Příhodová, Bohumila (* 1. 2. 1920, † 30. 3. 1948) a Zábřeský, František (* 9. 9. 1922, † 30. 3. 1948)

Krátce po státním převratu v únoru 1948 opouštěli Československo především vrcholní nekomunističtí politici a také úředníci a občané, kteří se cítili násilným převzetím moci bezprostředně ohroženi. Podle dostupných informací totiž předpokládali, že dojde k rychlé sovětizaci země, doprovázené trestněprávní represí, zabavováním majetku a ztrátou zaměstnání nebo společenského statusu.

Podle velmi stručných informací z dochovaných archivních dokumentů a vyšetřování ÚDV do roku 2003 se měli František Zábřeský,[1] bývalý příslušník československé zahraniční armády a po druhé světové válce národní správce exportu jabloneckého zboží, a jeho sekretářka Bohumila Příhodová pokusit 30. března 1948 v prostoru SNB – útvaru Železná Ruda o útěk do Bavorska (tzn. do americké okupační zóny).[2]

K Bohumile Příhodové se podařilo dohledat, že se narodila v Pečkách u Nymburka, byla svobodná, pracovala jako úřednice[3] a její otec Bohumil Příhoda byl vrchní rada Ministerstva vnitřního obchodu.[4]

O Františku Zábřeském, původem z Prahy, bylo zjištěno, že absolvoval šest let na reálném gymnáziu a půl roku docházel na obchodní akademii. V devatenácti letech odešel 15. února 1941 z Československa do Jugoslávie, aby vstoupil do čs. armády v zahraničí. Dne 24. 2. 1941 se hlásil v Bělehradě[5] a v březnu byl odveden v Haifě. Následně bojoval u Tobrúku, kde ho v listopadu 1941 zranil výbuch miny a musel se podrobit operaci.[6] Ze Středního východu se Zábřeský později dostal do Velké Británie, kde v lednu 1943 doplnil československé letecké jednotky RAF.[7]

Již v době úmrtí obou utečenců, tedy v březnu 1948, československé státní orgány zaváděly opatření, jež by zamezila emigraci osob z Československa přes „zelenou hranici“. Konkrétně v oblasti pokusu o útěk Zábřeského a Příhodové Okresní národní výbor v Klatovech zakázal cizím osobám vstup do celního a pohraničního pásma. Navíc v době od 20. hodiny večerní do 5. hodiny ranní platil pro obyvatele Železné Rudy zákaz vycházení.[8]

Zábřeského a Příhodovou měla 30. 3. 1948 krátce po poledni[9] zpozorovat hlídka SNB ve složení strážm. František Founě a strážm. Václav Sušánek, když postupovali od Železné Rudy k Debrníku. Jakmile uprchlíci hlídku spatřili, zrychlili a pokusili se o útěk[10] do nedalekého lesa.[11]

Hlídka jim měla nadběhnout a v lese prý zaslechla dva výstřely. Následně našla mrtvého Františka Zábřeského a těžce zraněnou Bohumilu Příhodovou.[12] Místo, kde se incident odehrál, se mohlo nacházet i více než kilometr od státní hranice.

Ve Všeobecném svazku Ministerstva národní bezpečnosti, které vzniklo až 23. května 1950 podle sovětského vzoru, je v poznámce uvedeno: „Při pokusu o útěk byla [Příhodová] zastřelena Františkem Zábřeským nar[.] 9. 9. 1922, který pak zastřelil sebe“[.][13] Tato verze úmrtí je velmi stručně uvedena i v hlášení o situaci na hranici z roku 1948: „Při sp[a]tření hlídky SNB, když viděl, že mu bude přechod hranic znemožně[n], zastřelil Příhodovou a pak sebe.“[14]

Navzdory rozsáhlému šetření a vyhledávání dokumentů pracovníky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a tehdejšího archivu Ministerstva vnitra[15] se nepodařilo najít žádné další dokumenty, které by přinesly k případu nové informace. Stejně tak nebylo možné dohledat personální spisy zasahujících příslušníků SNB. Usnesením vyšetřovatelky ÚDV byl dne 4. 6. 2003 podle § 159a, ods. 1 tr. řádu případ odložen, protože se nepodařilo prokázat podezření z trestného činu.[16]

Na rozdíl například od případu Aloise Cafourka[17] (sebevražda v bezvýchodné situaci), který se odehrál zhruba ve stejném prostoru o necelý měsíc později, nebylo bez chybějících archivních dokumentů možné zjistit základní informace o smrti Františka Zábřeského a Bohumily Příhodové. Není známé přesné místo nálezu těl a není jasné, zda se poblíž našla zbraň, již měl Zábřeský použít proti Příhodové a proti sobě. V Nemocnici s poliklinikou v Klatovech ani ve Fakultní nemocnici v Plzni se nedochovaly pitevní protokoly.[18]

Dále se neví, jestli se u těl nebo v jejich blízkosti nenašly nějaké cenné předměty či větší finanční obnos, které mohli Zábřeský a Příhodová odnášet z republiky. Je totiž třeba podotknout, že v dobovém dokumentu z roku 1948 se hned pod záznamem o vraždě a sebevraždě v případu Zábřeský – Příhodová nachází záznam ze stejného dne o zachráněném majetku (jde o větší finanční částky) v kauze zadrženého správce národního majetku z Chomutova, Viktora Fialy s rodinou.[19]

I když není možné se v případě smrti Zábřeského a Příhodové bez nalezení dalších archivních dokumentů dozvědět nic bližšího, lze vyslovit domněnku, že oproti jiným případům z tohoto období a místa zůstávají nad smrtí Zábřeského a Příhodové viset „stíny pochybností“.

