá Dubček, aby zajistil odvysílání nějaké důležité zprávy
 • 24.00 na hlavní správě StB (HS StB) je vyhlášena úplná pohotovost
 • 24.00 na zasedání PÚV KSČ se dostavili prezident L. Svoboda a ministr vnitra J. Pavel

21. srpen 1968

 • 00.00 Rakousko uzavřelo hranice s Československem a Maďarskem
 • 00.00 letiště v Ruzyni nesmí přijímat ani odbavovat žádná letadla
 • 00.20 gen. Dzúr vydává rozkaz ponechat všechna vojska v kasárnách, štáby svazů a svazků povolat na pracoviště a neopouštět mírovou posádku, v žádném případě nepoužívat zbraně a poskytnout sovětským vojskům na čs. území všestrannou pomoc
 • 00.45 gen. Dzúr vydává rozkaz velitelům 10. letecké armády a 7. armády protivzdušné obrany státu. Nařizuje zákaz vletu všech 1etounů, zabezpečit přistávání sovětských letounů na letištích Brno a Ruzyně, zákaz jakéhokoli použití zbraně, sovětským vojskům poskytnout všestrannou pomoc
 • 00.55 plk. Šalgovič nařizuje náčelníkům krajských správ SNB vyhlásit ihned pohotovost příslušníků, obsadit sdělovací prostředky a vysílačky radioamatérů, vejít ve styk s vedoucími těchto prostředků a zabezpečit, aby vysílaly jen ty relace, které budou soužit k zabezpečení klidu a veřejného pořádku, provést přísná opatření k zabezpečení ochrany budov SNB, skladů s výzbrojí a výstrojí. Vše se má podniknout v naprosté konspiraci
 • 01.00 gen. Dzúr sděluje Dubčekovi a Černíkovi informaci o vydaných rozkazech, Černík jej žádá, aby se dostavil do vlády. Sovětský důstojník však Dzúrovi odchod nepovoluje
 • 01.00 prezident Svoboda opouští zasedání PÚV KSČ a vrací se na Hrad, odjíždí i ministr J. Pavel
 • 01.00 plk. Klíma přebírá na Šalgovičův pokyn budovu MV na Letné
 • 01.00 na Šalgovičův pokyn jsou podle seznamu izolováni někteří vedoucí pracovníci I. správy MV. Současně je vyhlášena pohotovost a zajištěny sklady výzbroje a výstroje
 • 01.00 na ruzyňské letiště přijelo několik aut společnosti Aerof1ot, z nichž vystoupili civilisté a důstojníci. Setkali se s plk. Eliášem a pplk. Tachovským
 • 01.05 v Ipelskom Predmostiu byl maďarskými vojáky postřelen stržm. VB Jozef Mačaj, protože odmítl vydat zbraň
 • 01.15 vedení Hlavní správy Veřejné bezpečnosti vyhlašuje pohotovost pro příslušníky a dává pokyny k posílení pořádkové služby ve ve1kých městech
 • 01.15 skupina pracovníků StB přišla do budovy Čs. rozhlasu na Vinohradech
 • 01.15 příslušníci StB zesílili operativní ochranu u zastupitelských úřadů USA, Velké Británie, Francie, Kanady, Jugoslávie a Rumunska
 • 01.30 náče1ník krajské správy SNB v Praze vydává příkaz k obsazení te1evizního vysílače Petřín, ústředny rozhlasu po drátě a mezinárodní telefonní ústředny
 • 01.30 PÚV KSČ přijalo většinou hlasů proti čtyřem (Bil´ak, Ko1der, Rigo, Švestka) prohlášení „Všemu 1idu Československé socialistické republiky“, v němž se psalo, že intervence nastala bez vědomí nejvyšších státních a stranických orgánů a označilo ji za akt odporující nejen všem zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale i za popření základních norem mezinárodního práva. Vyzvalo zároveň občany, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor
 • 01.30 Československý rozhlas vysílá na stanici Praha a na všech připojených vysílačích upozornění, aby posluchači nevypínali přijímače, probudili své sousedy a vyčkali důležité informace, která se v brzké době objeví ve vysílání
 • 01.30 na letišti v Ruzyni přistávají dva sovětské vojenské letouny, z nichž je vysazeno několik desítek ozbrojených sovětských vojáků. Obsazují hlavní letištní budovy, z nichž vyhánějí letištní personál a čekající cestující
 • 01.40 Text prohlášení PÚV „Všemu 1idu Československé socialistické republiky“ telefonuje Z. Mlynář do Čs. rozhlasu, aby mohl být odvysílán do 02:00 hod., kdy rozhlasové vysílání obvykle končí
 • 01.45 maďarské jednotky obsazují kasárna a budovu VB ve Štúrove. Vojáky základní služby vyhánějí ven a důstojníky jednotlivě vyslýchají až do odpoledních hodin
 • 01.50 ve vysílání Čs. rozhlasu byl několikrát čten text prohlášení PÚV KSČ. Na příkaz ředitele Ústřední správy spojů K. Hoffmanna byl z provozu vyřazen vysílač na středních vlnách, takže většina posluchačů slyšela jen první věty provolání. Celé prohlášení bylo možno slyšet v rozhlase po drátě
 • 02.00 zahájena letecká výsadková operace. Na letišti v Ruzyni přistávají s minutovými intervaly dopravní letadla s vojáky elitní sovětské 7. gardové výsadkové divize vyzbrojenými i tanky a obrněnými transportéry. K určeným cílům výsadkáře navádějí pracovníci sovětského velvyslanectví
 • 02.00 vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze B. Šimon navrhuje A. Dubčekovi návrhy vedení městského výboru KSČ na některá naléhavá opatření: l. svolat poradu delegátů zvolených na XIV. mimořádný sjezd; 2. připravit generální stávku; 3. připravit provolání komunistickým stranám světa
 • 02.15 končí zasedání PÚV KSČ
 • 02.15 jsou přerušena veškerá telefonní spojení mezi Prahou a Vídní
 • 03.00 štáb civilní obrany státu vydává pokyn podřízeným složkám a útvarům zabezpečit k1id, neklást odpor opatřením spojeneckých vojsk, zabraňovat incidentům
 • 03.00 je vyslána pětičlenná skupina přís1ušníků StB do budovy ČTK s úkolem kontrolovat vstup co budovy a zamezit vstupu novinářů z kapita1istických států
 • 03.00 v budově předsednictva vlády byli internován sovětskými výsadkáři předseda vlády O. Černík a další
 • 03.00 vyhlášen poplach hraniční policii NSR, na hranicích se objevily sovětské jednotky
 • 03.00 v Liberci došlo ke střelbě projíždějících sovětských jednotek na občany. Do hlavy byl přitom zasažen M.Vlček
 • 03.00 na letišti v Brně začaly těžké dopravní letouny Antonov An-12 vysazovat příslušníky sovětské 103. gardové vzdušné výsadkové divize
 • 03.00 sovětské letouny An-12 a An-24 přistávají na vojenských letištích Hradčany, Hradec Králové, Mladá, Mošnov, Náměšť nad Oslavou, Pardubice, Slatina a Žatec, která rychle obsazují výsadkáři. Vrtulníkový výsadek obsazuje letiště ve Vajnorech u Bratislavy
 • 03.30 první sovětské jednotky se objevují na hranicích mezi ČSSR a NSR
 • 04.15 projížděla obcí Šulekovo u Leopoldova vojenská kolona. Jeden z tanků zachytil Viktorii Rybárovou, která druhý den podlehla zranění. Brzy ráno projížděla vojenská kolona Topolíky a jeden z tanků zachytil Alojze Zsigárdiho, který se pokoušel uklidnit poplašené koně. Zemřel na místě.