Ľubomír Morbacher, Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

Zdroj:

 • Archiv bezpečnostních složek
  • f. Svazková agenda vedená u krajské správy MV Liberec, a. č.: S – 2794 Liberec
  • f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sig. 175 – 2, Odpovědi k rozkazu Oblastního Velitelství Klatovy – Přílohy
  • f. Odbor politického zpravodajství MV, sig. 10749, Situační zpráva za měsíc březen 1948
  • f. Pohraniční stráž, k. 114
 • ÚDV – 22/VtB – 2003
 • Národní archiv, f. Ministerstvo vnitra, Londýn, k. 340, sig. 2-90/19946
 • PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.
 • Ministerstvo obrany [online]. 2004–2010 [cit. 2010-12-10]. Příslušníci čs. zahraničního vojska, kteří přišli ze Středního východu a v lednu 1943 doplnili čs. letecké jednotky RAF. Dostupné z http://www.army.cz/acr/raf/cast/009.htm
 • Ministerstvo obrany [online]. 2004–2010 [cit. 2010-12-10]. Seznam letců, jejichž rodiny byly internovány v táboře ve Svatobořicích. Dostupné z http://www.army.cz/acr/raf/cast/027.htm
 • Seznam příslušníků československého letectva v RAF (1940–1945) [online]. 2004–2010 [cit. 2010-12-10]. Ministerstvo obrany. Dostupné z www: http://www.army.cz/acr/raf/seznam/z.htm
 • Vojenský ústřední archiv, f. Sb. „24“
 • Vojenský ústřední archiv, f. Náhradní těleso Velká Británie

Portrét byl zpracován také v rámci mobilní aplikace Místa Paměti národa v sekci Iron Curtains Stories.


[1] Někdy bývá nesprávně uváděn jako Zábřezský nebo Zábřezký.

[2] Oba byli členy Československé strany národně sociální (Archiv bezpečnostních složek, f. Odbor politického zpravodajství MV, sig. 10749).

[3] Naposledy zaměstnaná ve firmě František Walleš, vývoz.

[4] ABS, f. Svazková agenda vedená u krajské správy MV Liberec, a. č.: S–2794 Liberec; ABS, f. Pohraniční stráž, k. 114.

[5] Kde podepsal prohlášení o vstupu do čs. armády (Vojenský ústřední archiv, f. Sb. „24“).

[6] VÚA, f. Sb. „24“; VÚA, f. Náhradní těleso Velká Británie.

[7] ABS, f. Odbor politického zpravodajství MV, sig. 10749; Na webu Ministerstva obrany je František Zábřeský uveden mezi příslušníky čs. zahraničního vojska, kteří přišli ze Středního východu a v lednu 1943 doplnili čs. letecké jednotky RAF (Ministerstvo obrany, Příslušníci čs. zahraničního vojska, kteří přišli ze Středního východu a v lednu 1943 doplnili čs. letecké jednotky RAF, http://www.army.cz/acr/raf/cast/009.htm (podle stavu ke dni 10. 12. 2010) a dále figuruje mezi letci, jejichž rodiny byly internovány v táboře ve Svatobořicích (Ministerstvo obrany, Seznam letců, jejichž rodiny byly internovány v táboře ve Svatobořicích, http://www.army.cz/acr/raf/cast/027.htm (podle stavu ke dni 10. 12. 2010)).

[8] ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sig. 175–2.

[9] Časy uvedené v dochovaných archiváliích se různí od 12.20 hod. (ABS, f. PS, k. 114), 12.15 hod. (ABS, f. Odbor politického zpravodajství MV, sig. 10749) až po 12.10 hod. (ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sig. 175–2).

[10] Dobové materiály útěk dvojice nezmiňují, pouze uvádějí, že „jakmile František Zábřezský spatřil hlídku SNB, vystřelil na Bohumilu Příhodovou z pistole jednu ránu a tuto smrtelně zranil. Sám sebe zastřelil.“ (ABS, f. Pohraniční stráž, k. 114).

[12] ÚDV–22/VtB–2003.

[12] Tamtéž.

[13] ABS, f. Svazková agenda vedená u krajské správy MV Liberec, a. č.: S – 2794 Liberec.

[14] ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sig. 175 – 2.

[15] Dnešní Archiv bezpečnostních složek.

[16] ÚDV – 22/VtB–2003.

[17] Viz https://www.ustrcr.cz/prime-odkazy/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice/usmrceni-statni-hranice-portrety/cafourek-alois/.

[18] ÚDV – 22/VtB–2003.

[19] ABS, f. Různé bezpečnostní spisy po roce 1945, sig. 175–2.