 • 04.20 agentura TASS vysílá oficiální prohlášení, že vojska Varšavské smlouvy vstoupila do ČSSR na žádost stranických a státních činitelů. V průběhu dne informace v podobném duchu zveřejňují i sdělovací prostředky ostatních států podílejících se na invazi. Naprostá většina světa včetně komunistických stran většiny států ovšem okupaci odsoudila
 • 04.30 první sovětské obrněné vozy, vedené autem sovětského velvyslanectví, dorazily k budově ÚV KSČ. Před budovou byl těžce zraněn A. Jarušek z Čakovic
 • 04.30 Čs. rozhlas v Praze zahájil ranní provoz. Vysílal provolání PÚV KSČ a další zprávy a komentáře ke vstupu cizích vojsk
 • 04.45 na příkaz K. Hoffmanna je přerušen provoz všech vysílacích stanic. Když se to dozvídá J. Smrkovský, nařizuje je opět zapnout
 • 05.00 na letiště v Ruzyni přilétají člen Politbyra ÚV KSSS K. T. Mazurov, pověřený politickým řízením intervence, a gen. Pavlovskij, velitel invazních vojsk
 • 05.00 jsou zatčeni čelní představitelé komunistické strany a vlády v čele s A. Dubečkem
 • 05.05 z území NDR začíná špatnou češtinou vysílat proinvazní stanice Vltava
 • 05.11 Československý rozhlas upozorňuje, že nelegální vysílač Vltava, hájící špatnou češtinou a slovenštinou okupaci, nemá s rozhlasem nic společného
 • 06.00 Čs. rozhlas vysílá osobní vzkaz A. Dubčeka, který se obrací na čs. pracující s prosbou, aby nastoupili na svá obvyklá pracoviště
 • 06.00 na příkaz plk. Šalgoviče je Č. Císař „vzat do ochrany“ v budově KS-SNB Praha
 • 06.00 plk. Šalgovič se opakovaně neúspěšně pokouší o provedení technických opatření k zastavení rozhlasového vysílání. Svoboda telefonicky hovoří s Brežněvem. Členové a pracovníci ÚV KSČ přijímají rezoluci na podporu prohlášení PÚV KSČ. Tuto rezoluci má předat delegace A. Dučekovi. Ta nebyla vpuštěna do budovy ÚV KSČ
 • 06.30 Čs. rozhlas vysílá výzvu členům předsednictva Národního shromáždění (NS), aby se dostavili na zasedání
 • 06.35 Čs. rozhlas vysílá výzvu k lidem, aby zachovali klid a čelili vojskům pasivní rezistencí
 • 06.53 zahájeno mimořádné vysílání Čs. televize v Praze. Místo vysílače na Petříně, obsazeného sovětskými vojáky, vysílal vysílač Cukrák u Zbraslavi
 • 07.00 Čs. rozhlas vysílal výzvu členům NS, aby se zúčastnili mimořádného zasedání NS. Vyzýval rovněž delegáty mimořádného sjezdu KSČ k účasti na sjezdu
 • 07.00 sovětští vojáci v domnění, že útočí na budovu Čs. rozhlasu, rozstříleli fasádu Národního muzea.
 • 07.30 první střet lidí s vojáky u budovy Čs. rozhlasu na Vinohradské třídě. V okolí rozhlasu byli zastřeleni nebo střelbou smrtelně zraněni Vladimír Hnulík, Milan Lamper, Bedřich Řepa, Josef Hanus. Při výbuchu sovětského tanku zahynuli Ivan Laita, Jaroslav Švec, Jaroslav Málek a Jaroslav Novák. Při požáru domů u rozhlasu uhořel Jan Baborovský, po skoku z okna zemřeli Jiří Klapka a Pavel Albert. Nákladní vůz přimáčkl k autobusu Jaroslava Kubeše, Josefa Reichla, Milana Kadlece, Václava Sadílka a Mario Musicha. Nebyly to však jediné oběti 21. srpna v Praze. Nedaleko Prašného mostu byl postřelen Jan Jenšovský, který svým zraněním o několik dní později podlehl. V Černokostelecké ulici na Praze 10 byl tankem sražen Zdeněk Příhoda, ve stejné ulici byl z motocyklu tankem sražen Zdeněk Winter, oba zemřeli. V Mánesově ulici byl smrtelně postřelen Bedřich Řepa a na Karlově náměstí zastřelen Jindřich Krahulec 07.45 Vycházejí zvláštní vydání deníků.
 • 08.00 sovětské jednotky obsazují Čs. rozhlas v Bratislavě
 • 08.00 sovětské jednotky obsazují budovu ministerstva vnitra na Letné
 • 08.00 ředitel ČTK M. Sulek přináší do ČTK text prohlášení skupiny čs. státních a stranických činitelů se žádostí Sovětskému svazu o pomoc. ČTK odmítla prohlášení vydat
 • 08.30 Čs. rozhlas vysílá první poselství L. Svobody k národu
 • 08.30 sovětští vojáci vtrhli do studia Čs. televize v budově Měšťanské besedy, přerušili vysílání, vyhnali zaměstnance a rozstříleli televizní zařízení
 • 08.30 sovětští vojáci na náměstí v Liberci zahájili bezdůvodnou střelbu do okolí. V důsledku střelby byli na místě usmrceni čtyři lidé (Jindřich Kuliš, Josef Fialka, Zdeněk Dragoun, Rudolf Starý), dva podlehli zraněním později (Eva Livečková, Stanislav Veselý) a 24 dalších utrpělo zranění
 • 08.30 vojáci obsazují studio Čs. rozhlasu ve Vinohradské třídě
 • 08.45 podle dohody přebírá rozhlasové vysílání ostravské studio
 • 09.00 do kanceláře A. Dubčeka na ÚV přicházejí sovětští důstojníci a příslušníci StB. Příslušník StB Dubčekovi, Kriegelovi, Smrkovskému a Špačkovi oznamuje, že jsou zatčeni jménem revolučního tribunálu, vedeného A. Indrou. Následně jsou odvedeni pryč. Podle seznamu byli v té době vybíráni čs. příslušníci, kteří mohli budovu ÚV opustit a kteří nikoli
 • 09.00 v jižních Čechách se spojily jednotky postupující z NDR podél západních hranic ČSSR s oddíly, které vyrazily z Maďarska přes Slovensko a jižní Moravu. Československo se tak ocitlo sevřené v obrovských kleštích
 • 09.30 ke skupině A. Dubčeka je přiveden B. Šimon
 • 09.30 na kraji Brna zasažen střelbou Josef Žemlička, který zemřel při převozu do nemocnice
 • 10.00 obsazena budovu ústředního ředitelství Čs. televize a ústředního ředitele J. Pelikána zatýká náčelník správy StB
 • 10.00 sovětské jednotky začaly vyklízet redakci a tiskárnu Rudého práva
 • 10.00 jednání skupiny příznivců invaze z řad čs. politiků s Červoněnkem na sovětském velvyslanectví. Telefonicky hovoří s Brežněvem
 • 10.07 zahájena 85. mimořádná schůze předsednictva NS. Přijata výzva předsedům vlád a předsedům parlamentů zemí pěti Varšavské smlouvy, schválen dopis předsednictvu Národního shromáždění sovětskému velvyslanectví a určena delegace, jejímž posláním bylo sdělit velvyslanci stanovisko předsednictva NS a poté navázat styk s prezidentem Svobodou
 • 10.00 městský výbor KSČ v Praze vydal prohlášení ke komunistickým stranám světa a stanovisko k situaci, adresované občanům hlavního města
 • 10.20 delegace předsednictva NS vedená Z. Fierlingerem odjíždí na sovětské velvyslanectví
 • 11.00 na náměstí v Liberci vybočil náhle z řady tank č. 314 a prorazil sloupy v podloubí, přičemž se zřítily části dvou domů. Padající zdivo usmrtilo Miroslava Čížka a devět lidí zranilo, přičemž Vincenc Březina svým zraněním podlehl později v nemocnici. V tutéž dobu kolem zasypaného tanku projíždělo vojenské nákladní auto s cisternou, jehož řidič v nastalém zmatku nezvládl řízení a narazil do sloupu podloubí, kde smrtelně zranil Bohumíra Kobra
 • 11.00 prostor kolem letiště v Ruzyni přebírají od sovětských bulharští vojáci
 • 11.00 Čs. rozhlas obnovuje v nouzových podmínkách vysílání z pohotovostního pracoviště na Žižkově
 • 11.00 někteří příslušníci StB navádějí kolony sovětských vojsk k budovám různých institucí v Praze
 • 11.00 při střetu davu s vojáky v Popradu došlo ke střelbě, při které utrpěl Josef Bonk těžká poranění břicha, kterým na místě podlehl
 • 11.00 Při průjezdu vojenských kolon Košicemi došlo ke střetu s obyvatelstvem. Zastřaleni neby smrtelně zraněni byli Michal Hamrák, Jozef Kolesár, Ján László, Ladislav Martoník, Ivan Schmiedt, Ján Hatala a Bartolomej Horváth. V Rožňave zachycen tankem a přitlačen na stěnu domu Štefan Ciberaj. Při převozu do nemocnice zraněním podlehl.
 • 11.40 sovětskými vojáky obsazen vysílač Cukrák, přestává vysílat. Postupně se však skupiny televizních pracovníků pokoušely vysílat z náhradních pracovišť a narychlo instalovaných vysílačů na několika náhradních místech v Praze, ale také v Brně, Ostravě a Liberci. Televizní vysílač v Krašově u Plzně okupanti rozstříleli a poničili veškeré zařízení
 • 11.43 zahájena schůze Národního shromáždění. Přerušena ve 12.15 a znovu zahájena ve 14.35 jako 26. mimořádná schůze pléna NS
 • 11.45 při nárazu sovětského tanku do dřevěné trafiky v Dolních Kralovicích zemřeli Božena Veselá a Josef Bulík
 • 12.00 v Praze generální stávka
 • 12.00 v hotelu Praha se shromáždilo 22 členů a kandidátů předsednictva ÚV KSČ. Vydali prohlášení na podporu prohlášení PÚV KSČ. Žádají propuštění zadržovaných představitelů a vyzývají občany ke klidu a rozvaze
 • 12.00 Dubček, Smrkovský a Kriegel odvezeni ve dovu obrněných transportérech na ruzyňské letiště
 • 12.00 šest zemí (Kanada, Dánsko, Francie, Paraguay, Velká Británie, USA) požaduje svolání Rady bezpečnosti OSN
 • 12.15 v obci Krumvíř narazil sovětský tank do domu, kde zranil dvě nezletilé dívky. Jarmile Kudličkové musela být amputována levá noha. Podobných případů se stalo v celé republice několik desítek
 • 12.30 na nábřeží v Bratislavě zazněla z těchto vozidel střelba směřovaná přímo do davu lidí stojících před Universitou, při které byli usmrceni Dana Košanová, Ján Holík a Stanislav Sivák. Jozef Szvityel byl v Bratislavě postřelen do zad ruským vojákem, se zraněním zápasil tři měsíce, zemřel 26. 11.
 • 12.30 dozorčímu Hlavní správy VB hlášeno, že u Čs. rozhlasu hoří 3 tanky, jeden u Národního muzea a další u Dětského domu na Příkopech
 • 12.55 Čs. rozhlas vysílá prohlášení skupiny členů čs. vlády, že stojí za všemi legálně zvolenými státními a stranickými orgány a prohlášením PÚV „Všemu lidu ČSSR“ a že obsazení Československa považují za nezákonný akt
 • 13.00 na okraji Desné u Jablonce nad Nisou při sjezdu z prudkého táhlého kopce cisternovému vozu s přivěšenou cisternou selhaly brzdy a v levotočivé zatáčce narazil do budovy Jabloneckých skláren. Následně došlo k výbuchu a požáru, při kterém zahynuli Marie Vodáková a její vnučka Dagmar Škavová
 • 13.30 v Detve zastřeleni při střetu davu s vojáky Štefan Zdechovan a Rudolf Gavorník
 • 13.00 nedaleko Važce tankem zachycen motocykl řízený Františkem Moštěnickým, který zemřel na místě, jeho dcera utrpěla těžké zranění
 • 14.00 dav několika set lidí napadl budovu Krajské správy StB v Ostravě kvůli přítomnosti sovětských vojáků
 • 14.35 zahájeno 26. mimořádné zasedání pléna NS. Přijato prohlášení odsuzující okupaci a žádající propuštění všech ústavních činitelů a odchod vojsk
 • 15.45 u obce Svárov srazil sovětský obrněný vůz motocyklistu Otto Trousila, který zahynul na místě
 • 16.00 L. Svoboda přijímá na Pražském hradě vedoucí představitele příznivců invaze. Jejich návrh na utvoření dělnicko-rolnické vlády odmítl a další jednání podmínil poradami s ostatními členy PÚV KSČ a legální vládou
 • 16.00 Jozef Levák si na náměstí ve Zvolenu lehl do cesty koloně sovětských obrněných vozidel s cílem zabránit jim v další jízdě. Velitel přesto vydal povel pokračovat vpřed a tank J. Leváka přejel
 • 16.00 zastřelen v automobilu na kraji Brna Viliam Debnár z Hostěnic
 • 17.00 O. Černík odvezen z budovy předsednictva vlády na letiště v Ruzyni
 • 17.00 zatčený tajemník MV KSČ Praha B. Šimon převezen pracovníky KGB na letiště
 • 17.00 L. Svoboda přijímá členy vlády. Požadují propuštění O. Černíka a setrvání celé vlády ve funkci. Svoboda je ujišťuje, že o propuštění internovaných představitelů bude jednat a že bez legální vlády neučiní žádné rozhodnutí
 • 18.00 v hotelu Praha se scházejí někteří členové ÚV KSČ a jmenují delegaci k sovětskému velvyslanci s tím, že mj. žádají o navazování kontaktů s vedením intervenčních vojsk. Vyzývají přitom všechny občany ke klidu a rozvaze.
 • 19.00 vláda vydává prohlášení „Všemu lidu Československa“ odsuzující invazi. Za nepřítomného O. Černíka funkci premiéra přebrala B. Machačová-Dostálová
 • 19.00 v budově VŠE předporada delegátů na XIV. sjezd KSČ z Prahy, Středočeského a Severočeského kraje. Rozhodnuto konat sjezd v Praze Vysočanech
 • 19.00 VB hlásí, že Celenou ulicí jde velký průvod na Staroměstské náměstí. V čele šli mladí lidé se zakrvácenou státní vlajkou
 • 20.30 Košice hlásí 36 těžce zraněných střelbou
 • 20.45 v nemocnici podlehl zranění způsobenému maďarským tankem v Jihlavě Václav Frydrychovský
 • 21.00 čs.velvyslanec ve Varšavě předal náměstkovi ministra zahraničních věcí PLR protestní nótu proti okupaci
 • 22.00 správa VB hlásí, že v Rokycanech a Karlových Varech byly strženy pomníky rudoarmejců
 • 22.15 M. Jakeš volá ze sovětského velvyslanectví pl. Šalgovičovi a vytýká mu, že nedělá aktivní kroky
 • 21.20 u Tasovic najel tank na osobní vůz. Na následky nehody zemřela Anna Trechová, řidič byl těžce zraněn
 • 22.30 v Čs. rozhlase druhý projev L. Svobody
 • 22.30 pronesl prezident republiky L. Svoboda v Čs. rozhlase projev, v němu uvedl, jaké úsilí během dne vyvíjel a jak mu to současné podmínky dovolily. Se členy delegace Národního shromáždění a se členy vlády jednal o naléhavých problémech obnovy normálního života v zemi a zajištění její integrity. Ze své dovolené v Jugoslávii odjeli místopředseda vlády O. Šik a ministr zahraničních věci J. Hájek do Bělehradu na čs. zastupitelství, aby se spojili s čs. misí při OSN v New Yorku. Jan Mužík sdělil J. Hájkovi, že dostal z Prahy pokyn, aby se nezúčastňoval zasedání Rady bezpečnosti, načež mu J. Hájek nařizuje, aby se ihned odebral na toto jednání a přečetl tam stanovisko čs. vlády, odsuzující okupaci. O. Šik volal z Bělehradu na Pražský hrad L. Svobodovi a sdělil mu, že J. Hájek vystoupí v OSN. Ten s tím mlčky souhlasil V noci dává V. Šalgovič pokyn náčelníku VI. Správy MV k vytištění 1 500 kusů „Výzvy velitele spojeneckých vojsk v Praze a ve Středočeském kraji k obyvatelstvu“ Prohlášení ÚRO a předsedů Odborových svazů se staví plně za prohlášení prezidenta, vlády a PÚV KSČ. Obrací se na všechny odborové svazy světa, aby protestovaly všemi prostředky proti tomuto násilnému činu Emil a Dana Zátopkovi vydávají prohlášení, v němž žádají vyloučení sportovců ze zemí agresorů z účasti na olympijských hrách v Mexiku
 • 23.30 se v New Yorku schází Rada bezpečnosti OSN, která jedná o situaci v ČSSR (17.30 místního času)
 • 23.40 Čtyři tanky obsazují rohy Václavského náměstí, ulice Politických vězňů a Opletalovy ulice. Před budovou ČTK zastavuje deset vozů s okupanty, kteří následně obsazují všechna pracoviště, vypínají dálnopis a zakazují zvedat telefony. Na zaměstnance agentury hodinu míří samopaly
 • 24.00 V Ústí nad Labem utrpěl smrtelné zranění Petr Fridrich, který se ještě v noci pokusil vlastním tělem zastavit sovětské tanky projíždějící městem
 • 24.00 Čs. rozhlasu předána výzva vojenského velitele Prahy gen. I. Velička o zákazu vycházení od 22.00 do 05.00